35.049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogrammaDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Raemakers en Van Meenen (beiden D66) wijzigt de Wet kinderopvang en heeft als doel het tot stand brengen van transparantie op de markt van kindercentra, in het belang van de ouders die zich er zorgen over maken of zij hun kinderen wel naar een veilige omgeving brengen. Kindercentra dienen transparant te zijn over hun beleid met betrekking tot het accepteren of weigeren van niet-gevaccineerde kinderen en personeelsleden die in enigerlei vorm in dienst zijn. Ouders kunnen dan een goed geïnformeerde keuze maken voor een kindercentrum voor hun kind.

De wenselijk geachte transparantie wordt bereikt door buiten twijfel te stellen dat houders van een kindercentrum een beleid mogen voeren dat ertoe leidt dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kinderen en personeelsleden worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en door ervoor te zorgen dat uit het landelijk register kinderopvang kan worden opgemaakt welke kindercentra zo’n beleid voeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 18 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, SGP, CDA en ChristenUnie.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 1 februari 2021 de nadere memorie van antwoord van de initiatiefnemers (EK, L) ontvangen en wachten nog op de reactie van de regering op in het nader voorlopig verslag (EK, K) gestelde vragen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief van 8 februari 2021 (EK, M) laten weten de vragen niet binnen de gestelde termijn van drie weken te kunnen beantwoorden vanwege de drukte bij zowel zijn ministerie als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege werkzaamheden die nodig zijn om de COVID-19-crisis te bestrijden.

De Commissie VWS wenst het advies van de Gezondheidsraad 'Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie' van 4 februari 2021 te betrekken bij de bespreking van de nadere memorie van antwoord en de nog te ontvangen reactie van de regering op in het nader voorlopig verslag gestelde vragen.

De commissies hebben op 27 november 2020 de memorie van antwoord (EK, I) van de initiatiefnemers en op 30 november 2020 de reactie van de regering (EK, J met als bijlage voorlichting van de Raad van State naar aanleiding van de uitwerking van de maatregel ‘Voorwaardelijke toegang tot de kinderopvang’) op in het voorlopig verslag (EK, H) gestelde vragen ontvangen.

De commissies hebben bij brief van 24 juni 2020 de initiatiefnemers (EK, F) gevraagd een inhoudelijke appreciatie te geven ten aanzien van de ontvangen voorlichting van de Raad van State van 17 juni 2020 (EK, E) over een destijds door de initiatiefnemer Raemakers ingediende nota van wijziging (TK, 8). De initiatiefnemers hebben hun appreciatie bij brief van 3 juli 2020 aangeboden (EK, G).

De Eerste Kamer had op 7 april 2020 het voorstel (EK, B) van de commissies om voorlichting te vragen als hamerstuk afgedaan. De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft daarna bij brief van 7 april 2020 (EK, C) voorlichting gevraagd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten