35.267

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffenDit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2018/851PDF-document tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen onder andere in de Wet milieubeheer. De richtlijn is een onderdeel van de voorstellen ter bevordering van de circulaire economie. De wijzigingsrichtlijn maakt onderdeel uit van het afvalpakket. Het doel van het afvalpakket is efficiënter om te gaan met grondstoffen zodat grote economische, sociale en milieuvoordelen worden gerealiseerd. Het toepassen van afval als grondstof is essentieel voor een efficiënter grondstoffengebruik en voor het sluiten van de kringloop in een circulaire economie. De belangrijkste onderdelen uit de wijzigingsrichtlijn zijn:

  • verhoging van de doelstellingen voor recycling;
  • harmoniseren en vereenvoudigen wetgevingskader bijproducten en einde-afvalstatus;
  • nieuwe maatregelen ter bevordering van preventie en hergebruik;
  • minimumvereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Met dit voorstel worden de voorwaarden in de Wet milieubeheer opgenomen om te bepalen of er sprake is van einde-afval of een bijproduct. Daarnaast worden een aantal grondslagen voor het vaststellen van lagere regelgeving gewijzigd. Dit betreft grondslagen om nationale criteria over einde-afval of bijproducten vast te stellen en om regels te stellen over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en gescheiden inzameling van bepaalde afvalstromen. Voor de volledige implementatie van de wijzigingsrichtlijn worden op een later moment ook op het niveau van AmvB en ministeriële regeling regels opgesteld.

De richtlijn moet uiterlijk op 5 juli 2020 in de Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 1 april 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 mei 2020 als hamerstuk afgedaan. PVV en FVD is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

30 augustus 2019

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2020, met uitzondering van artikel I, onderdeel D. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 1 juli 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  • 2. 
    Artikel I, onderdeel D, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten

51
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten