35.447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbandenDit wetsvoorstel wil een juridische basis bieden voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden zijn verbanden van bestuursorganen en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding van fraude en de georganiseerde criminaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan het Financieel Expertise-centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s). Het voorstel is een kaderwet met een aantal algemene regels over de taak van het samenwerkingsverband, de inrichting en het functioneren daarvan.

Met dit voorstel wordt voorzien een juridische grondslag om persoonsgegevens systematisch te delen en te verwerken, waaronder door profilering. Bij algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt bepaald welke samenwerkingsverbanden onder deze kaderwet zullen vallen. Dan vindt ook de aanwijzing van de deelnemende partijen plaats, de concretisering van het zwaarwegende algemene belang waarvoor persoonsgegevens mogen worden verwerkt en de werkwijze van het samenwerkingsverband.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft bij brieven van 19 april 2021 bij het College voor de Rechten van de Mens (EK, B) en de Autoriteit Persoonsgegevens (EK, C) advies aangevraagd over dit wetsvoorstel. De commissie heeft op 24 juni 2021 de reactie van het College voor de Rechten van de Mens (EK, D) ontvangen.

De Kamer heeft op 6 juli 2021 ingestemd met het conceptvoorlichtingsverzoek (EK, E) aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

De commissie stelt het daarnaast op prijs wanneer in een nog nader vast te stellen verband met de Afdeling gesproken wordt over het vragen van voorlichting door de Eerste Kamer in zijn algemeenheid.


Kerngegevens

ingediend

24 april 2020

titel

Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten