35.578

Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomenDit voorstel wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet. Omdat veel huurders door de coronacrisis in een lastige financiële situatie zijn beland wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld zittende huurders met een gereguleerd huurcontract en met een inkomen tot aan de voorheen maximale inkomensgrens, eenmalig het recht te geven op een huurverlaging tot de aftoppingsgrens. Om woningcorporaties tegemoet te komen wordt het tarief van de verhuurderheffing verlaagd.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2021.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: FVD en Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2020 zonder stemming aangenomen.

Tijdens het debat op 1 december werden vier moties ingediend waarover op 8 december 2020 werd gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 13 juli 2021 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2021 over actualiteit in het huurbeleid en over betere benutting van de woningvoorraad (EK 34.373 / 27.926 / 35.488 / 35.516 / 35.518 / 35.578, N met bijlagen) besproken en besloten de brief op enig moment na het zomerreces opnieuw te agenderen met het oog op schriftelijk overleg met de regering.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.


Documenten