35.873

Intrekking van de Baangerelateerde InvesteringskortingDit voorstel wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 en strekt tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Bij brief van 28 mei 2021 (EK 35.572 / 35.659, X) heeft de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst de Kamers geïnformeerd over deze voorgenomen intrekking van de BIK en de daarbij voorziene terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

Bij brief van 27 november 2020 (EK 35.572, G) zijn de Kamers geïnformeerd over het voorleggen van de BIK aan de Europese Commissie. Het doel hiervan was om zekerheid te krijgen of de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden waarmee de BIK alleen ten goede kan komen aan investeringen in Nederland, als geoorloofde staatssteun kan worden beschouwd. Uit informeel met de Europese Commissie kwam naar voren dat zij de gehele BIK in ogenschouw heeft genomen en zij geen garantie kon geven dat de BIK geoorloofde staatssteun betreft. Het kabinet is van mening dat de BIK als geheel geen staatsteun is. Desondanks kan de onzekerheid die is ontstaan over de vraag of de BIK in den brede staatsteun is, niet op korte termijn worden weggenomen. Gelet op deze situatie vindt het kabinet het verstandig voor te stellen om de BIK in te trekken met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 11 november 2021 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 30 november 2021 het eindverslag uitgebracht.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vindt plaats op 13 en 14 december 2021. Eventuele stemmingen vinden daarna plaats op 21 december 2021.

Op 15 november 2021 vond een technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van Financiën plaats.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) had op 9 november 2021 besloten dit wetsvoorstel na aanvaarding door de Tweede Kamer te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022 c.a..

De commissie heeft op 22 juni 2021 de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 28 mei 2021 (EK 35.572 / 35.659, X) over de intrekking van de BIK besproken en heeft besloten de brief te betrekken bij de behandeling van dit wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2021

titel

Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.


Documenten