35.659

Novelle Belastingplan 2021Deze novelle wijzigt het wetsvoorstel Belastingplan 2021 (35.572) en strekt tot aanpassing van de in het wetsvoorstel Belastingplan 2021 opgenomen regeling inzake de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK heeft tot doel eraan bij te dragen dat bedrijven tijdens de huidige economische crisis blijven investeren. Ingevolge deze regeling kunnen bedrijven een percentage van hun investeringen in mindering brengen op hun afdracht loonheffing (loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen).

De novelle was aangekondigd in de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 27 november 2020 (EK 35.572, G) over de BIK in relatie tot investeringen in het buitenland.

Met deze novelle wordt de aansluiting bij de fiscale eenheid uit de BIK gehaald waardoor de regeling niet meer kan worden toegepast op het niveau van een fiscale eenheid, maar alleen op het niveau van een individuele vennootschap. In de novelle wordt tegelijkertijd de mogelijkheid opgenomen om die aansluiting alsnog te introduceren met dien verstande dat die introductie in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum, indien dat besluit na 31 december 2020 wordt gepubliceerd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Dit koninklijke besluit zal pas worden vastgesteld als de Europese Commissie de BIK heeft goedgekeurd met inbegrip van de aansluiting bij de fiscale eenheid. Door te kiezen voor de in de novelle voorgestelde route wordt in ieder geval op 1 januari 2021 gestart met een BIK die ondanks het feit dat de aansluiting bij de fiscale eenheid vooralsnog ontbreekt, een positief effect zal hebben op de investeringen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 10 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Krol, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdA en PvdD.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over tijdig vragen om een oordeel van de Europese Commissie (EK, B) is op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor.

De motie-Crone (PvdA) c.s. over heroverweging van de verhoging van het tariefpercentage bij afwijzing van de fiscale eenheid in de BIK (EK, C) is op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 22 juni 2021 de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 28 mei 2021 (EK 35.572 / 35.659, X) over de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) besproken en heeft besloten de brief te betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel tot intrekking van de BIK. Dat wetsvoorstel (35.873) is op 24 juni 2021 bij de Tweede Kamer ingediend.


Kerngegevens

ingediend

3 december 2020

titel

Wijziging van het Belastingplan 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het wetsvoorstel Belastingplan 2021 (35.572) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten

31