36.164

Modernisering erkenningenstelsel Wegenverkeerswet 1994Dit wetsvoorstel moderniseert het erkenningenstelsel in de Wegenverkeerswet 1994. Hiermee wordt het oude stelsel van verschillende losse erkenningsregelingen vervangen door één basiserkenning met daaronder de verschillende specifieke erkenningen. De Dienst Wegverkeer (RDW) is bevoegd om bedrijven of personen te erkennen die als gevolg daarvan bevoegd zijn bepaalde publieke taken uit te voeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om erkenningen voor een tenaamstellingsloket van voertuigen of bedrijfsvoorraad voor handelaren in voertuigen.

De huidige specifieke erkenningen, met uitzondering van de erkenning tachografen en de erkenning boordcomputer taxi, vinden een grondslag in een algemene bepaling in dit wetsvoorstel en worden uitgewerkt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Ook kunnen bij die algemene maatregel van bestuur nieuwe erkenningen worden geïntroduceerd, als die in de toekomst nodig blijken te zijn. Voor de (basis)erkenning worden algemene eisen van de huidige afzonderlijke erkenningen als uitgangspunt genomen. Het gaat bijvoorbeeld om een inschrijving van het bedrijf in het Handelsregister en het hebben van een bedrijfslocatie. Daarnaast worden eisen toegevoegd met het doel om wangedrag en criminaliteit te voorkomen. Voorbeeld hiervan is een verplichting om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. Verdere eisen voor de specifieke erkenningen worden uitgewerkt in de lagere regelgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 2 februari 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2022

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

15