36.479

Verplichtstelling verklaring omtrent het gedrag in aanvullend onderwijsDit voorstel voorziet in de verplichting van het beschikken van een geldige Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor personen die met leerlingen in contact komen.

Onder de huidige wetgeving geldt voor het vervullen van uiteenlopende taken in het onderwijs al een verplichting tot het beschikken over een VOG. Zo geldt deze verplichting in het voortgezet onderwijs momenteel voor leraren, leidinggevend personeel en onderwijsondersteunende functionarissen. In het primair onderwijs moeten leraren, onderwijsondersteunende werknemers, directeuren, adjunct-directeuren en toezichthouders tijdens de tussenschoolse opvang ook over een VOG beschikken. Indien zij geen geldige VOG kunnen tonen, kunnen zij niet in dienst treden of moeten zij de werkzaamheden staken. Deze verplichtingen gelden ook voor tijdelijk ingehuurd personeel zoals invalleerkrachten.

Het gebruik van diverse vormen van aanvullend onderwijs is flink gestegen in het afgelopen decennium en hierbij is een verwevenheid van dit groeiende particuliere aanbod met het publieke onderwijs. Aangezien werknemers in het aanvullend onderwijs in een vergelijkbare situatie werken als de werknemers op school, worden met dit wetsvoorstel diverse sectorwetten (WEC, WPO, WPO BES, WVO 2020) zo aangepast, dat duidelijk is dat het bevoegd gezag alleen aanbieders van aanvullend onderwijs mag inhuren of met hen mag samenwerken, indien het personeel van de aanbieders, dat daardoor in contact komt met leerlingen van de school, beschikt over een geldige VOG.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

5 december 2023

titel

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

7