35.233

Implementatie zesde actieprogramma NitraatrichtlijnDit wetsvoorstel wijzigt de Meststoffenwet om de implementatie van het zesde actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2018-2021) mogelijk te maken.

De Nitraatrichtlijn stelt een maximale hoeveelheid van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar vast dat op of in de bodem gebracht mag worden. De Europese Commissie kan een lidstaat derogatie verlenen waardoor een hogere hoeveelheid dan 170 kilogram stikstof kan worden toegepast, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. De implementatie van de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn in de Meststoffenwet is een noodzakelijke voorwaarde voor de derogatie die per 31 mei 2018 voor de jaren 2018 en 2019 is verleend. De totale productie van dierlijke mest mag het niveau van het jaar 2002 niet overschrijden. De wijziging die per 1 januari 2020 is voorzien betreft de fosfaatgebruiksnormen en een verfijning van de huidige klasse-indeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: FVD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: PVV.

Tijdens het debat op 16 december 2019 zijn de motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het uitwerken van meerdere beleidsopties die uitgaan van afbouw van de derogaties (EK, E) en de motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over een specifiek tijdpad om te voldoen aan de reguliere normen uit de Nitraatrichtlijn (EK, F) ingediend.

De motie-Kluit (Groenlinks) c.s. (EK, E) is op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA en OSF stemden voor.

De motie-Kluit (GroenLinks) c.s. (EK, F) is op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, PvdA en OSF stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 25 mei 2021 inbreng geleverd voor een nader schriftelijk overleg in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV van 22 oktober 2020 inzake diverse toezeggingen mestbeleid (EK 33.037 / 35.233, V).


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2019

titel

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

52
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten