35.600

Stikstofreductie en natuurverbeteringMet dit wetsvoorstel wordt voorzien in de wettelijke verankering van de door het kabinet aangekondigde structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Het voorstel voorziet onder meer in:

een resultaatsverplichting tot reductie van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door het bij wet vaststellen van drie omgevingswaarden (voor 2025, 2030 en 2035)

een verplichting voor de Minister van LNV om een programma stikstofreductie en natuurverbetering vast te stellen

een verplichting voor gedeputeerde staten om provinciale gebiedsplannen op te stellen ter uitwerking van de landelijk vereiste depositiereductie

een verplichting voor de Minister van LNV om een aanvullend programma vast te stellen voor het legaliseren van voorheen vergunningvrije projecten met geringe depositie

monitoring en bijsturing

een partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, Krol, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PvdA, PvdD, FVD, DENK, PVV, GroenLinks, Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, SP, 50PLUS, OSF, D66 en de ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Otten, FVD, Fractie-Nanninga, GroenLinks, PvdA, PVV en de PvdD.

De stemmingen over de (gewijzigde) moties vonden plaats op 9 en 16 maart 2021.


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 2020

titel

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

183
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-183] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-183] documenten