35.600

Stikstofreductie en natuurverbeteringMet dit wetsvoorstel wordt voorzien in de wettelijke verankering van de door het kabinet aangekondigde structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Het voorstel voorziet onder meer in:

  • een resultaatsverplichting tot reductie van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door het bij wet vaststellen van drie omgevingswaarden (voor 2025, 2030 en 2035)
  • een verplichting voor de Minister van LNV om een programma stikstofreductie en natuurverbetering vast te stellen
  • een verplichting voor gedeputeerde staten om provinciale gebiedsplannen op te stellen ter uitwerking van de landelijk vereiste depositiereductie
  • een verplichting voor de Minister van LNV om een aanvullend programma vast te stellen voor het legaliseren van voorheen vergunningvrije projecten met geringe depositie
  • monitoring en bijsturing
  • een partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector.

Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, Krol, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PvdA, PvdD, FVD, DENK, PVV, GroenLinks, Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, SP, 50PLUS, OSF, D66 en de ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Otten, FVD, Fractie-Nanninga, GroenLinks, PvdA, PVV en de PvdD.

De stemmingen over de (gewijzigde) moties vonden plaats op 9 en 16 maart 2021.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt op 28 september 2021 de brief van de minister van LNV van 31 augustus 2021 over Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds (EK 35.334, AJ en bijlage).

De commissie bespreekt op 28 september 2021 de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 juli 2021 over de voortgang van de structurele stikstofaanpak (EK 35.334 / 33.576 / 35.600, AI met bijlagen).

De commissie bespreekt op 28 september 2021 het verslag van een schriftelijk overleg van 13 september 2021 met de minister van LNV over regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (EK 35.600 / 35334, AD).

De commissie heeft op 8 juni 2021 besloten de brief van de minister van LNV van 2 juni 2021 over SER-verkenning 'Naar duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw' (EK, Z en bijlagen) te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de meest aangewezen bewindspersoon, zodra een nieuw kabinet is aangetreden.

Een technische briefing over de systematiek en inhoud van de standaardgegevensformulieren (SDF-rapportages) vindt plaats op 18 mei 2021.


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 2020

titel

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-124] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-124] documenten