35.600

Stikstofreductie en natuurverbeteringMet dit wetsvoorstel wordt voorzien in de wettelijke verankering van de door het kabinet aangekondigde structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Het voorstel voorziet onder meer in:

  • een resultaatsverplichting tot reductie van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door het bij wet vaststellen van drie omgevingswaarden (voor 2025, 2030 en 2035)
  • een verplichting voor de Minister van LNV om een programma stikstofreductie en natuurverbetering vast te stellen
  • een verplichting voor gedeputeerde staten om provinciale gebiedsplannen op te stellen ter uitwerking van de landelijk vereiste depositiereductie
  • een verplichting voor de Minister van LNV om een aanvullend programma vast te stellen voor het legaliseren van voorheen vergunningvrije projecten met geringe depositie
  • monitoring en bijsturing
  • een partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector.

Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, Krol, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PvdA, PvdD, FVD, DENK, PVV, GroenLinks, Van Kooten-Arissen.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 2 maart 2021. Tijdens dat debat zijn vijf moties ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en over vier moties vinden plaats op 9 maart 2021.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt op 9 maart 2021 de brief van de minister van LNV van 5 maart 2021 over toezegging toezenden informatie standaardgegevensformulieren (SDF's) (EK, Q) en de brief van de minister van LNV van 26 februari 2021 over uitvoering motie afspraken toekomstperspectief landbouwsector (EK, K en bijlage) (zie motie-Bisschop van 10 november 2020 over een duurzaam en langjarig toekomstperspectief voor de agrarische sector (TK, 43)).


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 2020

titel

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-83] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-83] documenten