Dinsdag 6 juli 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:10 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35747

Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake tegemoetkoming vaste lasten

Procedure

3.35780

Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

Procedure

4.35792

Zesde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS

Procedure

5.35805

Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit

Procedure

8.Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 30 juni 2021 (28973/35334/35347, J) en verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AD)

Bespreking stand van zakenbrief en verslag nader schriftelijk overleg

10.Rondvraag


Korte aantekeningen