E160045
  ruit icoon
Laatste revisie: 22-10-2019

E160045 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EUHet voorstel behelst een mechanisme voor de beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

Op 17 januari 2017 besprak de commissie Financiën of zij in schriftelijk overleg wil treden over de voorstellen waarop zij eerder subsidiariteitsbezwaren heeft ingediend. De fracties van de VVD en CDA hebben aangegeven schriftelijke inbreng te leveren over het voorstel inzake hybride mismatches (E160046) en de (C)CCTB-voorstellen (E160043en E160044). In dit schriftelijk overleg is onderhavig e-dossier (E160045) verder niet betrokken.

Europees

De richtlijn is op 14 oktober 2017 gepubliceerd in het Europees publicatieblad.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad over een mechanisme voor de geschillenbeslechting van dubbele belasting

document Europese Commissie

COM(2016)686PDF-document, d.d. 25 oktober 2016

rechtsgrondslag

Artikel 115 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn (EU) 2017/1852PDF-document werd gepubliceerd in Pb EU L265/1 op 14 oktober 2017 en diende uiterlijk 30 juni 2019 te zijn geïmplementeerd. De implementatiedatum is overschreden. De richtlijn is op 15 juli 2019 geïmplementeerd.

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen derde kwartaal 2019

Meer informatie over de behandeling van de implementatie van de richtlijn is te vinden in kamerstukdossier 35.110.


Behandeling Eerste Kamer

Op 17 januari 2017 besprak de commissie Financiën of zij in schriftelijk overleg wil treden over de voorstellen waarop zij eerder subsidiariteitsbezwaren heeft ingediend. De fracties van de VVD en CDA hebben aangegeven schriftelijke inbreng te leveren over het voorstel inzake hybride mismatches (E160046) en de (C)CCTB-voorstellen (E160043 en E160044). In dit schriftelijk overleg is onderhavig e-dossier (E160045) verder niet betrokken.

Op 21 december 2016 is de brief met subsidiariteitsbezwaren van de Eerste Kamer over de drie voorstellen uit het Pakket Vennootschapsbelasting aan de Europese Commissie verstuurd.

De subsidiariteitsoordelen van de fracties VVD en CDA over 3 voorstellen uit het pakket Vennootschapsbelasting over de CCTB, de CCCTB en hybride mismatches (zie E160043, E160044, E160046) zijn naar de plenaire vergadering doorgeleid. Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer tijdens de plenaire vergadering per voorstel gestemd over deze subsidiariteitsbezwaren. Na stemming bij zitten en opstaan zijn de bezwaren vastgesteld.

Op 29 november 2016 besprak de commissie Financiën de verdere behandeling van de voorstellen bij het EU-pakket Vennootschapsbelasting en besloot het pakket te agenderen op 13 december 2016 om het te toetsen aan de subsidiariteit.

Op 22 november 2016 besprak de commissie Financiën de BNC-fiches van de regering over de voorstellen inzake vennootschapsbelasting. Tijdens de vergadering werd aangegeven dat een aantal fracties behoefte heeft aan schriftelijk overleg met de regering. Ook gaf een aantal fracties te kennen subsidiariteitsbezwaren te hebben ten aanzien van de voorstellen. De commissie besluit kennis te willen nemen van (eventuele) inbreng vanuit de Tweede Kamer ter zake. De commissie besluit hierna het pakket opnieuw te agenderen, op 29 november 2016 of 6 december 2016.

De commissie Financiën besprak de voorstellen met betrekking tot vennootschapsbelasting in de EU op 8 november 2016 (zie ook E160042, E160043, E160044 en E160046) en besloot de kabinetsappreciatie over de voorstellen af te wachten.


Behandeling Tweede Kamer

Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer de subsidiariteitsbezwaren bij de voorstellen over een CCTB en CCCTB naar de Europese Commissie gestuurd.

Op 15 december 2016 heeft de commissie voor Europese Zaken een conceptbrief met de uitkomsten van een subsidiariteitstoets over de voorstellen inzake een CCCTB (COM(2016)683PDF-document, E160043) en een CCTB (COM(2016)685PDF-document, E160044) ter stemming voorgelegd aan de Tweede Kamer. Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer bij stemming besloten de subsidiariteitsbezwaren zoals voorgesteld door de commissie voor Europese Zaken te ondersteunen.

De Tweede Kamer heeft op 6 december 2016 het behandelvoorbehoud bij het EU-pakket vennootschapsbelasting opgeheven.

Op 1 december 2016 is plenair het pakket Vennootschapsbelasting behandeld en is gestemd over de moties die tijdens deze behandeling zijn ingediend.

De Tweede Kamer stemde op dinsdag 15 november 2016 voor het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-pakket vennootschapsbelasting.


Standpunt Nederlandse regering

Op 19 november 2016 stuurde de regering BNC-fiches met betrekking tot de voorstellen over vennootschapsbelasting. In fiche 1 geeft de regering haar visie weer over het voorstel voor een richtlijn inzake mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de Europese Unie. Er kan sprake zijn van een geschil als twee landen van mening zijn belasting te kunnen heffen op dezelfde inkomensbron of als men zich niet houdt aan bilaterale belastingverdragen. Het kabinet legt uit: ''Een verrekenprijs is de prijs van een grensoverschrijdende transactie tussen verbonden ondernemingen (transfer pricing). Bij verrekenprijszaken gaat het in feite om de vraag in welk land welk deel van de winst in de heffing mag worden betrokken. (...) Onder interpretatiezaken vallen - kort samengevat - de zaken die niet zijn aan te merken als verrekenprijszaken.'' Het EU Arbitrageverdrag, dat ervoor zorgt dat bij een verrekenprijsproblematiek het geschil aan een arbitragepanel kan worden voorgelegd, voorziet niet in alle gevallen een uitkomst. Om die reden stelt de Europese Commissie voor dat de belastingplichtige arbitrage aan kan vragen (1) in het geval dat een proces ophoudt en (2) in het geval de looptijd van een proces is verlopen. Het kabinet is positief over het doel van het voorstel, maar plaatst de kanttekening dat de reikwijdte beperkt is en het voorstel zich niet richt op bijvoorbeeld dubbele loonbelasting of dubbele heffing op pensioenen. Ook ziet zij bezwaren bij het neerleggen van een verzoek tot arbitrage bij de nationale rechter. Omdat deze gang tijd kost en per land kan verschillen, stelt de regering voor dat arbitrage over gelaten wordt aan het internationale hof van arbitrage. Als laatste punt geeft het kabinet aan dat niet helder is weergegeven hoe het voorstel zich verhoudt tot bestaande bepalingen en bilaterale belastingverdragen.De regering ziet geen problemen met de subsidiariteit of proportionaliteit van het voorstel.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel behelst een mechanisme voor de beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU. Met dit voorstel wil de Europese Commissie dubbele belastingheffing aanpakken, die een belangrijke hinderpaal vormen voor het bedrijfsleven en die tot onzekerheid, onnodige kosten en kasstroomproblemen leiden. De Commissie heeft voorgesteld de huidige geschillenbeslechtingsmechanismen aan te passen, zodat deze beter op de behoeften van het bedrijfsleven inspelen. Deze mechanismen zullen met name op een breder scala aan zaken betrekking hebben en lidstaten zullen tevens welomschreven termijnen in acht moeten nemen waarbinnen zij over een bindende oplossing voor de dubbele belasting overeenstemming moeten bereiken.


Behandeling Raad

De Raad heeft op 10 oktober 2017 de richtlijn aangenomen.

Op 23 mei 2017 is de Ecofinraad akkoord gegaan met het richtlijnvoorstel.

De informele Ecofinraad besprak op 7 en 8 april 2017 de zekerheid op belastinggebied. De minister van Financiën noemt in de geannoteerde agenda voor deze vergadering de gesprekken die in Brussel gaande zijn over een richtlijn over bindende arbitrage met het oog om dubbele belasting weg te nemen.

De Ecofinraad besprak op 7 en 8 november 2016 het Belastingpakket voor een eerlijk, concurrerend en stabiel belastingsysteem.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De richtlijn is op 14 oktober 2017 gepubliceerd in het Europees publicatieblad.

Op 6 juli 2017PDF-document heeft het Europees Parlement het voorstel, met amendementen van het Europees Parlement, goedgekeurd.

De commissie ECON van het Europees Parlement keurde op 8 juni 2017 het conceptrapport goed. Op 4 juli 2017 stemt het Europees Parlement in eerste lezing over het voorstel.

Op 3 maart 2017 publiceerde de commissie ECON van het Europees Parlement een conceptrapportPDF-document over het voorstel. Op 30 maart 2017 werden hierop amendementenPDF-document ingediend.

Op 10 februari 2017PDF-document publiceerde het Europees Parlement een briefing over het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar op dit voorstel was 3 januari 2017.

De Tsjechische Senaat heeft op 8 maart 2017 een resolutiePDF-document aangenomen over het Vennootschapsbelastingpakket, waaronder onderhavig richtlijnvoorstel.

Op 21 december 2016 heeft het Assemblée van de republiek van Portugal het voorstel positief beoordeeld.

De Europese Commissie heeft op 19 december 2016 het standpunt van de Spaanse Cortes Generales ontvangen waarin het parlement de subsidiariteit van de voorstellen uit het pakket vennootschapsbelasting positief beoordeelt.

De commissie over belastingen van het Zweedse Parlement heeft op 1 december 2016 subsidiariteitsbezwaren opgesteld over de 4 voorstellen uit het pakket vennootschapsbelastingen (zie ook E160043/44/46). Op 15 december 2016 is het bezwaarPDF-document inzake het voorstel over geschillenbeslechting rondom dubbele belasting verstuurd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen