E160046
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-09-2021

E160046 - Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landenHet onderhavige voorstel bevat nieuwe maatregelen om het vennootschappen niet langer mogelijk te maken bepaalde, als hybride mismatches bekendstaande, verschillen tussen de belastingstelsels van de lidstaten en van de landen van buiten de EU uit te buiten om aan belastingen te ontsnappen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

De voorzitter van de Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 een brief aan de staatssecretaris van Financiën gestuurd over de afspraken die zijn gemaakt rond de informatievoorziening van fiscale voorstellen op het terrein van de vennootschapsbelasting (C(C)CTB-voorstellen). Ook heeft zij een brief gestuurd aan de minister president over de informatievoorziening aan de Eerste Kamer inzake Europese voorstellen met een afschrift van deze brief aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Europees

Op 18 juli 2017 publiceerde het Europees Parlement een briefing over de wetgeving rond hybride mismatches.PDF-document


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 2016/1164 inzake hybride mismatches met derde landen

document Europese Commissie

COM(2016)687PDF-document, d.d. 25 oktober 2016

rechtsgrondslag

Artikel 115 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn 2017/952PDF-document van 29 mei 2017 werd op 7 juni 2017 gepubliceerd in Pb EU L144/1. Lidstaten dienden uiterlijk op 31 december 2019 aan de richtlijn te voldoen. Deel A van de richtlijn 2017/952 is op 6 januari 2020 geïmplementeerd. Wat betreft de wijziging van artikel 9 van richtlijn 2016/1164 dient de richtlijn uiterlijk 31 december 2021 geïmplementeerd te worden. Deel B van de richtlijn is op 21 december 2020 geïmplementeerd.

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen vierde kwartaal 2020

Kamerstukdossier 35.241 geeft een volledig overzicht van de behandeling van de implementatiewet (deel A) in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.


Behandeling Eerste Kamer

De voorzitter van de Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 een brief aan de staatssecretaris van Financiën gestuurd over de afspraken die zijn gemaakt rond de informatievoorziening van fiscale voorstellen op het terrein van de vennootschapsbelasting (C(C)CTB-voorstellen). Ook heeft zij een brief gestuurd aan de minister president over de informatievoorziening aan de Eerste Kamer inzake Europese voorstellen met een afschrift van deze brief aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Op 2 juni 2017 stuurde de Europese Commissie haar reactie op de subsidiariteitsbezwaren die de Eerste Kamer had ingediend over de C(C)CTB-voorstellen en het voorstel over hybride mismatches (zie 34.604, B). Op 13 juni 2017 besprak de commissie Financiën deze reactie.

De commissie besprak het verslag van een schriftelijk overleg (34.604, D) op 23 mei 2017 en besloot om mogelijk in mondeling overleg te treden met de staatssecretaris. De leden Van de Ven (VVD), Van Rij (CDA) en Backer (D66) voeren eerst op 6 juni 2017 informeel overleg met hem over de procedurele gang van zaken.

Op 16 mei 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën zijn reactie gestuurd op de brief van 19 april 2017 inzake de vragen die de commissie stelde over de informatievoorziening van de regering tijdens de onderhandelingen over de vennootschapsbelastingvoorstellen (34.604, D).

De commissie Financiën stemde op 18 april 2017 in met de concept commissiebrief aan de staatssecretaris van Financiën over de behandeling van het pakket vennootschapsbelastingen. De brief is op 19 april 2017 verstuurd.

Op 4 april 2017 besprak de commissie het verslag van een schriftelijk overleg (34.604, C) en besloot zij de staf te verzoeken een brief op te stellen aan de staatssecretaris over de informatievoorziening aan de Eerste Kamer tijdens de voortgang van het dossier.

De staatssecretaris van Financiën stuurde een reactie op 29 maart 2017 (34.604, C) over de twee brieven die de commissie Financiën op 20 en 27 januari 2017 verstuurde over de (C)CCTB-voorstellen en hybride mismatches.

Op 7 maart 2017 heeft de commissie Financiën kennis genomen van de uitkomsten van de Ecofinraad inzake het richtlijnvoorstel over hybride mismatches met derde landen en besloot de beantwoording van de gestelde vragen op 20 januari 2017 af te wachten.

Op 20 januari 2017 is een brief met vragen aan de minister van Financiën gestuurd in aanvulling op de eerder gemaakte subsidiariteitsbezwaren bij de Europese Commissie over (C)CCTB-voorstellen en het voorstel inzake hybride mismatches.

Op 17 januari 2017 besprak de commissie Financiën of zij in schriftelijk overleg wil treden over de voorstellen waarop zij eerder subsidiariteitsbezwaren heeft ingediend. De fracties van de VVD en CDA hebben aangegeven schriftelijke inbreng te leveren over het voorstel inzake hybride mismatches (E160046) en de (C)CCTB-voorstellen (E160043 en E160044).

Op 21 december 2016 is de brief met subsidiariteitsbezwaren van de Eerste Kamer over de drie voorstellen uit het Pakket Vennootschapsbelasting aan de Europese Commissie verstuurd.

De subsidiariteitsoordelen van de fracties VVD en CDA over 3 voorstellen uit het pakket Vennootschapsbelasting over de CCTB, de CCCTB en hybride mismatches (zie E160043, E160044, E160046) zijn naar de plenaire vergadering doorgeleid. Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer tijdens de plenaire vergadering per voorstel gestemd over deze subsidiariteitsbezwaren. Na stemming bij zitten en opstaan zijn de bezwaren vastgesteld.

Op 29 november 2016 besprak de commissie Financiën de verdere behandeling van de voorstellen bij het EU-pakket Vennootschapsbelasting en besloot het pakket te agenderen op 13 december 2016 om het te toetsen aan de subsidiariteit.

Op 22 november 2016 besprak de commissie Financiën de BNC-fiches van de regering over de voorstellen inzake vennootschapsbelasting. Tijdens de vergadering werd aangegeven dat een aantal fracties behoefte heeft aan schriftelijk overleg met de regering. Ook gaf een aantal fracties te kennen subsidiariteitsbezwaren te hebben ten aanzien van de voorstellen. De commissie besluit kennis te willen nemen van (eventuele) inbreng vanuit de Tweede Kamer ter zake. De commissie besluit hierna het pakket opnieuw te agenderen, op 29 november 2016 of 6 december 2016.

De commissie Financiën besprak de voorstellen met betrekking tot vennootschapsbelasting in de EU op 8 november 2016 (zie ook E160042, E160043, E160044 en E160045) en besloot de kabinetsappreciatie over de voorstellen af te wachten.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer stemde op 14 februari 2017 voor de motie-Merkies (21.501-07, 1415) waarin de regering wordt verzocht in Europees verband in te stemmen met de voorgestelde implementatiedatum van 2019.

Op 8 februari 2017 vond een algemeen overleg plaats over de Eurogroep/Ecofin-raadsvergaderingen. Hierbij zijn verschillende moties ingediend waaronder een motie (21.501-07, 1415) met het verzoek aan de regering om de implementatiedatum van 2019 voor het voorstel over hybride mismatches te respecteren en niet op te rekken tot 2024.

Op 27 januari 2017 is een verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld tussen de Tweede Kamercommissie voor Financiën en de minister van Financiën waarin vragen zijn gesteld aan de regering over de mogelijke uitstel van de implementatiedatum van de richtlijn.

De Tweede Kamer stemde op 22 december 2016 over een motie bij het voorstel over hybride mismatsches (E160046). Op 23 december 2016 is de brief aan de Europese Commissie verstuurd over het negatieve subsidiariteitsoordeel.

Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer de subsidiariteitsbezwaren bij de voorstellen over een CCTB en CCCTB naar de Europese Commissie gestuurd.

Op 15 december 2016 heeft de commissie voor Europese Zaken een conceptbrief met de uitkomsten van een subsidiariteitstoets over de voorstellen inzake een CCCTB (COM(2016)683PDF-document, E160043) en een CCTB (COM(2016)685PDF-document, E160044) ter stemming voorgelegd aan de Tweede Kamer. Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer bij stemming besloten de subsidiariteitsbezwaren zoals voorgesteld door de commissie voor Europese Zaken te ondersteunen.

Op 14 december 2016 tijdens het debat over de Europese top is het voorstel over hybride mismatches aan de orde gekomen in verband met een mogelijk latere implementatiedatum van het voorstel.

De Tweede Kamer heeft op 6 december 2016 het behandelvoorbehoud bij het EU-pakket vennootschapsbelasting opgeheven.

Op 1 december 2016 is plenair het pakket Vennootschapsbelasting behandeld en is gestemd over de moties die tijdens deze behandeling zijn ingediend.

De Tweede Kamer stemde op dinsdag 15 november 2016 voor het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-pakket vennootschapsbelasting.


Standpunt Nederlandse regering

Op 19 november 2016 stuurde de regering BNC-fiches met betrekking tot de voorstellen over vennootschapsbelasting. In fiche 2 geeft de regering haar visie weer over het voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen. Met het voorstel wil de Europese Commissie de richtlijn Anti-belastingontwijking wijzigen omdat de Raad van de Europese Unie heeft afgesproken op dit onderwerp in oktober 2016 een voorstel in te dienen. Het voorstel heeft als doel om ongewenste effecten van hybride mismatches tussen lidstaten en derde landen tegen te gaan. ''Bij hybride mismatches leidt een verschillende kwalificatie van een entiteit of een betaling door verschillende landen ertoe dat (1) een betaling aftrekbaar is, maar nergens wordt belast, (2) dat één betaling meerdere malen aftrekbaar is of (3) dat winst nergens wordt belast.'' Het voorstel richt zich specifiek op hybride mismatches in de volgende gevallen: bij hybride entiteiten, hybride financiële instrumenten, hybride transfers, hybride vaste inrichtingen, geïmporteerde mismatches en situaties waarin sprake is van een dubbele vestigingsplaats. Het kabinet vindt dat maatregelen tegen hybride mismatches op internationaal niveau moeten plaatsvinden, zodat er een gelijk speelveld kan ontstaan. Het voorstel richt zich echter op EU-lidstaten en legt geen verplichting op aan de betrokken derde landen. Daarentegen heeft de Europese Commissie in het voorstel wel dezelfde hybride mismatches geadresseerd als die van de OESO, zoals benoemd in het BEPS-project. De eerste bespreking van het voorstel in de Raad van de Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat het Slowaaks voorzitterschap een gewijzigd voorstel heeft gepresenteerd dat meer aansluit bij de uitkomsten van het BEPS-project. Het gewijzigd voorstel heeft als gevolg dat een transparante entiteit belastingplichtig wordt gemaakt. Dit is volgens het kabinet in strijd met de proportionaliteit van het voorstel.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het onderhavige voorstel bevat nieuwe maatregelen om het vennootschappen niet langer mogelijk te maken bepaalde, als hybride mismatches bekendstaande, verschillen tussen de belastingstelsels van de lidstaten en van de landen van buiten de EU uit te buiten om aan belastingen te ontsnappen. Hybride mismatches doen zich voor wanneer landen er verschillende regels op na houden voor het heffen van belastingen over bepaalde inkomsten of op bepaalde entiteiten. Vennootschappen kunnen daarvan misbruik maken om in geen van beide landen belastingen te betalen. Met de in juli vastgestelde anti-ontgaansrichtlijn worden reeds binnen de EU bestaande mismatches aangepakt. Het voorstel voor een richtlijn sluit daarop aan door mismatches met landen van buiten de EU aan te pakken.


Behandeling Raad

De raad voor Concurrentievermogen heeft op 29 mei 2017 de Richtlijn aangenomen.

Op 21 februari 2017 besprak de Ecofinraad het compromisvoorstel en is een akkoord ontstaan tussen de lidstaten over het voorstel.

Op 6 december 2016 besprak de Ecofinraad het voorstel voor een richtlijn. De Nederlandse regering heeft gevraagd om uitstel van de implementatiedatum van het voorstel.

De Ecofinraad besprak op 7 en 8 november 2016 het Belastingpakket voor een eerlijk, concurrerend en stabiel belastingsysteem.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 18 juli 2017 publiceerde het Europees Parlement een briefing over de wetgeving rond hybride mismatches.PDF-document

Op 27 april 2017PDF-document heeft het Europees Parlement de tekst voor de richtlijn aangenomen.

De ECON-commissie van het Europees Parlement stemde op 27 maart 2017 voor de aanbevelingen die de commissie heeft opgesteld inzake het voorstel voor een richtlijn. Naar verwachting stemt het gehele Europees Parlement eind april over het voorstel.

Op 22 maart 2017 bracht het Europees Parlement een briefing uit over de voortgang van het wetgevingsproces rond hybride mismatches.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar op dit voorstel was 3 januari 2017.

De Europese Commissie heeft op 19 december 2016 het standpunt van de Spaanse Cortes Generales ontvangen waarin het parlement de subsidiariteit van de voorstellen uit het pakket vennootschapsbelasting positief beoordeelt.

Op 16 december 2016 heeft de Duitse Bondsraad haar standpunt over het voorstel middels een politiek dialoog aan de Europese Commissie kenbaar gemaakt. De Bondsraad roept op om het voorstel compleet in lijn te maken met de OESO-maatregelen.

De commissie over belastingen van het Zweedse Parlement heeft op 1 december 2016 subsidiariteitsbezwaren opgesteld over de 4 voorstellen uit het pakket vennootschapsbelastingen (zie ook E160043/44/45). Op 15 december 2016 is het bezwaarPDF-document inzake het voorstel over hybrid mismatches verstuurd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen