E190003
Laatste revisie: 06-11-2019

E190003 - Discussienota naar een duurzamer Europa in 2030De Europese Commissie publiceerde op 30 januari 2019 een discussienota over een duurzaam Europa in 2030. De discussienota vormt een onderdeel van de inspanningen die de EU levert om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te behalen, waaronder de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering. Door een overzicht te geven van het scala van uitdagingen voor Europa en scenario's voor de toekomst te schetsen, beoogt de Commissie richting te geven aan de besprekingen over de wijze waarop deze doelstellingen het best kunnen worden behaald en de EU het best kan bijdragen tegen 2030.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 5 november 2019 besprak de commissie het antwoord van de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (35.150, E) en besloot de brief voor kennisgeving aan te nemen. De commissie gaf aan met interesse het beleid van de nieuwe, nog aan te treden, Europese Commissie op het punt van een duurzamer Europa af te wachten en verwacht te zijner tijd hierover geïnformeerd te zullen worden.

Europees

De Raad Algemene Zaken besprak op 19 februari 2019 de discussienota over een duurzaam Europa in 2030. Lidstaten verwelkomden de discussienota en bespraken de belangrijkste terreinen waarop voor de EU de meeste voortgang te boeken valt. De Raad neemt naar verwachting binnenkort Raadsconclusies aan. De inhoud van de nota zal ook aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten van het High-Level Political Forum voor duurzame ontwikkeling die in juli en september 2019 plaatsvinden.


Kerngegevens

volledige titel

Discussienota naar een duurzamer Europa in 2030

document Europese Commissie

COM(2019)22PDF-document, d.d. 30 januari 2019

commissies Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

Op 5 november 2019 besprak de commissie het antwoord van de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (35.150, E) en besloot de brief voor kennisgeving aan te nemen. De commissie gaf aan met interesse het beleid van de nieuwe, nog aan te treden, Europese Commissie op het punt van een duurzamer Europa af te wachten en verwacht te zijner tijd hierover geïnformeerd te zullen worden.

Op 29 oktober 2019 is het antwoord van de eerste vice-voorzitter en de vice-voorzitter van de Europese Commissie inzake nadere vragen over de discussienota naar een duurzamer Europa in 2030 ontvangen.

Op 2 juli 2019 is inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en Partij voor de Dieren (Teunissen), naar aanleiding van het antwoord van de Europese Commissie van 5 juni 2019 (35.150, C). Op 11 juli 2019 is de brief met nadere vragen in het kader van de politieke dialoog aan de Europese Commissie verstuurd (35.150, D).

Op 5 juni 2019 heeft de Europese Commissie geantwoord op de brief van de commissie EZK/LNV, in het kader van een politieke dialoog met de Europese Commissie, van 4 maart 2019 (35.150, A). De antwoordbrief (35.150, C) besprak de commissie EZK/LNV op 18 juni 2019 en besloot op 2 juli 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie.

Op 17 april 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat geantwoord op de brief van de commissie van 27 februari 2019. Het verslag van een schriftelijk overleg (35.150, B) inzake de discussienota besprak de commissie EZK/LNV op 23 april 2019 en nam deze voor kennisgeving aan.

De commissie EZK/LNV besloot op 12 februari 2019 het voorstel in behandeling te nemen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren aangaande deze discussienota op 19 februari 2019. Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie en/of met de regering werd geleverd door de leden Prast (D66), Reuten (SP) en Binnema (GroenLinks). Op 27 februari 2019 is de brief met vragen aan de minister van EZK verstuurd.

Op 4 maart 2019 is de brief met vragen in het kader van een politiek dialoog aan de Europese Commissie verstuurd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 14 mei 2019 heeft de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOS) een algemeen overleg gevoerd met de minister over o.a. de discussienota.


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 maart 2019 stuurde de regering een BNC-fiche naar de Eerste Kamer over de discussienota waarin zij per omschreven scenario haar visie weergeeft. Het kabinet is blij met de discussienota en wil dat de sustainable development goals (SDG's) zo snel mogelijk geïmplementeerd worden. Kiezen voor één enkel scenario zie het kabinet niet als oplossing, maar is het met de Europese Commissie eens dat verschillende elementen hieruit noodzakelijk zijn om de SDG's in 2030 te behalen. Een combinatie van de scenario's zou wenselijk zijn.

Scenario 1

Dit scenario wordt gezien als het scenario met het hoogste ambitieniveau. Dit omvat een implementatiestrategie die maatregelen en termijnen bevat om de SDG's in het algehele EU-beleid uit te voeren. Hierbij moet het uitgangspunt volgens het kabinet niet zijn dat de bevoegdheden van de EU uitgebreid worden. Het kabinet vindt dat de EU de focus dient te leggen op zaken die niet alleen of onvoldoende in nationaal verband haalbaar zijn, maar ook een regionale en/of mondiale aanpak behoeven.

Scenario 2

In dit scenario bepalen de lidstaten zelf de wijze van invulling. Het kabinet ziet hierbij het risico dat lidstaten economische belangen op de korte termijn voorrang geven in plaats van duurzaamheidsdoelstellingen.

Scenario 3

Door vooral op extern beleid in te zetten als het gaat om de SDG's ziet het kabinet een risico voor het behalen van de doelstellingen. Daarnaast vindt hij dat het externe beleid van de EU al in lijn is gebracht met de SDG's. Een geïntegreerde benadering van intern en extern beleid van de EU is wenselijk.

Verder ziet het kabinet tekortkomingen op het gebied van de visie op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), omdat ondanks de voortgang

''klimaatdoelstellingen en de sociale dimensie (met name consumentgedrag, voedselkeuze, voedsel- en dieetpatronen) (...) nog voor een belangrijk deel buiten beeld'' blijven. Verder zou de sociale dimensie, wat het kabinet betreft, meer naar voren mogen komen. De subsidiariteit en proportionaliteit beoordeelt het kabinet in besginsel positief.

Het kabinet spreekt de verwachting uit dat de nieuw te vormen Europese Commissie spoed zet achter de implementatiesstrategie voor de uitvoering van de SDG's op basis van de discussienota.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde op 30 januari 2019 een discussienota over een duurzaam Europa in 2030. De discussienota vormt een onderdeel van de inspanningen die de EU levert om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te behalen, waaronder de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering. Door een overzicht te geven van het scala van uitdagingen voor Europa en scenario's voor de toekomst te schetsen, beoogt de Commissie richting te geven aan de besprekingen over de wijze waarop deze doelstellingen het best kunnen worden behaald en de EU het best kan bijdragen tegen 2030.

De discussienota stelt drie scenario's voor om het debat te stimuleren over de manier waarop in de EU gevolg moet worden gegeven aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Deze scenario's hebben tot doel verschillende ideeën aan te dragen en tot discussie en nadenken aan te zetten. Het uiteindelijke resultaat zal volgens de Commissie waarschijnlijk een combinatie zijn van bepaalde elementen van elk van de drie scenario's.

De drie scenario's zijn:

  • Een overkoepelende EU-strategie met betrekking tot de SDG's als leidraad voor het optreden van de EU en haar lidstaten;
  • Een verdere integratie van de SDG's in alle relevante beleidsmaatregelen van de EU, maar zonder de lidstaten tot optreden te dwingen;
  • Een grotere nadruk leggen op het externe optreden en consolidatie van de huidige ambities op EU-niveau met betrekking tot duurzaamheid.


Behandeling Raad

De Raad Algemene Zaken nam op 9 april 2019 conclusies aan over de discussienota over een duurzaam Europa in 2030. In de Raadsconclusies wordt opgeroepen tot een brede EU-implementatiestrategie die concrete maatregelen bevat om het EU-beleid ten uitvoer te brengen.

De Raad Algemene Zaken besprak op 19 februari 2019 de discussienota over een duurzaam Europa in 2030. Lidstaten verwelkomden de discussienota en bespraken de belangrijkste terreinen waarop voor de EU de meeste voortgang te boeken valt. De Raad neemt naar verwachting binnenkort Raadsconclusies aan. De inhoud van de nota zal ook aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten van het High-Level Political Forum voor duurzame ontwikkeling die in juli en september 2019 plaatsvinden.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 12 juni 2019 nam het Roemeense Huis van Afgevaardigden een opiniePDF-document aan over de discussienota. De resolutie is in het kader van de politiek dialoog aan de Europese instellingen verstuurd.

Op 24 mei 2019 nam het Tsjechische Parlement een resolutiePDF-document aan over de discussienota. De resolutie is in het kader van de politieke dialoog aan de Europese instellingen verstuurd.

Op 6 mei 2019 nam de Tsjechische Senaat een resolutiePDF-document aan over de discussienota. De resolutie is in het kader van de politieke dialoog aan de Europese instellingen verstuurd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen