Tijdelijke Gemengde Commissie SubsidiariteitstoetsVoortraject

Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets

Brondocumenten

evaluatierapport (30953, C/3); behandeling Eerste Kamer (30953, E) en behandeling Tweede Kamer (handelingen TK nr. 70, pag. 3770-3771)


Actueel

Op 29 september 2009 is het Eerste Kamerbesluit van 28 april 2009 over de permanente status van Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets (TGCS) geëffectueerd, zodat Eerste Kamerleden vanaf heden niet langer deel uitmaken van deze commissie.


Instelling

De Eerste en Tweede Kamer kennen de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS) om (wetgevings)voorstellen van de Europese Commissie te toetsen aan het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel (alleen datgene op Europees niveau regelen als dat het meest efficiënt is). Deze gezamenlijke commissie vloeit voort uit de (voorlopige) evaluatie van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets. Bij de beoordeling van nieuwe (wetgevings)voorstellen werkt de TGCS nauw samen met de vakcommissies in Eerste en Tweede Kamer volgens de procedure die ook voor de TCS gold.


Commentaar? Laat het ons weten!

Het parlement, i.c. de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS), nodigde iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties? Indien u binnen zes weken na publicatie van het voorstel door de Europese Commissie uw oordeel kenbaar maakt, dan kan uw reactie worden betrokken bij het advies van de TGCS aan beide Kamers. Gebruik daarvoor de reactieknop in het linker menu (ook kunt u een bestandje mailen naar europapoort@eerstekamer.nl).

Ook in een later stadium kan een meer inhoudelijke reactie ter kennisname van de vakcommissies worden gebracht en worden meegenomen in de dialoog tussen regering en parlement over het verloop van de onderhandelingen in Brussel. Uw reactie kan - tenzij u aangeeft daar bezwaar tegen te hebben - als 'commentaar derden' in de relevante dossiers worden geplaatst.


Lijst voor 2009

De plenaire vergaderingen van de Eerste en de Tweede Kamer hebben op basis van het wetgevings- en werkprogramma voor 2009 van de Europese Commissie een lijstPDF-document vastgesteld met voorstellen die meteen na publicatie door de Europese Commissie aan een parlementaire subsidiariteitstoets worden onderworpen.

 • Voorstel tot wijziging van het kaderbesluit 2004/68/JBZ betreffende seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie Een brief is verstuurd naar de Europese Commissie (in afschrift aan het EP, de Europese Raad, COSAC en de Nederlandse regering) (zie dossier E090302)
 • Voorstel tot wijziging van kaderbesluit 2002/629/JBZ betreffende bestrijding van mensenhandel. Een brief is verstuurd naar de Europese Commissie (in afschrift aan het EP, de Europese Raad, COSAC en de Nederlandse regering) (zie dossier E090303)
 • Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het bestrijden van te late betalingen in commerciële transacties (herschikking). Een brief is verstuurd naar de Europese Commissie (in afschrift aan het EP, de Europese Raad, COSAC en de Nederlandse regering) (zie dossier E090049)
 • Voorstel voor een kaderbesluit over het recht op interpretatie en vertaling tijdens strafzaken. Een brief namens Eerste Kamer is verstuurd naar de Europese Commissie (in afschrift aan het EP, de Europese Raad, COSAC en de Nederlandse regering (zie dossier E090221)
 • Voorstel voor een richtlijn tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG. Advies ontvangen van vakcommissies Eerste en Tweede Kamer (zie dossier E090087)

Klik hierWord-document voor een overzicht met de verwachte publicatiedata voor de overige voorstellen van de lijst voor 2009 en de openstaande voorstellen van de lijst voor 2008.


Lijst voor 2008

De plenaire vergaderingen van de Eerste en de Tweede Kamer hebben op basis van het wetgevings- en werkprogramma voor 2008 van de Europese Commissie een lijstPDF-document vastgesteld met voorstellen die meteen na publicatie door de Europese Commissie door de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets in behandeling worden genomen.

 • een voorstel voor een besluit tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap betreffende de bescherming van kinderen die het internet en andere communicatietechnologieën gebruiken (2009-2013) initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E080023)
 • een voorstel voor een richtlijn ter facilitering van de grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid de vakcommissies van EK en TK zien geen bezwaren ten aanzien van subsidiariteit en proportionaliteit; de TGCS ziet af van een schriftelijk advies aan beide Kamers (zie dossier E080034)
 • een mededeling inzake een asielbeleidsplan: een geïntegreerde aanpak van bescherming in de hele EU initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier 2.1.27)
 • een voorstel voor een Verordening betreffende het statuut van de Europese besloten vennootschap advies TGCS door Eerste en Tweede Kamer vastgesteld. Een brief is verstuurd naar de Europese Commissie (in afschrift aan het EP, de Europese Raad, COSAC en de staatssecretaris van Europese Zaken gestuurd) (zie dossier E080064)
 • een voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg advies TGCS door Eerste en Tweede Kamer vastgesteld. Een brief is verstuurd naar de Europese Commissie (in afschrift aan het EP, de Europese Raad, COSAC en de staatssecretaris van Europese Zaken gestuurd) (zie dossier E080070)
 • een voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Er is een brief verstuurd naar de Europese Commissie (in afschrift aan het EP, de Europese Raad, COSAC en de staatssecretaris van Europese Zaken gestuurd) (zie dossier E080071)
 • een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft advies TGCS door Eerste en Tweede Kamer vastgesteld. Een brief is verstuurd naar de Europese Commissie (zie dossier E080072)
 • een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie TGCS-procedure afgerond; ter eigenstandige behandeling aan de vakcommissies terugverwezen (zie dossier E080114)
 • een voorstel voor een richtlijn over consumentenrechten TGCS-procedure afgerond; ter eigenstandige behandeling aan de vakcommissies terugverwezen (zie dossier E080116)
 • een voorstel voor een herschikking van de richtlijn over de energieprestaties van gebouwen TGCS-procedure afgerond; ter eigenstandige behandeling aan de vakcommissies terugverwezen (zie dossier E080134)
 • een voorstel voor een beschikking betreffende een netwerk voor waarschuwing en informatie inzake kritieke infrastructuur (CIWIN) TGCS-procedure afgerond; ter eigenstandige behandeling aan de vakcommissies terugverwezen (zie dossier E090315)
 • Voorstel tot een richtlijn voor het stellen van minimum eisen voor de opvang van asielzoekers een brief is verstuurd aan Europese Commissie (zie dossier E090123)
 • Voorstel tot een wijziging van verordening 343/2003/EG over de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek een brief is verstuurd aan Europese Commissie (zie dossier E090124)
 • Voorstel voor een richtlijn inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie een brief is verstuurd aan Europese Commissie (zie dossier E080146)

Klik hierWord-document voor een overzicht met de (verwachte) publicatiedata voor de overige voorstellen van de lijst voor 2008.


Lijst van 24

In 2007 heeft de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets gewerkt aan de hand van een lijst met 24 voorstellen, zoals vastgesteld door beide Kamers op basis van het Wetgevings- en werkprogramma 2007. Van deze lijst had de TCS de volgende dossiers nog in behandeling op het moment dat zij overging in de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets:

 • een voorstel voor een kaderbesluit tot wijziging van kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding advies TGCS door Eerste en Tweede Kamer vastgesteld. Een brief is verstuurd naar de Europese Commissie (in afschrift aan het EP, de Europese Raad, COSAC en de staatssecretaris van Europese Zaken gestuurd) (zie dossier 4.4.64)
 • een mededeling over een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070163)
 • een mededeling over diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten van algemeen belang:een nieuw Europees engagement initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070164)
 • een voorstel voor een verordening tot vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de behandeling van verzekerings- en financiële diensten initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling
 • een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de behandeling van verzekerings- en financiële diensten initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling
 • Mededeling: een strategie voor een sterkere en meer concurrerende Europese defensie-industrie initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070171)
 • een voorstel voor een richtlijn betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070172)
 • een voorstel voor een richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van bepaalde overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied initiatief door TCS onder de aandacht gebracht van vakcommissies EK/TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070173)
Er zijn (nog) geen documenten aanwezig.

Voorstellen die subsidiariteits-/proportionaliteitstoets van vakcommissies behoeven

Aangezien niet op voorhand duidelijk is dat aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit uit het EG-Verdag is voldaan, heeft de TCS besloten dat - buiten het werkprogramma van de TCS voor 2007 - ook het volgende voorstel aan de subsidiariteitstoets werd onderworpen:

 • een Witboek over sport advies TGCS vastgesteld door Eerste en Tweede Kamer (zie dossier E070150)


Vergaderingen

De Tijdelijk Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS) heeft op 29 september 2009 vergaderd over de subsidiariteitstoets van een voorstel voor een richtlijn inzake ouderschapsverlof (zie dossier E090087) en een ingekomen brief van de organisatie Vrijschrift over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en Zuid-Korea. Daarnaast werd stilgestaan bij het vertrek van de Eerste Kamerleden uit de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets.

Op de agenda van de TGCS-vergadering van 19 mei 2009 stonden onder andere de adviezen van de vakcommissies inzake de ontwerp-kaderbesluiten bestrijding kinderporno (zie dossier 4.3.119) en bestrijding mensenhandel (zie dossier 4.3.120) plus de brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer d.d. 28 april 2009 over de voortzetting van de gemengde commissie subsidiariteitstoets op permanente basis.

Op 21 april 2009 van 17.30 tot 19.00 uur vond er in het Tweede Kamergebouw een besloten brainstormsessie plaats van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS). Hier heeft de heer mr. K.J.M. Mortelmans (staatsraad) onder andere een presentatieWord-document gegeven over de begrippen subsidiariteit en proportionaliteit in het protocol over de rol van de nationale parlementen.

Op 3 maart 2009 vond een vergadering van de TGCS plaats. Op de agenda stond de bespreking van de brief van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer d.d. 26 januari 2009 en de bespreking van een notitie over de conciliatievergaderingen.

Op 3 februari 2009 vond een vergadering van de TGCS plaats. Op de agenda stond de bespreking van een drietal adviezen; over de richtlijn orgaantransplantatie (zie dossier E080146), de opvang van asielzoekers (zie dossier 2.1.28) en de herziening van de Dublin-verordening (zie dossier 2.1.29). Daarnaast werd een een brief met bijgevoegd stroomschema van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer besproken.

Op 20 januari 2009 vond een vergadering van de TGCS plaats. Op de agenda stond de vaststelling van een selectie van Europese voorstellen voor parlementaire toetsing in 2009 in beide Kamers aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit uit het EG-Verdrag, de vaststelling van een aan de COSAC voor te leggen lijst van in Europees verband aan de subsidiariteitstoets te onderwerpen Europese voorstellen en de verdere behandeling van het voorstel voor herschikking van richtlijn 2002/91/EG van 16 december 2002 betreffende de energieprestaties van gebouwen (zie dossier E080134)

De Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets heeft op 16 december 2008 vergaderd. Op de agenda stond een besloten gedachtewisseling met de heer Bas-Backer, de nieuwe coördinator subsidiariteit en proportionaliteit (CSP) van de Nederlandse regering.

Daarnaast werd er gesproken over de adviezen over het voorstel voor een Beschikking van de Raad betreffende een netwerk voor waarschuwing en informatie inzake kritieke infrastructuur (CIWIN) (dossier 4.4.57a ) en het voorstel voor een richtlijn tot herschikking van richtlijn 2002/91/EG met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen (dossier E080134) en staan er adviesaanvragen over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (dossier E080146) , het Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek van een derde-lander of een statenloze (dossier 2.1.29) en het Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/9/EG van de Raad inzake minimumeisen voor de opvang van asielzoekers (dossier 2.1.28).

Als laatste kwam een brief van de COSAC inzake mogelijke voorstellen die in COSAC-verband getoetst zouden kunnen worden ter sprake.

De geplande vergadering van 2 december 2008 vond niet plaats in verband met verhindering van de heer Bas-Backer.

Op 25 november 2008 vond er in de Eerste Kamer een conciliatievergadering plaats met de leden van de commissies voor Economische Zaken van de beide kamers en van de TGCS. Op de agenda stond het voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenrechten (E080116)

De Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets heeft op 18 november 2008 vergaderd. Op de agenda stonden onder andere een tweetal adviezen met betrekking tot de zwangerschapsrichtlijn (E080114) en de richtlijn betreffende consumentenrechten (E080116) en het Wetgevings- en Werkprogramma 2009 (E080133) van de Europese Commissie.

De Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets heeft op 30 september 2008 vergaderd. Op de agenda stond de vaststelling van het TGCS-advies aan beide Kamers der Staten-Generaal ter zake van de subsidiariteitstoetsing van het richtlijnvoorstel betreffende gelijke behandeling op andere terreinen dan arbeid (E080071).

De Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS) heeft op dinsdag 16 september 2008 vergaderd. Op de agenda stonden de adviezen van de vakcommissies over het richtlijnvoorstel betreffende verlaagde BTW-tarieven (E080072), de ontwerpverordening betreffende het Statuut van de Europese Besloten Vennootschap (E080064), het richtlijnvoorstel patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (E080070), het richtlijnvoorstel betreffende gelijke behandeling op andere terreinen dan arbeid (E080071) en de Behandeling wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (WWP 2009)

De Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS) heeft op 1 juli 2008 vergaderd. Op de agenda stond onder andere een conceptdoorverwijzing met betrekking tot de mededeling inzake een asielbeleidsplan.

De TGCS heeft vergaderd op 1 april 2008. Op de agenda (TGCS 9) stond onder andere de adviesaanvraag voor het voorstel voor een richtlijn betreffende de grensoverschrijdende handhaving van sancties op het gebied van verkeersveiligheid.

De TGCS heeft vergaderd op 28 januari 2008. Op de agenda (TGCS 1) stond een gedachtewisseling over de werkzaamheden en procedures van de TGCS.


Leden

De commissie was samengesteld uit de volgende leden:

 • drs. H. ten Broeke (VVD, Tweede Kamer)
 • mw. mr. A. Broekers-Knol (VVD, Eerste Kamer)
 • dr. J.J. van Dijk (CDA, Tweede Kamer)
 • A. Elzinga (SP, Eerste Kamer)
 • mw. S.M.J.G. Gesthuizen (SP, Tweede Kamer)
 • mw. mr. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens (PvdA, Eerste Kamer)
 • prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie, Eerste Kamer)
 • drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA, Eerste Kamer)
 • drs. A. Pechtold (D66, Tweede Kamer)
 • mr. C.G. van der Staaij (SGP, Tweede Kamer)
 • mw. mr. drs. M.H.A. Strik (GroenLinks, Eerste Kamer)
 • mw. mr. M.L. Thieme (PvdD, Tweede Kamer)
 • H.E. Waalkens (PvdA, Tweede Kamer)

Plaatsvervangende leden waren:

 • mw. dr. S.C. van Bijsterveld (CDA, Eerste Kamer)
 • drs. N.K. Koffeman (PvdD, Eerste Kamer)
 • mw. mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst (CU, Eerste Kamer)
 • J.P. Laurier (GL, Eerste Kamer)
 • dr. P.W.J. Peters (SP, Eerste Kamer)
 • dr. ing. S. Schaap (VVD, Eerste Kamer)
 • mw. dr. M. Westerveld (PvdA, Eerste Kamer)

De commissie heeft de heer Van Dijk tot voorzitter benoemd, en mevrouw Broekers-Knol tot ondervoorzitter .

Griffiers van de commissie waren mevrouw Menninga, plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer en de heer Kester, adjunct-griffier van de Tweede Kamer. De heer Bergman was namens de Eerste Kamer als stafmedewerker toegevoegd aan deze commissie.


Alle bronnen