Tijdelijke Commissie SubsidiariteitstoetsFase

28 maart 2006, ingesteld voor 1 jaar

Voortraject

Adviezen van de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit

Brondocumenten

30389 A; 30389, 1; lijstWord-document met 11 te toetsen voorstellen


Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets

Uit de (voorlopige) evaluatie van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) is de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS) voortgevloeid. Inmiddels is een themapagina gemaakt voor de werkzaamheden van deze commissie. Verdere ontwikkelingen in de nog openstaande dossiers die door de TCS in behandeling zijn genomen zullen daar te volgen zijn.


Evaluatie

Op 15 mei 2007 heeft in het College van Senioren van de Eerste Kamer een eerste bespreking van het evaluatierapport plaatsgevonden. Door verschillende fracties is bij die gelegenheid bepleit dat het rapport en de werkzaamheden van de TCS opnieuw in het CvS aan de orde zouden worden gesteld, alvorens het in de EK plenair te agenderen. Door de verkiezingen van de leden van de EK en hun beëdiging was vertraging opgetreden in de plenaire behandeling van de EK.

Op 2 oktober 2007 is de evaluatie door de Eerste Kamer afgerond door in de plenaire vergadering in te stemmen met een brief aan de voorzitter van de TCS. Voorgesteld wordt de werkzaamheden van de TCS op tijdelijke basis voort te zetten opdat een diepgaander bezinning over de Europese toetsing in de Eerste Kamer kan plaatsvinden.

Op 22 mei 2007 heeft de Tweede Kamer het evaluatierapport inclusief alle daarin opgenomen aanbevelingen aangenomen tijdens de plenaire vergadering. Hierbij zijn stemverklaringen afgelegd door de heren Ten Broeke en Blom.

In het verlengde van zijn stemverklaring heeft de heer Ten Broeke tijdens de plenaire vergadering van 23 mei 2007 een motie ingediend (welke medeondertekend is door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Ormel en Blom) ten aanzien van de werkwijze van het parlement inzake de controle op Europese wetgeving op basis van subsidiariteit en proportionaliteit. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen op 29 mei 2007.


Instelling

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer hebben op dinsdag 28 maart 2006 de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets ingesteld. Deze gezamenlijke commissie, die voortvloeit uit de adviezen van de gemengde commissie toepassing subsidiariteit, is ingesteld om enkele wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie te toetsen op het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel (alleen datgene op Europees niveau regelen als dat het meest efficiënt is). De commissie is ingesteld voor de duur van één jaar, waarna een evaluatie volgt. Bij de beoordeling van nieuwe wetgevingsvoorstellen werkt de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets nauw samen met de vakcommissies in Eerste en Tweede Kamer volgens de procedure die de gemengde commissie toepassing subsidiariteit heeft uitgewerkt.


Commentaar? Laat het ons weten!

De Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) nodigt iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties? De TCS zal vooral maar niet uitsluitend - voorstellen uit de lijst van elf (zie hieronder) aan de subsidiariteitstoets onderwerpen. Een snelle reactie kan worden betrokken bij het advies van de TCS, maar ook in een later stadium kan uw reactie meegenomen worden in de dialoog tussen regering en parlement over het verloop van de onderhandelingen. Uw reactie kan - met uw instemming - als 'commentaar derden' in de relevante dossiers worden geplaatst.

U kunt zich aanmelden om op een mailinglist geplaatst te worden. Dan wordt u geattendeerd wanneer de TCS een procedure start en u ontvangt het advies dat de TCS uitbrengt. Met maatschappelijke inbreng wordt de controle op Europese ontwikkelingen beter!!


Lijst van elf

De volgende wetgevingsvoorstellen (met tussen haakjes de verwachte publicatiedatum) zullen in ieder geval vanaf het moment van publicatie door de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets in behandeling worden genomen:

1) Groenboek inzake drugs en het maatschappelijk middenveld in de EU: initiatief door TCS onder de aandacht gebracht van vakcommissies EK en TK (zie dossier 4.3.101)

2) Mededeling van de Commissie over een gecoördineerde aanpak in Europa van schade aan de gezondheid door alcoholgebruik: initiatief door TCS onder de aandacht gebracht van vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E060164)

3) Mededeling van de Commissie betreffende een nieuwe Europese strategie inzake gezondheid en veiligheid op het werk 2007-2012 initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070021)

4) Groenboek over de ontwikkeling van het arbeidsrecht: Groenboek onder de aandacht gebracht van de vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E060188)

5) Witboek van de Commissie inzake de integratie van de EU-hypotheekmarkt (19 december 2007)

6) Herziening van Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (2008)

7) Voorstel voor een Verordening van de Raad tot oprichting van het Europees Instituut voor Technologie: advies van TCS plenair vastgesteld door Eerste en Tweede Kamer en verstuurd naar de Europese Commissie, de Europese Raad en EP. Tevens is de Nederlandse regering geïnformeerd. (zie dossier E060149)

8) Voorstel voor de verdere vervolmaking van een interne markt voor postdiensten: advies vastgesteld door Eerste en Tweede Kamer; de ministers Bot en Wijn zijn op de hoogte gebracht van het eindadvies (zie dossier E060150)

9) Mededeling over de demografische toekomst van Europa: initiatief door TCS onder de aandacht gebracht van vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E060142)

10) Voorstel voor een verordening inzake het toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid in echtscheidingszaken: advies van TCS op 26 september 2006 in Eerste en Tweede Kamer plenair vastgesteld en verstuurd naar Europese Commissie, de Europese Raad en EP. Tevens is de Nederlandse regering geïnformeerd. Een afschrift van de brief is naar het COSAC-secretariaat gestuurd (zie dossier 3.3.27; zoek op kamerstuknummer 30671 in http://parlando.sdu.nl )

11) Kaderrichtlijn Bodem: advies vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer; staatssecretaris Van Geel is op de hoogte gebracht van het eindadvies (zie dossier E060141)

Naast bovenstaande voorstellen kan de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets in voorkomende gevallen besluiten ook andere wetgevingsvoorstellen in procedure te nemen.


Voorstellen die subsidiariteits-/proportionaliteitstoets van vakcommissies behoeven

Aangezien niet op voorhand duidelijk is dat aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit uit het EG-Verdag is voldaan, heeft de TCS besloten dat - buiten het werkprogramma van de TCS voor 2006 - ook de volgende voorstellen aan de subsidiariteitstoets worden onderworpen:

1) het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen (dossier 4.3.92; zoek op kamerstuknr. 30587 in http://parlando.sdu.nl ): gewijzigd advies van TCS d.d. 13 juni 2006 plenair vastgesteld door EK en TK en op 3 juli 2006 verstuurd naar Europese Commissie, de Europese Raad en EP. Tevens is de Nederlandse regering geïnformeerd. Een afschrift van de brief is naar het COSAC-secretariaat gestuurd.

2) het voorstel voor een richtlijn inzake de inventarisatie van Europese kritieke Infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur te verbeteren (EPCIP): eindadvies van TCS aan EK en TK door beide Kamers plenair vastgesteld en op 5 april 2007 verstuurd naar Europese Commissie, de Europese Raad en EP. Tevens is de Nederlandse regering geïnformeerd. Een afschrift van de brief is naar het COSAC-secretariaat gestuurd. (zie dossier 4.4.57)

3) het Groenboek 'Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau' initiatief door TCS onder de aandacht gebracht van vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070006)


Lijst van 24

In afwachting de evaluatie van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets door de Eerste en Tweede Kamer zet deze commissie haar werkzaamheden voort aan de hand van de lijst met 24 voorstellen, zoals vastgesteld door beide Kamers. Van deze lijst is tot nu toe gepubliceerd:

 • het voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier 2.2.34)
 • een mededeling inzake een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier 4.3.108)
 • het Witboek over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070086)
 • de mededeling Naar gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070098)
 • het Groenboek Aanpassing aan klimaatverandering in Europa - mogelijkheden voor EU-actie initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070099)
 • een voorstel voor een richtlijn betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf; Solvabiliteit II initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070102)
 • een mededeling over 'Een nieuwe strategie voor diergezondheid voor de EU (2007-2013): "Voorkomen is beter dan genezen" initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissies EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070127)
 • een pakket maatregelen ter voltooiing van de interne markt voor gas en energie, bestaand uit:
 • een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070128a)
 • een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt van aardgas initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070128b)
 • een voorstel voor een verordening tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070128c)
 • een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1228/2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070128d)
 • een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070128e)
 • een Groenboek Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070129)
 • een Mededeling Actieplan inzake goederenlogistiek initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070138)
 • een Mededeling inzake een op goederenvervoer gericht spoorwegnet initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070139)
 • een Mededeling inzake het Europese havenbeleid initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070140)
 • een Witboek Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013 initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling (zie dossier E070145)
 • een voorstel voor een kaderbesluit tot wijziging van kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding advies vakcommissies Eerste en Tweede Kamer ontvangen (zie dossier 4.4.64)
 • een mededeling over een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie (zie dossier E070163)
 • een mededeling over diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten van algemeen belang:een nieuw Europees engagement initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie (zie dossier E070164)
 • een voorstel voor een verordening tot vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de behandeling van verzekerings- en financiële diensten initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie (zie dossier E070167)
 • een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de behandeling van verzekerings- en financiële diensten initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie (zie dossier E070168)
 • Mededeling: een strategie voor een sterkere en concurrerender Europese defensie-industrie initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie (zie dossier E070171)
 • een voorstel voor een richtlijn betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie (zie dossier E070172)
 • een voorstel voor een richtlijn over de coördinatie van procedures van gunning van zekere overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op het gebied van defensie en veiligheid initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie (zie dossier E070173)


Voorstellen die subsidiariteits-/proportionaliteitstoets van vakcommissies behoeven

Aangezien niet op voorhand duidelijk is dat aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit uit het EG-Verdag is voldaan, heeft de TCS besloten dat - buiten het werkprogramma van de TCS voor 2007 - ook de volgende voorstellen aan de subsidiariteitstoets worden onderworpen (typ het betreffende nummer in het zoekveld om de dossiers en bijbehorende documenten in te zien):

 • een mededeling inzake intensievere bestrijding van zwartwerk initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie, behandeling door TCS heeft geen doorgang gevonden (zie dossier E070146)
 • een mededeling: De resultaten van de openbare raadpleging over het groenboek van de Commissie 'De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21e eeuw' initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie, behandeling door TCS heeft geen doorgang gevonden (zie dossier E070147)
 • een mededeling inzake een agenda voor een duurzaam en concurrerend Europees toerisme initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie, behandeling door TCS heeft geen doorgang gevonden (zie dossier E070148)
 • een mededeling inzake de sociale bescherming moderniseren voor meer sociale rechtvaardigheid en economische samenhang: werk maken van de actieve integratie van de mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan initiatief gepubliceerd door de Europese Commissie, behandeling door TCS heeft geen doorgang gevonden (zie dossier E070149)
 • een Witboek over sport advies ontvangen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin van Eerste Kamer (zie dossier E070150)


Vergaderingen

De commissie zal telkens vergaderen op een dinsdag van 9.45 - 10.30 uur, in de Tweede Kamer.

De TCS heeft op 11 december 2007 vergaderd. Op de agenda (TCS 97) stond onder andere het vaststellen van de gezamenlijke lijst van Europese voorstellen die in COSAC-verband getoetst zouden moeten worden.

De TCS heeft op 27 november 2007 vergaderd. Op de agenda (TCS 95) stond onder andere het vaststellen van de gezamenlijke lijst van in 2008 door beide Kamers op subsidiariteit te toetsen Europese voorstellen en aanwijzing van twee voorstellen die in internationaal (COSAC) verband zouden moeten worden getoetst.

De TCS heeft op 13 november 2007 vergaderd. Op de agenda (TCS 92) stonden onder andere diverse conceptdoorverwijzingen.

De TCS heeft vergaderd op 30 oktober 2007. Op de agenda (TCS 85) stond onder andere de behandeling van het Wetgevings- en Werkprogramma 2008.

De TCS heeft vergaderd op 9 oktober 2007. Op de agenda (TCS 81) stond onder andere een conceptdoorverwijzing voor de Mededeling betreffende diergezondheid en een voor het Groenboek stadvervoer (zie dossier E070127 respectievelijk E070129).

De TCS heeft op 11 september 2007 vergaderd. Op de agenda (TCS 76) stonden onder andere verschillende documenten (die te vinden zijn in het overzicht onder aan deze pagina) en een voorstel voor een nieuw vergaderschema.

De TCS heeft een extra vergadering ingelast op donderdag 12 juli 2007. Gesproken is over de voorgenomen subsidiariteitsconferentie.

De TCS heeft 3 juli 2007 vergaderd. Op de agenda (TCS 63) stonden verschillende conceptdoorverwijzingen van Europese documenten, evenals besluitvorming over eventuele deelname van de TCS aan de uitvoering van voorstellen voortvloeiend uit de in de TK aanvaarde motie-Ten Broeke.

De TCS heeft op 17 april 2007 de evaluatie aangeboden aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De politieke fracties in beide Kamers zijn door de TCS verzocht kennis te nemen van de inhoud van het evaluatierapport ten einde een besluit te nemen over voortzetting van de commissie subsidiariteitstoets op permanente basis. In afwachting van de besluitvorming in beide Kamers continueert de TCS haar werkzaamheden op tijdelijke basis, zoals voorzien bij haar instelling.

De Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets heeft op 3 april 2007 vergaderd. Op de agenda (TCS 61) stond de evaluatie van de werkzaamheden van de TCS.

Naar aanleiding van de adviezen van de vakcommissies van de Eerste en Tweede Kamer aan de TCS ten behoeve van subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn met betrekking tot kritieke infrastructuur is tijdens de vergadering van 20 maart 2007 besloten een gemeenschappelijke commissievergadering te beleggen op 22 maart 2007 (zie TCS 57 voor agenda)

De Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) heeft op 20 maart 2007 vergaderd. Op de agenda (TCS 55) stond de subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn met betrekking tot kritieke infrastructuur en de evaluatie van de werkzaamheden van de TCS. De voorzitter van de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer, de heer R. van der Linden, is door de TCS-leden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de evaluatie.

De TCS heeft op 6 maart 2007 vergaderd. Op de agenda (TCS 53; voor de bijbehorende documenten zie het overzicht onderaan deze pagina) stonden onder andere de evaluatie van de TCS en een nieuwe lijst van Europese wetgevingsvoorstellen ten behoeve van de parlementaire subsidiariteitstoets.

De TCS heeft op 6 februari 2007 vergaderd. Op de agenda (TCS 46) stond onder andere de evaluatie van de TCS, en het Groenboek 'Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau' (COM(2007)27). Het Groenboek zal in procedure worden genomen.

Op 16 januari 2007 heeft de TCS vergaderd. Op de agenda (TCS 41) stond onder andere vaststelling van een conceptpreadvies met betrekking tot de subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling en aanwijzing van de Europese kritische infrastructuur en de bepaling van de noodzaak om de bescherming ervan te verbeteren.

De TCS heeft op dinsdag 28 november vergaderd. Op de agenda (TCS 33) stonden:

 • vaststellen eindadvies inzake de geamendeerde postrichtlijn (zie ook dossier E060150 en brief 136683u, het advies van de commissie EZ van de Eerste Kamer)
 • vaststellen preadvies inzake de mededeling over een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade (concept van TCS 35)
 • vaststellen eindadvies inzake een verordening tot oprichting van het EIT (zie ook dossier E060149 en brief 136539.01U, het advies van de commissie WHO van de Eerste Kamer)
 • Groenboek over de modernisering van het arbeidsrecht (zie COM(2006)708 in dossier E060188)
 • Wetgevings- en werkprogramma Europese Commissie 2007 (zie COM(2006)629 in dossier E060153)
 • rapport COSAC over subsidiariteitstoets en proportionaliteitstoets inzake een ontwerpverordening inzake het toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid in echtscheidingszaken (zie ook dossier 3.3.27)
 • BNC fiche inzake Actieplan Energie-efficiëntie (zie dossier E060187)

Tevens is het verslag (TCS 34) van de vergadering van 17 oktober 2006 vastgesteld.

De TCS heeft op 17 oktober 2006 vergaderd. Op de agenda (TCS 27) stond onder andere het kennismakingsgesprek met de heer H. van den Dool, coördinator subsidiariteit en proportionaliteit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder is het verslag van de bijeenkomst van 26 september 2006 (TCS 26) vastgesteld. Documenten behorend bij deze vergaderingen staan in het overzicht onderaan deze pagina.

De TCS heeft op 26 september 2006 vergaderd. Op de agenda (TCS 24) stond onder andere een geactualiseerde 'lijst van 11', dat wil zeggen met aangepaste verwachte publicatiedata; deze zijn tevens verwerkt op deze webpagina.

De TCS heeft op 12 september 2006 vergaderd. Op de agenda (TCS 21) staat onder andere een conceptadvies. De bij deze vergadering behorende documenten staan in het documentenoverzicht.

De TCS heeft op 5 september 2006 vergaderd. Op de agenda (TCS 19) stond:

 • de uitnodigingsbrief van het Huis van de Nederlandse Provincie
 • het richtlijnvoorstel betreffende de verbetering van de meeneembaarheid van pensioenrechten (zie ook dossier E050127; onderwerp geagendeerd op verzoek van TCS-commissielid)

Daarnaast is de besluitenlijst van de vergadering van 20 juni jl. vastgesteld.

De Commissie heeft op 20 juni 2006 vergaderd. Op de agenda (TCS 14) stond:

 • de bespreking van het op 13 juni 2006 via schriftelijke procedure onder de leden tot stand gekomen gewijzigd advies (zie TCS 12 in documentenoverzicht, de korte aantekeningen d.d. 13 juni 2006 van de commissie ESO, het stenografisch verslag van de plenaire vergadering in TK d.d. 15 juni);
 • een gedachtenwisseling met de heer Pelkmans; als achtergrondinformatie dienen de eerder verspreide research paper en briefing evenals de sheets behorend bij een presentatie die hij gegeven heeft bij Clingendael tijdens een Rondetafelconferentie.

Tevens diende de conceptbesluitenlijst van de vergadering van 6 juni vastgesteld te worden.

Op 6 juni 2006 heeft de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets vergaderd. Op de agenda (TCS 10) stond onder andere het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen (dossier 4.3.92). Inmiddels hebben de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer en de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer twee adviezen (zie 30587, C respectievelijk 30587, 3) uitgebracht, welke besproken zijn. Het definitieve advies (TCS 11) van de TCS is vastgesteld (alle eerder verspreide documenten met betrekking tot dit onderwerp zijn te vinden in het documentenoverzicht).

Daarnaast is gesproken over een bijeenkomst met de heer Pelkmans, de verwachte publicatie (en doorverwijzing) van een ontwerpkaderrichtlijn bodem en de scrutiny procedure in Finland.

De Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets heeft vergaderd op 16 mei 2006. Op de agenda (TCS 6) stond onder andere:

 • het gewijzigde voorstel voor een richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen (zie dossier 4.3.92, IP/06/532 en TCS 4 )
 • de subsidiariteitsconferentie in St. Pölten van 18 en 19 april 2006 (zie TCS 5 en speech Nicolaï)
 • de bijdragen van dhr. Pelkmans inzake de werkzaamheden van de commissie (een Research Paper en een briefing)

De TCS heeft tijdens deze vergadering (zie de besluitenlijst) besloten het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen (dossier 4.3.92) ter toetsing aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit voor te leggen aan vakcommissies. Voor de Eerste Kamer zullen de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad een advies uitbrengen, in de Tweede Kamer zal dit worden gedaan door de vaste commissies voor Justitie en voor Europese Zaken.

Verder is de besluitenlijst (TCS 3) van 4 april jl. vastgesteld.

Op 4 april 2006 heeft de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets vergaderd. Op de agenda (TCS 2) stond onder andere het bespreken van de 'lijst van 11 ', welke is samengesteld op basis van het Wetgevings- en werkprogramma 2006 van de Europese Commissie (zie dossier E050151). Ook is de besluitenlijst van de constituerende vergadering van 28 maart 2006 vastgesteld.


Leden

De commissie is samengesteld uit de volgende leden:

 • drs. H. ten Broeke (VVD, Tweede Kamer)
 • mw. mr. A. Broekers-Knol (VVD, Eerste Kamer)
 • dr. J.J. van Dijk (CDA, Tweede Kamer)
 • mw. mr. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens (PvdA, Eerste Kamer)
 • drs. A. Pechtold (D66, Tweede Kamer)
 • A. Elzinga (SP, Eerste Kamer)
 • prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie, Eerste Kamer)
 • drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA, Eerste Kamer)
 • mr. C.G. van der Staaij (SGP, Tweede Kamer)
 • mw. mr. drs. M.H.A. Strik (GroenLinks, Eerste Kamer)
 • H.E. Waalkens (PvdA, Tweede Kamer)

Tijdens de constituerende vergadering heeft de commissie de heer Van Dijk tot voorzitter benoemd. Mw. Broekers-Knol is benoemd tot ondervoorzitter van de commissie.

Griffiers van de commissie zijn mevrouw Menninga, plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer en de heer Mittendorff, adjunct-griffier van de Tweede Kamer.


Alle bronnen