35.300

Miljoenennota 2020Deze nota (TK, 1) met bijlagen (TK, 2), waaronder de Macro Economische Verkenning (MEV) 2020PDF-document en de Troonrede 2019PDF-document, bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid voor 2020. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2020.

Gerelateerde documenten:


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2019 in de Eerste Kamer vonden plaats op 29 oktober 2019. Over ingediende moties werd op 5 november 2019 gestemd.

Op 12 november 2019 vindt een heropening van de Apb plaats waarbij de aangehouden motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales (35.300, F) en de gewijzigde motie-Gerbrandy (OSF) c.s. over de verhuurderheffing (35.300, M) aan de orde zijn.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 11 november 2019 aan de minister van BZK gevraagd hoe de regering voornemens is de tijdens de Apb ingediende en op 5 november 2019 aangenomen motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (EK, L) uit te voeren.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2019 in de Eerste Kamer vinden plaats op 19 november 2019. Ter voorbereiding op de Afb heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) schriftelijk overleg met de minister van Financiën gevoerd en van dat overleg op 7 november 2019 een verslag uitgebracht (EK, N). De commissie bespreekt dit verslag op 12 november 2019.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-110] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-110] documenten