Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.300

Miljoenennota 2020Deze nota (TK, 1) met bijlagen (TK, 2), waaronder de Macro Economische Verkenning (MEV) 2020PDF-document en de Troonrede 2019PDF-document, bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid voor 2020. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2020.

Gerelateerde documenten:


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2019 in de Eerste Kamer vonden plaats op 29 oktober 2019. Over ingediende moties werd op 5 november 2019 gestemd.

Op 12 november 2019 vond een heropening van de Apb plaats waarbij de gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales (35.300, O) werd ingediend en na stemming bij zitten en opstaan werd aangenomen. De VVD-fractie stemde tegen deze gewijzigde motie.

Ook werd de nader gewijzigde motie-Gerbrandy (OSF) c.s. over de verhuurderheffing (35.300, P) ingediend. Deze motie werd daarna door de indiener aangehouden.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 17 december 2019 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 6 december 2019 (EK 34.430 / 35.300, J) over de uitvoering van de motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (EK, L) besproken en voorgesteld op 4 februari 2020 een plenair debat met de minister te houden over:

  • het eindrapport van de staatscommissie;
  • de eerste kabinetsreactie daarop;
  • deze motie.

De brief van de minister van 6 december 2019 (EK 34.430, K) over de voortgang van de standpuntbepaling over het eindrapport van de staatscommissie is op 17 december 2019 voor kennisgeving aangenomen en kan desgewenst worden betrokken bij het plenaire debat.

De commissie bespreekt op 14 januari 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 9 januari 2020 (EK 34.430, L) over het plenaire debat op 4 februari 2020. De commissie had de minister gemeld het tweede deel van de kabinetsreactie (ruim) vóór het debat te willen ontvangen en de minister gevraagd in ieder geval tot het moment van het debat de motie-Schalk c.s. te respecteren, en derhalve te wachten met voortgaande stappen in het wetgevingsproces.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2019 in de Eerste Kamer vonden plaats op 19 november 2019. Over 7 ingediende moties werd op 26 november 2019 gestemd. 4 moties werden op 26 november 2019 aangehouden.

Tijdens een heropening van de Algemene financiële beschouwingen op 3 december 2019 is de gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren (EK, AD) ingediend. Deze gewijzigde motie is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en OSF stemden voor.

Ook werd de gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (EK, AE) ingediend. Deze gewijzigde motie werd daarna door de indiener aangehouden en de stemming over de motie is op 10 december 2019 op verzoek van de indiener aangehouden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had bij brief van 10 december 2019 (EK 32.043 / 35.300, V) gereageerd op de gewijzigde motie en de Kamer verzocht de motie aan te houden.

De minister had eerder al bij brief van 3 december 2019 (EK 35.300, AC) zijn reactie op de oorspronkelijke motie-Van Rooijen c.s. (EK, AA) aan de Kamer aangeboden.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) levert op 21 januari 2020 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2019 (EK 35.300 B / 35.300, C) over aanpassingen om schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen of te dempen (mede in verband met de aangehouden motie-Sent (PvdA) c.s. over de systematiek van financiering van gemeenten (EK 35.300, U).

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) voeren op 21 januari 2020 een mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de reductiedoelstelling kinderarmoede. Bij het overleg wordt de brief van de staatssecretaris van SZW van 19 december 2019 (EK 35.300 XV / 35.300 IV, D) naar aanleiding van de tijdens de Algemene financiële beschouwingen 2019 gedane toezegging (T02801) over de stand van zaken met betrekking tot uitvoering van de motie-Kox (SP) c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (EK 34.775, D).

De commissies blikken op 28 januari 2020 terug op het mondeling overleg waarbij ook de brief van de staatssecretaris van 19 december 2019 ter bespreking wordt geagendeerd.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 17 december 2019 de brief van de minister van Financiën van 5 december 2019 (EK, AF met bijlagen) over een negatieve spaarrente voor consumenten (i.v.m. de toezegging 'De Kamer informeren over het gesprek met de banken inzake de negatieve spaarrente' (T02792) voor kennisgeving aangenomen. De commissie besloot om de wenselijkheid van een gesprek met de Nederlandsche Bank in januari 2020 ter bespreking te agenderen.

Ter voorbereiding op de Afb had de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) schriftelijk overleg met de minister van Financiën gevoerd en van dat overleg op 7 november 2019 een verslag uitgebracht (EK, N).


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] documenten