Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 29 september 2020 (2020/2021 nr. 2)

Aanvang: 13.32 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (35297);
  • het wetsvoorstel Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (35361);
  • het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (35428);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

De PVV-fractie wil graag aantekening hebben voor de wetsvoorstellen 35361 ter wijziging van de Mediawet en 35435 over een grondslag voor de energieaudit.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. De heer Schalk.

De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie wil graag aantekening bij wetsvoorstel 35297 over het voortgezet onderwijs.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. De heer Frentrop.

De heer Frentrop (FvD):

De fractie van Forum voor Democratie wil graag aantekening bij 35361 en 35435.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. De heer Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Onze fractie wil graag aantekening bij 35435 over het opnemen van een grondslag voor de energieaudit.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten.

De leden van de fractie van de SGP wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (35297) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van FvD en de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (35361) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten en de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435) te hebben kunnen verenigen.