Verslag van de vergadering van 27 september 2022 (2022/2023 nr. 1)

Aanvang: 14.07 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

 • de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving d.d. 22 september 2022 met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het geamendeerde Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetel (35608, letter E);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers en van de Waterschapswet in verband met het instellen van rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35298);
 • het wetsvoorstel Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad) (35983);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2021 (36100-I);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2021 (36100-IIA);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021 (36100-IIB);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (36100-III);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (36100-IV);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021 (36100-V);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 (36100-VI);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (36100-VII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (36100-VIII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021 (36100-IX);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2021 (36100-X);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 (36100-XII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (36100-XIII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021 (36100-XIV);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (36100-XV);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (36100-XVI);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (36100-XVII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Nationaal Groeifonds 2021 (36100-XIX);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021 (36100-A);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2021 (36100-B);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2021 (36100-C);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021 (36100-J);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (36100-K);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-I);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-IIA);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-IIB);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-III);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-IV);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-V);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-VIII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XIII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XVII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XIX);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-J).

Deze 37 wetsvoorstellen, waarvan 23 inclusief de jaarverslagen over 2021, en de brief met de voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Voorzitter. Namens de PVV-fractie wil ik graag aantekening vragen voor de volgende wetsvoorstellen. Dat betreft nummer 35983, Wet op de Nederlandse Sportraad, nummer 36120-V, Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022 (Voorjaarsnota), en nummer 36120-XVII, Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Voorjaarsnota).

Tot zover. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Dan de heer Berkhout.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Berkhout i (Fractie-Nanninga):

Voorzitter, dank u wel. Voor de Fractie-Nanninga graag aantekening op nummer 36120-XIX, Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Koffeman.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman i (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. De Partij voor de Dieren vraagt aantekening bij het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2021, het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Economische Zaken en Klimaat, het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds, het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning 2022 en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2022.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. Verlangt iemand anders aantekening? De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Onze fractie wil aantekening bij de decharge aan het ministerie van VWS voor het gevoerde financiële beleid. Dat betreft wetsvoorstel 36100-XVI. Tevens vragen wij aantekening bij 36120-XIX, het Nationaal Groeifonds.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden aantekening? Dat is niet het geval.

Dan stel ik aan de Kamer voor de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid. Kan de Kamer zich daarin vinden?

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad) (35983), het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XVII) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van Fractie-Nanninga wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XIX) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de PvdD wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2021 (36100-I), het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (36100-XIII), het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021 (36100-XIV), het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-I) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XIII) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van Fractie-Otten wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (36100-XVI) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XIX) te hebben kunnen verenigen.