CXLVII

Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheidOp 8 september 2020 heeft de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) de werkgroep artificiele intelligentie ingesteld. De werkgroep wil verkennen hoe de kennis van de leden van de Eerste Kamer over artificiële intelligentie vergroot kan worden.

De werkgroep werd mede ondersteund door het Rathenau Instituut. Ter ondersteuning van de verkenning van de werkgroep heeft het Rathenau Instituut de notitie Grip op de algoritmsiche besluitvorming bij de overheid : de rol van de Eerste KamerPDF-document opgesteld. van deze notitie is ook een Engelstalige versie beschikbaar Controlling algorithmic decision-making in government : the role of the SenatePDF-document.

De werkgroep bestaat uit de leden Veldhoen (GroenLinks), Recourt (PvdA), De Blécourt-Wouterse (VVD), Dittrich (D66), Van Wely (Fractie-Van Pareren), Bezaan (PVV), Gerkens (SP) en Prins (CDA).


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt op 11 april 2023 de status van toezegging T03535 in het kader van de brief van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering inzake de motie Prins c.s. over geautomatiseerde besluitvorming met een hoge impact op mensenrechten (EK, K met bijlage).

Het Eerste Kamerdebat over grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid vond plaats op 21 maart 2023. Tijdens het debat zijn acht moties ingediend. De stemmingen over vijf moties vonden plaats op 28 maart 2023.

De werkgroep heeft drie deskundigenbijeenkomsten georganiseerd.

De eerste deskundigenbijeenkomst over de technische ontwikkelingen vond plaats op 5 oktober 2021.

De tweede deskundigenbijeekomst over de proportionaliteitstoetsing en over hoe die systemen beter wettelijk verankerd kunnen worden vond plaats op 12 oktober 2021.

De derde deskundigenbijeenkomst over de uitvoerbaarheid en toezicht op AI systemen vond plaats op 26 oktober 2021.

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 30 juni 2020 ter aanbieding van het Onderzoeksrapport “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen : een verkennend onderzoek” (EK 26.643 / 35.570 VI, AN met bijlage) en ook de brief van de minister voor Rechtsbescherming met de kabinetsreactie op een drietal algoritmen onderzoeken; Informatie- en communicatietechnologie (ICT) ( EK 26.643 / 35.570 VI, B met bijlagen) nadat de deskundigenbijeenkomsten over artificiële intelligentie hebben plaats gevonden.


Kerngegevens

begonnen

8 september 2020

titel

Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid : de rol van de Eerste Kamer

schriftelijke voorbereiding


Documenten