Motie-Kox (SP) c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (EK 34.775, D)In deze motie wordt de regering verzocht te komen tot een reductiedoelstelling, en daarmee de armoede onder kinderen daadwerkelijk te verlagen.ingediend

5 december 2017

resultaat

Op 5 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben bij brief van 16 juli 2019 nadere vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgelegd over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede (naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 21 juni 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, F) over haar brief van 1 april 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, D) over dit onderwerp.

De Commissie SZW had op 4 december 2018 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, A) over de tussentijdse evaluatie van de inzet van extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen (naar aanleiding van de toezegging 'Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede' (T02581)) voor kennisgeving aangenomen. De commissie besloot dit onderwerp opnieuw te agenderen, zodra de aangekondigde kabinetsreactie op een verkenning van CPB, SCP en CBS ontvangen is.

Op 11 september 2018 had de commissie het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW van 6 september 2018 (EK, AI) over de brief van de staatssecretaris van 6 april 2018 (EK, Y) met de kabinetsreactie op het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'PDF-document en op het rapport 'Alle kinderen kansrijk'PDF-document van de Kinderombudsman (naar aanleiding van een eerder verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris over de kabinetsreactie van 20 juni 2018 (EK, AD), de toezegging 'Armoede bij kinderen' (T02494), deze motie en de gewijzigde motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in Nederland (EK 34.300, AB)) voor kennisgeving aangenomen.

Op 4 juli 2017 sprak de commissie met een delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'.

Zie ook: