CX, G

Motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over een samenhangende gedragscode met betrekking tot een aantal thema'sIn deze motie wordt de Kamer verzocht voorstellen te laten ontwikkelen, mede op basis van wat reeds is ontwikkeld of wat behoort bij de usance van de Kamer, gelet op huidige (grond)wettelijke kaders, teneinde te komen tot een samenhangende gedragscode met betrekking tot de thema's:

  • preventie van belangenverstrengeling;
  • omgang met geschenken en reizen;
  • omgang met derden (lobbyisten);
  • openbaarmakingsvereisten.


Kerngegevens

nummer CX, G
ingediend 29 januari 2019
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 12 februari 2019.
indiener(s) R. Kuiper (ChristenUnie)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
P. Schalk (SGP)
E.M. Sent (PvdA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport (CX)
behandelende commissie(s) Tijdelijke commissie GRECO-rapport

Bijzonderheden

De Eerste Kamer had op 29 januari 2019 gedebatteerd over de integriteitregels voor Eerste Kamerleden. Tijdens dat debat werd deze motie ingediend. Op 12 februari 2019 werd tijdens een heropening van de beraadslaging met een derde termijn de

ingediend waarna de onderhavige motie werd ingetrokken en de motie-Jorritsma-Lebbink c.s. met algemene stemmen werd aangenomen.