33.972, L

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over een onderzoek naar de effecten van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht om binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet een breed en gedegen onderzoek te doen naar de effecten van de wet en aan beide Kamers der Staten-Generaal te zenden.Kerngegevens

Nummer 33.972, L
Ingediend 16 december 2014
Behandelstatus aangenomen
Toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 met algemene stemmen aangenomen.
Indiener(s) Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Mede ondertekend door Jhr.mr. J.P. Backer (D66)
Mr. H.G.J.M. Beckers (VVD)
A. Elzinga (SP)
Mr. W.B. Hoekstra (CDA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
Wetsvoorstel(len) Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)
Behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)