33.972

Wet aanpassing financieel toetsingskaderDit voorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet en beoogt het financieel toetsingskader (ftk) voor pensioenfondsen te verbeteren.

Met de voorgestelde aanpassingen wordt het mogelijk financiële schokken (mee- en tegenvallers) gespreid in de tijd – en dus gelijkmatiger – te verwerken. Dat moet bijdragen aan het realiseren van een stabieler pensioen. Met de voorgestelde herstelplansystematiek biedt het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen ruimte voor een beleggingsbeleid dat past bij het realiseren van een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat te snel wordt overgegaan tot indexatie. De combinatie van de aanpassing van het Witteveenkader (33.610 en 33.874) en het ftk leidt tot een premiedaling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 16 oktober 2014 aangenomen. ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2014 na hoofdelijke stemming met 40 stemmen voor (PvdA, D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie) en 31 stemmen tegen (SP, CDA, PVV, 50PLUS, OSF en PvdD) aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Elzinga (SP) c.s. over het meerekenen van de werkelijke buffer (EK, K) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, CDA, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor. De motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over een onderzoek naar de effecten van de wet (EK, L) is met algemene stemmen aangenomen. De motie-Postema (PvdA) c.s. over het aanpassen van het strategisch beleggingsbeleid door pensioenfondsen (EK, M) is ingetrokken en de motie-Backer (D66) c.s. over toekomstige wijzigingen van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (EK, N) is aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66 en 50PLUS stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) levert op 8 september 2020 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2020 (EK 32.043, AC) over de uitwerking van het pensioenakkoord.

.

De commissie heeft op 6 maart 2020 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW (EK 32.043, AA) over zijn brief van 5 juni 2019 (EK 32.043, P) inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel uitgebracht. De commissie had op 13 december 2019 al een eerste verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.043, X) over dit onderwerp uitgebracht.

De commissie heeft op 25 februari 2020 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW (EK 32.043, Z) over zijn brief van 11 juni 2019 (EK 32.043, Q) inzake het advies van de Commissie Parameters uitgebracht. De commissie had op 12 december 2020 al een eerste verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.043, W) over dit onderwerp uitgebracht.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Financiën (FIN) voerden op 10 maart 2020 een mondeling overleg met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de toekomst van het pensioenstelsel. Van dit overleg zijn een woordelijk verslag (EK 32.403, AB) en een videoverslag beschikbaar.

De leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) hadden op 21 januari 2020 aangegeven uiterlijk op 23 januari 2020 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2019 (EK 32.043, Y) over de voortgang van de uitwerking van het pensioenakkoord. De heer Van Rooijen heeft afgezien van het leveren van inbreng.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2019 in de Eerste Kamer vonden plaats op 19 november 2019. Tijdens een heropening van de Afb op 3 december 2019 is de gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (EK 35.300, AE) ingediend. Deze gewijzigde motie werd daarna door de indiener aangehouden en de stemming over de motie is op 10 december 2019 op verzoek van de indiener aangehouden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had bij brief van 10 december 2019 (EK 32.043 / 35.300, V) gereageerd op de gewijzigde motie en de Kamer verzocht de motie aan te houden.

De minister had eerder al bij brief van 3 december 2019 (EK 35.300, AC) zijn reactie op de oorspronkelijke motie-Van Rooijen c.s. (EK 35.300, AA) aan de Kamer aangeboden.


De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hield op 17 mei 2018 een rondetafelgesprek over de evaluatie van deze wet.

Op 18 november 2014 vond op initiatief van het Eerste Kamerlid Elzinga (SP) een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel plaats.

Voor de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vond op 4 november 2014 een technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van SZW plaats.


Kerngegevens

ingediend

23 juni 2014

titel

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] documenten