34.117 / 34.320, H

Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over een gelijke BTW-behandelingIn deze motie wordt de regering verzocht:

  • opdracht te geven tot een onafhankelijk extern onderzoek naar de mogelijkheden om binnen de ruimte die de BTW-richtlijn biedt ook in Nederland een gelijke BTW-behandeling toe te passen wat betreft de beheerkosten voor DC- en DB-regelingen, rekening houdend met ontwikkelingen in de jurisprudentie;
  • bij voorkeur bij de Voorjaarsnota te komen met een voorstel tot reparatie van deze problematiek die zijn neerslag kan krijgen in de Fiscale Verzamelwet 2016.


Kerngegevens

Nummer 34.117 / 34.320, H
Ingediend 22 december 2015
Behandelstatus aangenomen
Toelichting behandelstatus Op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
Indiener(s) M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
Mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
Mr. C.J. Kok (PVV)
Drs. F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
J.G. Nagel (50PLUS)
Mr. M.L.A. van Rij (CDA)
Prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
Wetsvoorstel(len) Novelle Wet algemeen pensioenfonds (34.320)
Wet algemeen pensioenfonds (34.117)
Behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)