Nieuws uit de commissies30 mei 2017

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 30 mei 2017 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen, alsmede ander nieuws uit commissies. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 4 juli 2017 plenair te behandelen.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Köhler), PvdA (Beuving) en GroenLinks (Lintmeijer).

Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS van 21 april 2017 wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Gerkens) en PvdD (Teunissen).

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte clienten

De commissies voor VWS en V&J leveren op 13 juni 2017 inbreng voor de wetsvoorstellen gedwongen zorg (voorbereidend onderzoek voorstellen Wet zorg en dwang (31996), Wet verplichte ggz (32399) en de Wet forensische zorg (32398), voor zover gewijzigd met de Wet verplichte ggz).

Gerelateerd aan:  32.398 (Wet forensische zorg) 

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

Naar aanleiding van de memorie van antwoord  stelt de commissie voor om op zo kort mogelijke termijn een mondeling overleg met de staatssecretaris te plannen. De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot na het voorgestelde mondeling overleg. Dit overleg zal plaatsvinden op 6 juni 2017. 

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 20 juni 2017.

Implementatie Richtlijn voorwaarden toegang en verblijf seizoenarbeiders

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Sociale media menu


Deel dit item: