Nieuws uit de commissies: dinsdag 28 november 201729 november 2017

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten die de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 28 november 2017 hebben genomen over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

20171128-Commissie BDO
Meer afbeeldingen

Belastingplan 2018; Financiële Beschouwingen, Wet-Hillen, 34.819

De commissie Financiën besluit het op 7 november 2017 vastgestelde tijdpad voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 en het voorstel tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet-Hillen; 34 819) te bevestigen. Dit betekent dat de fracties op dinsdag 5 december 2017 inbreng zullen leveren voor het verslag. Onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag op 8 december wordt ontvangen kan op 12 december 2017 de plenaire behandeling, in combinatie met de Algemene financiële beschouwingen plaatsvinden.

Brief inzake Evaluatie Politiewet 2012; Politiewet 2012, 30.880 AA

De commissie Justitie en Veiligheid besluit tot een mondeling overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de brief over de evaluatie van de Politiewet op een nader te bepalen datum na toezending van het kabinetsstandpunt en de behandeling van de evaluatie in de Tweede Kamer.

Brief inzake Verslag JBZ-raad, 32.317

Inbreng voor schriftelijk overleg inzake de brief met verslag van de JBZ-Raad van 12 en 13 oktober wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). Andere fracties kunnen zich desgewenst aansluiten.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, 32.399

De commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengen eindverslag uit en stellen voor het wetsvoorstel op 15 en 16 januari 2018 plenair te behandelen, gezamenlijk met het wetsvoorstel Wet zorg en dwang (31.996) en het aangehouden wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398).

Bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, 34.739

De commissie Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt voor het voorbereidend onderzoek over het wetsvoorstel Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken te houden op 19 december 2017.

Richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, 34.688

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Informele kennismakingsgesprekken

Informele kennismakingsgesprekken vonden plaats met minister Ollongren (commissie Infrastructuur, Water en Omgevingswet), minister Hoekstra en staatssecretaris Snel (commissie Financiën), minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Bijleveld en staatssecretaris Visser (commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking).

Sociale media menu


Deel dit item:
20171128-Commissie BDO
20171128-Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking