Belastingplan 2018 en afschaffing Wet-Hillen aanvaardDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het Belastingplan 2018. Alle fracties met uitzondering van de PVV stemden voor het wetsvoorstel. Daarnaast stemde de Eerste Kamer over een aantal bijbehorende fiscale maatregelen. De Eerste Kamer ging akkoord met het wetsvoorstel voor een geleidelijke afschaffing van de fiscale aftrek voor mensen die de schuld op hun eigen woning hebben afgelost, de zogenoemde Wet-Hillen. De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en OSF steunden de afschaffing, de fracties van PVV, SP, PvdA, SGP, 50PLUS en PvdD stemden tegen.

De Eerste Kamer stemde dinsdagmiddag ook over zes moties die bij de Algemene financiële beschouwingen en de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 op 12 december aan de orde waren. Twee moties werden aanvaard, drie moties werden verworpen en een motie werd aangehouden.

De motie van senator Postema (PvdA) die de regering oproept de doelmatigheidskorting van € 183 miljoen voor het onderwijs te verzachten en bij voorkeur ongedaan te maken werd aanvaard. De fracties van SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor de motie, de fracties van ChristenUnie, VVD, CDA en PVV tegen.

De motie van senator Ester (ChristenUnie) die de regering vraagt in de jaarlijkse besluitvorming in aanloop naar de Miljoenennota, Rijksbegroting en Belastingplan expliciet na te gaan hoe de extremen in marginale druk verder verminderd kunnen worden, werd aangenomen. Alle fracties, met uitzondering van de PVV, stemden voor de motie.

De motie van senator Barth (PvdA) om de maatschappelijke gevolgen van de voorgenomen btw-verhoging te onderzoeken, daarbij inbegrepen overige effecten van voorgenomen fiscale maatregelen, werd verworpen. De fracties van PvdA, GroenLinks, PVV, SP, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor, de fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

De motie van senator Postema (PvdA) over de aansluiting bij de 10-jaarsrente voor het studievoorschot werd verworpen. De fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor, de fracties van SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, D66 en PVV stemden tegen.

De motie van senator Koffeman (PvdD) over inperking van exportvoordelen voor (semi)elektrische auto's werd verworpen. De fracties van SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50 PLUS en SP stemden voor de motie, de fracties van ChristenUnie, VVD, CDA, OSF, D66 en PVV stemden tegen.

De motie van senator Vos (GroenLinks) die de regering verzoekt op het terrein van energie subsidies voor de fossiele sector in kaart te brengen en een plan te maken voor de afbouw hiervan werd aangehouden.

De Eerste Kamer stemt dinsdagavond aan het eind van haar laatste vergadering in het kalenderjaar 2017 nog over het wetsvoorstel Vaststelling tarieven 2018 voor opslag van duurzame energie.


Deel dit item: