Nieuws uit de commissies: dinsdag 19 december 201720 december 2017

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten die de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 19 december 2017 hebben genomen over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

20171219-commissie
Meer afbeeldingen

Bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Postema)

Derde Landelijk Afvalbeheer Plan

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 28 november 2017 wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Vos).

EU-richtlijn evenwicht werk / privéleven ouders en mantelzorgers

De fractie van de SGP (Schalk) levert inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en de op 6 november 2017 ontvangen brief van de Europese Commissie hierover (34.719, C). De conceptbrief zal per e-mail worden voorgelegd aan de leden van de commissie.

EU-richtlijn regels interne markt voor aardgas

De commissie Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit het richtlijnvoorstel inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas in behandeling te nemen. Op 23 januari 2018 kan inbreng geleverd worden voor schriftelijk overleg met de regering en/of Europese Commissie.

Implementatie EU-Richtlijn kwaliteit benzine en dieselbrandstof

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 januari 2018.

Verzamelwet pensioenen 2017

Naar aanleiding van de brief van de minister (34.674, H) besluit de commissie de regering schriftelijk te verzoeken op de hoogte te worden gehouden over de voortgang van de toezegging inzake de AOW-overbruggingsproblematiek. Het wetsvoorstel verzamelwet pensioenen 2017 is dinsdag 19 december plenair afgedaan als hamerstuk.

Verdieping Europa's Economische en Monetaire Unie

De commissies Financiën en Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Europese Zaken besluiten op 23 januari 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de voorstellen inzake de verdieping van de EMU (COM(2017)821 tot en met 827), onder voorbehoud van ontvangst van de betreffende BNC-fiches. De fractie van de SP (Van Apeldoorn) zal mogelijk inbreng leveren.

Bijeenkomst Financieel Stabiliteitscomité

De commissie Financiën besluit op 23 januari 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over het op 22 november 2017 ontvangen verslag van de vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité van 14 november 2017. De fractie van de VVD (Van de Ven) zal mogelijk inbreng leveren.

Vormgeving kiescolleges EK-verkiezingen Caribische openbare lichamen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en GroenLinks (Ganzevoort). De commissies sluiten zich, met een kleine aanpassing, aan bij deze laatste inbreng.

Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in EU-grensregio's

De leden van de fractie van het CDA stellen voor de formulering van de brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op een punt te wijzigen. Dit wordt afgestemd met de fractie van de PvdA. De leden van de fracties van CDA en GroenLinks sluiten verder zich aan bij de vragen van de PvdA.

Goedkeuring voornemen tot opzegging UNIDO

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) stelt de brief met twee aanvullende vragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vast, nadat besloten is tot een kleine aanpassing om meer nadruk te leggen op de daadwerkelijke actieve inzet van het kabinet binnen UNIDO.

Sociale media menu


Deel dit item:
20171219-commissie
20171219-commissie