Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Kamer stemt over moties Staat van de Rechtsstaat7 april 2020

Tijdens de plenaire vergadering van 7 april 2020 heeft de Eerste Kamer gestemd over zes moties die tijdens het beleidsdebat over de Staat van de Rechtsstaat op 10 maart jl. zijn ingediend.

Ministers Dekker (links) en Grapperhaus (rechts) tijdens het debat op 10 maart 2020
Meer afbeeldingen

Aangenomen moties

Slachtofferbescherming

De motie van senator Baay (50PLUS) die de regering verzoekt zorg te dragen voor betere voorlichting aan slachtoffers omtrent bestaande privacyrechten zodat deze zich daarop kunnen beroepen, werd met algemene stemmen aanvaard.

Onderzoek kwetsbaarheden financiële stelsel

De motie van senator Bikker (ChristenUnie) die de regering verzoekt ter bescherming van de integriteit van het financiële stelsel onderzoek te doen naar de kwetsbaarheden van dat financiële stelsel, werd aanvaard. Alleen de PVV-fractie stemde tegen.

Versterking kwaliteit rechtsbescherming

Senator Backer (D66) vroeg in een motie de Kamer zich uit te spreken dat het wenselijk is dat de Eerste Kamer voorlichting (advies) aan de Raad van State vraagt om aan te geven hoe - met in achtneming van de verschillende rollen in de trias politica - de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger door wetgever, bestuur en rechter gezamenlijk, kan worden versterkt. Deze motie werd eveneens aanvaard. De fracties van CDA, SP, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor, de fracties van PVV, PvdD, FVD en VVD stemden tegen.

Onafhankelijke financiering rechtspraak

De motie van senator Veldhoen (GroenLinks) die de Algemene Rekenkamer in vervolg op hun eerdere bevindingen, een onderzoek te doen en advies te geven hoe de onafhankelijkheid van de rechtspraak beter kan worden geborgd in de begrotingssystematiek, werd eveneens aanvaard. Alleen de fracties van PVV en VVD stemden tegen.

Verworpen moties

Tijdelijk geen nieuwe regelgeving IND

Een andere motie van senator Veldhoen die de regering verzoektom geen nieuwe regelgeving te introduceren die de Immigratie- en Naturalisatiedienst aanvullende taken geeft, totdat achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen zijn ingehaald en de IND zich structureel aan de wettelijke beslistermijnen houdt, werd verworpen. De fracties van SP, GroenLinks, PvdD, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP en OSF stemden voor, de fracties van PVV, CDA, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden tegen.

Onderzoek invoering legaliteitsbeginsel

De motie van senator Otten (Fractie-Otten) die de regering verzoekt een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden in hoeverre de (gedeeltelijke) invoering van het legaliteitsbeginsel kan bijdragen tot een meer effectieve en snellere rechtspleging, lagere recidive en een hogere aangiftebereidheid zodat de misdaad effectief teruggedrongen kan worden in Nederland, werd eveneens verworpen. Alleen de fracties van FVD en Fractie-Otten stemden voor.


Sociale media menu


Deel dit item:
Ministers Dekker (links) en Grapperhaus (rechts) tijdens het debat op 10 maart 2020
Ministers Dekker (links) en Grapperhaus (rechts) tijdens het debat op 10 maart 2020