Informeel digitaal Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 6 en 7 januariOp woensdag 6 en donderdag 7 januari 2021 vindt het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaats. Vanwege de coronamaatregelen zal het overleg, net zoals bij het vorige IPKO in juni 2020, bestaan uit grotendeels informele gesprekken via een digitaal videoplatform. Gedurende dit digitale IPKO spreken delegaties van de Staten van Aruba, van Curaçao van Sint Maarten en van de Staten-Generaal onder voorzitterschap van de voorzitter van de Staten van Aruba over thema's die alle landen van het Koninkrijk raken. De ontwikkelingen rondom het coronavirus staan tijdens dit IPKO opnieuw centraal.

Logo Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)
Grotere versie foto

Woensdag 6 januari

Allereerst zal woensdagmiddag (14.00-15.25 uur) in een openbaar plenair gedeelte per land een presentatie worden gegeven over de recente ontwikkelingen rond het coronavirus.

Namens de Staten-Generaaldelegatie zal de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Jan Paternotte, kort ingaan op de maatregelen die Nederland heeft moeten nemen ter bestrijding van het coronavirus en de effecten daarvan binnen Nederland, met speciale aandacht voor de aanpak op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Na het plenaire gedeelte zal in besloten deelgroepen verder worden gesproken over de maatregelen per land, best practices , de samenwerking in Koninkrijksverband tot nu toe en over de mogelijkheden tot verdere samenwerking in de toekomst. In drie afzonderlijke discussies zal de focus gericht zijn op de afgelopen periode, het korte termijnperspectief en de situatie op de (middel)lange termijn.

Donderdag 7 januari

Donderdag is aan het einde van de middag (16.10-17.00 uur) voorzien in een openbare plenaire afsluiting van het informele digitale Interparlementair Koninkrijksoverleg, met een terugkoppeling uit de werkgroepen.

De plenaire beraadslagingen tussen de delegaties zijn openbaar en zijn via een livestream rechtstreeks te volgen op de websites van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer.

Delegatie Staten-Generaal

De Nederlandse delegatie van de Staten-Generaal bestaat uit de volgende leden:

Eerste Kamer

Eric van der Burg (VVD)

Annemarie Jorritsma (VVD)

Jan Keunen (VVD)

Joop Atsma (CDA)

Ria Oomen-Ruijten (CDA)

Paul Rosenmöller (GroenLinks), voorzitter vaste commissie Koninkrijksrelaties

Boris Dittrich (D66)

Toine Beukering (F-vP)

Jeroen Recourt (PvdA)

Alexander Van Hattem (PVV)

Arda Gerkens (SP)

Tweede Kamer

Jan Paternotte (D66), voorzitter vaste commissie Koninkrijksrelaties

Attje Kuiken (PvdA)

Ronald van Raak (SP)

Chris van Dam (CDA)

André Bosman (VVD)

Antje Diertens (D66)

Over het IPKO

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk, vindt in beginsel tweemaal per jaar plaats. In januari vindt het overleg normaliter in één van de Caribische landen van het Koninkrijk plaats, in juni wordt de bijeenkomst in de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag georganiseerd. In juni 2020 en ook nu in januari 2021 vindt het IPKO vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats.

Het IPKO is bedoeld als instrument voor directe communicatie en persoonlijke ontmoetingen tussen de leden van de parlementen in het Koninkrijk. Het is de bedoeling via uitwisseling van informatie en standpunten en door persoonlijk overleg over tal van onderwerpen die de landen aangaan, tot meer onderling begrip te komen. Met de "landen" wordt bedoeld Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In de tussentijd zijn er onder andere contacten via videoconference.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Logo Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)
Afbeelding 1 - Logo Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)