Nieuws uit de commissies dinsdag 29 juni 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 29 juni 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

De commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluiten de bespreking van de nadere procedure aan te houden tot dinsdag 6 juli 2021, in afwachting van de aangekondigde brief van de regering naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie Beckerman c.s. over het niet instemmen met het niet in werking treden van twee amendementen (35603, nr. 83).

Parlementaire Onderzoekscommissie antidiscriminatiewetgeving

Deskundigenbijeenkomst over politie

Dinsdag 29 juni 2021 hield de parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving de vijfde deskundigenbijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst is de werking van het ketenmodel (van Grondwet en verdragen tot aan de ervaringen van burgers) op het gebied van de politie. Inleiders waren: Jaap Timmer, universitair hoofddocent Politie- en Veiligheidsstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam; Maartje van der Woude, hoogleraar Rechtssociologie aan de Universiteit Leiden en Dagmar Oudshoorn, directeur Amnesty International Nederland.

De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving is op 23 maart 2021 door de Eerste Kamer ingesteld. Haar onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie.

Schriftelijke inbreng

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan) en ChristenUnie (Talsma).

Wet betaald ouderschapsverlof

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent) en PvdD (Prast).

Wet digitale overheid

Inbreng voor een volgend nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Koole) en de PVV (Van Hattem).

Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van SGP (Schalk).

Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

Aanbeveling voor een Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen).

Mededeling van de Commissie: EU-strategie bestrijding mensenhandel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Karimi/Vos), ChristenUnie (Talsma) en SP (Kox). De commissies Immigratie en Asiel/JBZ en Justitie en Veiligheid besluiten op voorstel van het lid Kox (SP) om na het aanstaande zomerreces prof. dr. C. Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg Law School en lid van de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), uit te nodigen voor een informeel gesprek.

Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 14 september 2021.

Plenair

Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel zo spoedig als mogelijk na het aanstaande zomerreces te houden.

Hamerstuk

Implementatie uitvoeringsrichtlijn methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen van veiligheidsvoorraden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Covid-19

Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

Het voorbereidend onderzoek vond 29 juni 2021 plaats. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19

Het voorbereidend onderzoek vond 29 juni 2021 plaats. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).


Deel dit item: