Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.972

Wet digitale overheidDit voorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'PDF-document van het kabinet-Rutte III is vastgelegd dat aanpassing aan de digitale samenleving van de overheid niet alleen noodzakelijk is, maar dat het ook mogelijkheden biedt voor een betere dienstverlening. Het kabinet ontwikkelt daartoe een brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus.

Het wetsvoorstel legt de basis voor die verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Het voorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:

 • de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
 • het stellen van regels over informatieveiligheid;
 • de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
 • de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

Het voorstel bevat kaders voor verdere ontwikkeling op basis van deze nu meest noodzakelijke maatregelen, maar biedt ook de basis voor verdere uitbreiding en verdere modernisering. Daarvoor bevat het wetsvoorstel vooral kaders die kunnen worden uitgewerkt in nadere regelgeving, die snel aangepast kan worden om ruimte te bieden voor verdere ontwikkeling van de digitale overheid, en biedt het ruimte voor innovatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 18 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PVV en FVD.

De leden van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben tot 24 maart 2020 thema's aangedragen die tijdens een nog te organiseren deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel aan de orde kunnen worden gesteld.

De commissie heeft op 10 maart 2020 aangegeven een nog te plannen besloten technische briefing over het wetsvoorstel door het ministerie van BZK op prijs te stellen.

De commissie bespreekt op 7 april 2020 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 maart 2020 (EK, B en TK, 45 met bijlage) over het ontwerpbesluit digitale overheid.


Kerngegevens

ingediend

19 juni 2018

titel

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  De artikelen 3 en 20 van deze wet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
 • 3. 
  De in de artikelen 7 en 15 opgenomen acceptatieplichten zijn voor een bestuursorgaan of aangewezen organisatie niet eerder van toepassing dan nadat dat bestuursorgaan of die aangewezen organisatie kan worden aangesloten op de in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en met e, en tweede lid bedoelde infrastructuur en voorzieningen overeenkomstig het bij regeling van de minister van BZK, gehoord andere ministers die het mede aangaat, op te stellen aansluitschema. Het aansluitschema kan erin voorzien dat de acceptatieplichten voor verschillende diensten van een bestuursorgaan of aangewezen organisatie op verschillende momenten van toepassing worden. De regeling met aansluitschema wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten

Sociale media menu


Volg via