Kamer akkoord met wetsvoorstel oprichting Invest International



De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Kaag van Buitenlandse Zaken en minister Hoekstra van Financiën voor de oprichting van Invest International, een nieuwe instelling voor de uitvoering van activiteiten op het terrein van exportfinanciering en buitenlandse investeringen. De fracties van SGP, CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van FVD, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD stemden tegen. De Eerste Kamer stemde tevens over acht tijdens het debat ingediende moties: 5 moties werden verworpen en 3 werden er aangenomen.

Grotere versie foto

Moties

De motie van senator Prast (PvdD) die de regering verzoekt ervoor zorg te dragen dat Invest International uitsluitend projecten en activiteiten ondersteunt waarvan onomstotelijk vaststaat dat ze geen gebruik zullen maken van kobalt dat is gedolven in Kongo, werd aangenomen. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD stemden voor, de fracties van CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS en ChristenUnie stemden tegen.

De motie van senator Faber-van de Klashorst (PVV) die de regering verzoekt om in de statuten van Invest International "een persoonlijk tegenstrijdig belang" te wijzigen in "een tegenstrijdig belang in welke vorm dan ook", werd aangenomen. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, PVV en PvdD stemden voor, de fracties van CDA, VVD, OSF en D66 stemden tegen.

De motie van senator Prast (PvdD) die de regering verzoekt zorg te dragen dat Invest International geen ondersteuning biedt aan projecten en activiteiten die de welvaartsbalans nadelig beïnvloeden en dat dit jaarlijks getoetst wordt, werd verworpen. De fracties van GroenLinks, SP, PvdA en PvdD stemden voor, de fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, OSF, D66, PVV en ChristenUnie stemden tegen.

De motie van senator Faber-van de Klashorst (PVV) die de regering verzoekt de statuten van Invest International dusdanig aan te passen dat een lid van de Raad van Bestuur niet direct kan overstappen naar de Raad van Commissarissen en vice versa, werd verworpen. De fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, PVV en PvdD stemden voor de motie, de fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, 50PLUS, OSF, D66 en ChristenUnie stemden tegen.

De motie van senator Beukering (Fractie-Nanninga) die de regering verzoekt de Wet normering topinkomens (Wnt) van toepassing te verklaren bij Invest International, werd verworpen. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, GroenLinks, SP, PVV en PvdD stemden voor, de fracties van CDA, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie stemden tegen.

De motie van senator Otten (Fractie-Otten) die de regering verzoekt om de Eerste Kamer op korte termijn een overzicht van alle aandeelhouders van FMO met hun respectievelijke actuele aandelenbelang in FMO te verstrekken, werd verworpen. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD stemden voor, de fracties van CDA, FVD, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie stemden tegen.

Tijdens een korte derde termijn diende senator Van Ballekom (VVD) een motie in, die de regering oproept om de samenwerkingsovereenkomsten met FMO en, voor zover mogelijk Invest-NL zodanig in te richten dat de centrale diensten van de betreffende organisaties worden gedeeld, onomwonden en duidelijk vast te leggen dat de inhoud en besteding van de subsidieregelingen blijvend vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid waardoor het parlementaire budgetrecht niet wordt vervreemd en de Kamer te informeren over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten en de Kamer afschriften te verstrekken van de jaarverslagen en jaarrekeningen van de organisatie. De motie is aangenomen. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen.

De op 6 juli jl. ingediende motie van senator Otten (Fractie-Otten) over het toevoegen van een adequate noodremprocedure aan de governance van lnvest International, werd in derde termijn aangepast. De gewijzigde motie verzoekt de regering de plannen voor Invest International zodanig aan te passen dat er een mogelijkheid wordt ingebouwd voor het parlement om verdere funding aan Invest International te beëindigen als de portefeuille van Invest International in totaliteit een negatieve Net Present Value (contante waarde) heeft. De motie werd verworpen. De fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, SP en PvdD stemden voor, de fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie stemden tegen.

Wetsvoorstel

Het kabinet wil met Invest International ondersteuning bieden voor op het buitenland gerichte activiteiten van ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie door het verbeteren van de internationale concurrentiepositie en het verdienvermogen, waaronder internationale projecten die voorzien in oplossingen voor wereldwijde vraagstukken zoals bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling. De Kamer was tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel niet onverdeeld enthousiast over het wetsvoorstel. Zo was er zorg dat het mkb er niet aan te pas zal komen, kritiek op de voorgestelde bestuursstructuur en twijfel of de tweede doelstelling, bijdragen aan duurzame ontwikkeling, wel gerealiseerd zal worden.



Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 3 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Senator Van Ballekom (VVD)
Afbeelding 1 - Senator Van Ballekom (VVD)