Nieuws uit de commissies dinsdag 26 oktober 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 26 oktober 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto

Greep op algoritmische besluitvorming bij de overheid

De commissie Justitie en Veiligheid hield de derde in een serie openbare deskundighedenbijeenkomsten over kansen en bedreigingen van kunstmatige intelligentie. Dit keer ging het voorkomen en kunnen herstellen van fouten en over de greep van het parlement op algoritmische besluitvorming bij de overheid. Sprekers waren: Arjan Widlak van de stichting Kafkabrigade; Martiene Brandenhorst, algemeen directeur bij de gemeente Den Haag; Reijer Passchier, universitair docent staatsrecht en rechtstheorie en Robert van Doesburg, senior wetenschapper bij TNO/Leibniz Instituut.

Schriftelijke inbreng

Wet uitbreiding taakstrafverbod

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), GroenLinks (De Boer) en PvdA (Recourt) gezamenlijk, D66 (Dittrich), PVV (Bezaan), en ChristenUnie (Talsma).

Toezegging onderzoeken garantieregeling polishouders verzekeraars en besmettingsrisico's specifiek voor de Nederlandse situatie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast) mede namens de PvdA (Crone).

Corona

Derde verlenging geldingsduur Twm

De commissies Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Koninkrijksrelaties spreken de verwachting uit het nog bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 op 23 november 2021 plenair te kunnen behandelen. Desgewenst kan bij dit debat ook vooruit worden gekeken op de volgende verlenging van de Twm en kunnen de maatregelen covid-19 aan de orde worden gesteld.

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19;

Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit bij de beide wetsvoorstellen en stelt voor ze af te doen als hamerstuk.

Divers

Fit for 55-pakket

De commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluiten na kennisneming van het plenaire debat over het Fit for 55-pakket in de Tweede Kamer (27 oktober 2021) of zij zullen voorstellen een subsidiariteitsbezwaar in te dienen ten aanzien van het voorstel voor een verordening tot oprichting van een sociaal klimaatfonds. De commissies zullen de besluitvorming over de eventuele indiening van een subsidiariteitsbezwaar op dinsdagochtend 2 november 2021 afronden. De finale plenaire besluitvorming van de uitgaande brief kan dan vervolgens plaatsvinden op dinsdagmiddag 2 november 2021.

Permanent maken mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken

De commissie Justitie en Veiligheid neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 8 oktober 2021 met het verzoek tot een spoedige behandeling van het wetsvoorstel en besluit de bespreking van de behandeling te agenderen wanneer een datum van stemming in de Tweede Kamer voorzien is.

Presentatie Jaarverslag 2020 Europese Rekenkamer

De commissies Europese Zaken, Financiën en Immigratie & Asiel/JBZ-Raad kregen een briefing van Alex Brenninkmeijer, sinds 1 januari 2014 Nederlands lid van de Europese Rekenkamer over het jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer en speciale verslagen van de Europese Rekenkamer over Frontex en EU-overnamebeleid.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer