Nieuws uit de commissies dinsdag 2 november 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 2 november 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman) en PVV (Van Kesteren).

Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Uniforme Rekenmethodiek (URM)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) en de PvdD-fractie (Prast).

Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2020

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de elfde NSL-monitoringsrapportage

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman).

Toezegging kabinetsreactie maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en de omgang met discriminatoire uitingen in een brede (onderwijs-overstijgende) context

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 oktober 2021 (34412, J) wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren). De toezegging wordt als voldaan aangemerkt.

Nationaal Groeifonds: Omzetting voorwaardelijke toekenning in definitieve toekenning voor project Nationaal Onderwijslab

Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat, en van Financiën van 27 oktober 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van 27 oktober 2021 (35925 XIX, A) wordt geleverd door het lid Prast (PvdD).

Voorstel besluit over Europees Jaar van de jeugd 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

Ontwerpbesluit regels vergoeding schade van exploitanten van kolencentrales in verband met beperking CO2-emissie

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 2 september 2021 (35668, J)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Verslag schriftelijk overleg

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

Plenair

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) brengt eindverslag uit en stelt voor op 9 november 2021 over het wetsvoorstel te stemmen.

Covid-19

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

De commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken (BiZa/AZ) spreken de verwachting uit dat zij op 9 november 2021 de procedure van het wetsvoorstel kunnen bespreken, nu in de Tweede Kamer op 8 november 2021 het wetgevingsoverleg over het voorstel plaatsvindt.

Voorts besluiten de commissies een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de termijn van behandeling van het wetsvoorstel aldaar. De commissies wensen het plenaire debat over het wetsvoorstel, thans voorzien voor 23 november 2021, te voeren met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid.

127e OMT-advies; stand van zaken COVID-19-maatregelen

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter aanbieding van het 127e OMT-advies en de kabinetsreactie;

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken COVID-19-maatregelen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins), D66 (Van der Voort), Fractie-Nanninga (Nanninga), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman) sluit zich bij een aantal vragen van de PvdD-fractie aan. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal verzocht worden de vragen uiterlijk vrijdag 19 november 2021 te beantwoorden.

Divers

Deskundigenbijeenkomst(en) inwerkingtreding Omgevingswet

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben besloten tot het houden van twee deskundigenbijeenkomst(en) over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Omgevingswet en over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Over de planning en de wijze waarop de te houden bijeenkomsten worden vormgegeven (digitaal of fysiek) zal op 9 november a.s. door de commissies worden besloten, wanneer de nadere maatregelen in verband met de bestrijding van het Covid-19 virus bekend zijn.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer