Nieuws uit de commissies van 7 juni 2022De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 7 juni 2022 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Stand van zaken Omgevingswet

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten in meerderheid het voorbehoud bij de plenaire behandeling van het ontwerp-Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet te laten vervallen, als gevolg waarvan er geen plenaire behandeling zal plaatsvinden op 21 juni 2022. De commissies besluiten in de plaats hiervan een mondeling overleg met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in te plannen, waarbij geen besluitvorming over het ontwerp-Koninklijk Besluit zal plaatsvinden. Op 14 juni 2022 praten de commissies verder over de opzet en duur van dit overleg.


Schriftelijke inbreng

Voorstel EU-richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties VVD (Vos), GroenLinks (Kluit) en PvdD (Prast).

Voorstel EU-verordening over gefluoreerde broeikasgassen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie GroenLinks (Kluit). De leden van de fracties van PvdA en PvdD sluiten zich aan bij de inbreng van de GroenLinks-fractie.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

De leden van de fracties van VVD (Van den Berg) en PvdA (Koole) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Keunen), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Talsma) en OSF (Raven).

Aanpassing vergunningsstelsel opsporen en winnen van aardwarmte

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de PVV-fractie (Faber).

Gebiedsaanwijzingen

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Dordrecht voor gebiedsaanwijzingen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Koole).

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van het besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 19 april 2022 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en FVD (Dessing).

Wet vrachtwagenheffing

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit) en de fractie-Nanninga (Van Pareren).


Covid

Tijdelijk besluit Digitaal Corona Certificaat

De commissies J&V, VWS, BiZa/AZ besluiten inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Deze inbreng wordt heden geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Herziening Wet publieke gezondheid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort) en PVV (Van Hattem).

EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de fracties van PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).


Hamerstuk

Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


Mondeling overleg

Gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport voerde een mondeling overleg met minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gegevensuitwisseling in de zorg.


Divers

Voorjaarsnota 2022

De commissie Financiën wenst de mogelijkheid open te houden dat, na aanvaarding door de Tweede Kamer, bepaalde wetsvoorstellen met wijzigingen van de afzonderlijke begrotingsstaten in verband met de Voorjaarsnota 2022, nog voor het zomerreces apart plenair kunnen worden behandeld. Aangezien het kader van de voorgestelde begrotingswijzigingen wordt geboden door de vernieuwde Voorjaarsnota 2022 ten gevolge van een aanpassing aan het begrotingsproces, wenst de commissie niet uit te sluiten dat bij de behandeling van afzonderlijke begrotingswetsvoorstellen ook de Voorjaarsnota 2022 zelf betrokken wordt en dat in een voorkomend geval kan worden voorgesteld dat ook de minister van Financiën wordt uitgenodigd. De commissie besluit in meerderheid dat geen wens bestaat voor een afzonderlijk plenair debat over de Voorjaarsnota 2022 op zich.


Deel dit item: