Commissies op dinsdag 23 juni 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  technische briefing 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Financiën (FIN) 10.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35468

  Wet hardheidsaanpassing Awir

  De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 29/30 juni 2020. De commissie stelt de Voorzitter voor - in het geval stemming zou worden gevraagd - stemming op de dag van het debat te houden.

  2.
  29232, B

  Brief van de minister van Financiën ter beantwoording van vragen over mogelijke steunmaatregelen voor Air France – KLM

  De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de minister de Kamer nader informeert over de voorgenomen steunmaatregelen Air France - KLM.

  3.
  Gesprek met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst

  De commissie besluit op 7 juli 2020 een informeel gesprek te houden met staatssecretaris Vijlbrief.

  4.
  T02910

  Toezegging Brief regeling herverzekering leverancierskredieten (35.433)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit de toezegging als voldaan te beschouwen.

  5.
  Nabespreking Mondeling Overleg 16 juni 2020 met de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken over het effect van de Europese Coronamaatregelen op de korte en lange termijn, met inbegrip van doorwerking in het MFK, de staat van de Eurozone, het stabiliteits- en groeipact en het Europees Semester

  De commissie besluit n.a.v. het schriftelijk overleg de besproken dossiers via de brieven van de minister inzake de de geannoteerde agenda's en verslagen van de Eurogroep en Ecofinraad te blijven volgen.

  6.
  C(2020)2800

  Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme

  De commissie besluit de Mededeling van de Commissie inzake een actieplan voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  21.501-07, BY

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Ecofinraad en Eurogroep van 9 en 11 juni 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van 17 juni 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) 12.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35372

  Ongeldig maken bepaalde getuigschriften vakbekwaamheid en nascholing van bestuurders van vrachtwagens of bussen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Dessing) en PVV (Bezaan).

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) 12.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek in relatie tot de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  Brief van de minister van LNV van 19 juni 2020 in reactie op de brief van 17 juni 2020 (verslag schriftelijk overleg (35334 / 33118 / 34985, T) en brief van de minister van LNV van 17 juni 2020 (35334, S)

  De commissies besluiten in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van 19 juni 2020 van de minister van LNV. Zij zal gevraagd worden de beantwoording uiterlijk 26 juni 2020 de Kamer te doen toekomen, gelet op het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985), dat thans geagendeerd staat voor 30 juni 2020.

 • College van Senioren 12.45 uur
 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA) 14.15 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Planning wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  Brief van de minister van VWS, mede namens de ministers van J&V en BZK, van 19 juni 2020 (25295, C)

  De commissies nemen kennis van de brief van 19 juni jl. over het nog in te dienen wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en besluiten dit onderwerp op 30 juni 2020 opnieuw te agenderen in een gezamenlijke vergadering van de commisies VWS, J&V en BiZa/AZ.

  2.
  Correspondentie over noodverordeningen inzake COVID-19 maatregelen

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over (nood)verordeningen die betrekking hebben op de bestrijding van COVID-19; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissies besluiten de inbreng voor nader schriftelijk overleg, in afwachting van de antwoorden op de schriftelijke vragen aan de minister van VWS van 28 mei 2020, aan te houden en de reacties op beide brieven op 30 juni 2020 in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ ter bespreking te agenderen. Tevens besluiten de commissies de ministers van VWS, J&V en BZK uit te nodigen voor een mondeling overleg over de COVID-19 maatregelen op 7 juli 2020.

  3.
  Correspondentie over COVID-19 maatregelen met betrekking tot de volksgezondheid

  De commissies besluiten de brief aan de minister van VWS van 28 mei 2020, ervan uitgaande dat zij de beantwoording van die brief uiterlijk vrijdag 26 juni 2020 tegemoet kunnen zien, samen met het met de minister van J&V gevoerde schriftelijk overleg (35300 VI/25295, AK) op 30 juni 2020 ter bespreking te agenderen in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ. Tevens besluiten de commissies de ministers van VWS, J&V en BZK uit te nodigen voor een mondeling overleg over de COVID-19 maatregelen op 7 juli 2020.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, LE

  Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag JBZ-Raad 13 maart 2020 inzake COVID-19 en de situatie vluchtelingenkampen Griekenland; JBZ-Raad

  De commissie besluit de brief (32317, LE) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Gesprek met Significant Public

  De commissie overweegt het gesprek met Significant Public, zo mogelijk, te plannen op dinsdag 30 juni 2020, in de ochtend. De directeur-generaal Migratie is desgewenst welkom om bij het gesprek aan te sluiten.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35173

  Wijziging van de Embryowet

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 30 juni 2020 in stemming te brengen.

  2.
  Gegevensgebruik in de zorg

  Verslag schriftelijk overleg (25295 / 27529, B)

  Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdA-fractie (Nooren), mede namens de fracties van GroenLinks, SP en SGP.

  3.
  Actieve donorregistratie (communicatieplan en implementatie)

  Brief van de minister voor MZS van 11 juni 2020 in reactie op brieven van de commissie (verslag schriftelijk overleg; 33506, AL))

  De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brieven van 11 juni jl.(33506, AL) en 15 juni jl. (33506, AM).

  4.
  Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet

  Brief van de minister voor MZS van 15 juni 2020 (33506, AM)

  De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brieven van 15 juni jl. (33506, AM) en 11 juni jl. (33506, AL). Toezeggingen T02589 en T02595 worden niet aangemerkt als voldaan.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  mondeling overleg 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35422

  Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Ester). De leden van de GroenLinks-fractie (Ganzevoort) sluiten zich aan bij de vragen van de PvdA. De commissie streeft zo mogelijk naar plenaire afhandeling van dit wetsvoorstel voor het zomerreces.

  2.
  Nabespreking digitaal Interparlementair Koninkrijksoverleg d.d. 10 en 11 juni 2020

  De commissie blikt terug op het verloop van het digitale Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 10 en 11 juni 2020. De commissie zal haar bevindingen inbrengen in het gezamenlijke overleg met de zustercommissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35452

  Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

  De commissie besluit heden inbreng te leveren voor verslag en verzoekt de regering de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 aan de Kamer te doen toekomen. De fractie van GroenLinks (Kluit) levert inbreng voor verslag.

  2.
  35442

  Tweede incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake Noodpakket banen en economie

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  35392

  Wet franchise

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  4.
  35451

  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

  De commissie besluit heden inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag en verzoekt de regering de nadere memorie van antwoord uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 aan de Kamer te doen toekomen. De fractie van Forum voor Democratie (Frentrop) levert inbreng voor nader voorlopig verslag.

  5.
  35438

  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  6.
  Eindadvies Adviescollege Meten Berekenen Stikstof en eerste appreciatie

  Brief van de minister van LNV van 15 juni 2020 (35334, R)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 15 juni 2020 (35334, R) voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  Europese Klimaatwet

  Verslag schriftelijk overleg (35448, G)

  De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  8.
  BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

  Verslag nader schriftelijk overleg (35377, E)

  De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  9.
  Eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 17 juni 2020 (35334, S)

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.

  10.
  Steun individuele bedrijven

  Brief van de ministers van EZK en Financiën van 17 juni 2020 (35420, I)

  De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Voorts overweegt de commissie na ontvangst van de beantwoording over dit onderwerp mondeling overleg te voeren met de minister van EZK.

  11.
  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

  Brief van de minister van LNV van 12 juni 2020 (35006, G)

  De commissie neemt kennis van het voorgehangen ontwerpbesluit en besluit naar aanleiding daarvan de minister van LNV schriftelijk te verzoeken om de Eerste Kamer te informeren over de uitvoering van de door de Tweede Kamer aangenomen moties 28286, nr. 1108 en nr. 1112 inzake nertsenhouderijen.

  12.
  Toezegging T02825 - Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij

  Brief van de minister van LNV van 18 juni 2020 (35347, O)

  De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  13.
  Kabinetsreactie op Rli-advies 'Naar een duurzame economie'

  Brief van de minister van EZK van 19 juni 2020 (32813 / 30196, P)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK d.d. 19 juni 2020 (32813/30196, P) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 19.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35418

  Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PVV (Van Hattem), SP (Kox), PvdD (Nicolaï) en SGP (Schalk).

  2.
  35419

  Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdD (Nicolaï) en SGP (Schalk).

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 19.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35049

  Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  De commissies besluiten de initiatiefnemers schriftelijk te verzoeken om een inhoudelijke appreciatie van de gevraagde voorlichting van de Raad van State (35049, E).

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 19.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35358

  Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 19.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35402

  Wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35152

  Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  T02770

  Toezegging Handhavingsmiddelen inzetten om de reclames van illegale aanbieders terug te dringen (33.996)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 17 juni 2020, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  4.
  29279, C

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen; Rechtsstaat en Rechtsorde

  De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  5.
  34 359

  Conceptbrief met vragen inzake Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  De commissie stelt de conceptbrief vast zoals deze geagendeerd staat en besluit deze aldus te verzenden.

  6.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Veldhoen (GroenLinks) merkt op dat onjuiste stukken aan de agenda zijn toegevoegd inzake de brief van de minister van BZK ter aanbieding van het CTIVD-rapport intrekking Nederlanderschap (34356). Verzocht wordt de juiste documenten toe te voegen aan de agenda van de commissievergadering J&V van 30 juni 2020.

  7.
  Rondvraag

  De commissievoorzitter meldt dat tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ van hedenmiddag over (nood)maatregelen COVID-19 is besloten om de ministers van VWS, J&V en BZK uit te nodigen voor een mondeling overleg op 7 juli 2020. Op 30 juni 2020 zullen de commissies nader spreken over de behandeling van dit onderwerp.

  Het lid Veldhoen (GroenLinks) verzoekt de griffie navraag te doen bij de Algemene Rekenkamer naar de status van de uitvoering van de motie-Veldhoen c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35300 VI, U).

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 19.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35357

  Afschaffing rekentoets voortgezet onderwijs

  De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  2.
  35102

  Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  3.
  35252

  Wet versterken positie mbo-studenten

  De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Nooren (PvdA) vraagt om agendering van de Voorhang van het Besluit van … tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, houdende de uitbreiding van de experimenten leeruitkomsten en flexstuderen. De commissie besluit de voorhang op 30 juni 2020 voor procedure te agenderen en op 7 juli desgewenst voor inbreng.