Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 30 juni 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  10.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35460

  Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Kluit (GroenLinks) vraagt de staf nadere informatie te verschaffen over de vraag waarom de Europese Commissie de spoedprocedure (artikel 4 van Protocol 1 bij het VWEU) van toepassing heeft verklaard op de behandeling van voorstel COM(2020)260.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  10.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voortgangsbrief Omgevingswet en tijdpad toegezegde informatie

  Verslag schriftelijk overleg (33118, BF)

  De commissies besluiten heden in nader schriftelijk overleg te treden over het verzochte tijdpad inzake de toezending van toegezegde informatie, naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 24 juni 2020. Een conceptbrief zal worden opgesteld door de griffie.

  Voorts besluiten de commissies op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg inzake de overige onderwerpen genoemd in de brief van de minister van BZK van 24 juni 2020.

  2.
  Toezegging T02442 - Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren

  Brief van de minister van BZK van 4 mei 2020 in reactie op de brief van 13 november 2019 (Verslag nader schriftelijk overleg (34986/33118, AF)) en brief van de minister van BZK van 24 juni 2020 (33118, BF)

  De commissies besluiten de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 8 september 2020.

  3.
  Brief van de minister van LNV van 26 juni 2020 in reactie op de brief van 24 juni 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 33118 / 34985, U)

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 7 juli 2020.

  4.
  COM(2020)98 - Mededeling van de Commissie: Een nieuw actieplan voor een circulaire economie; voor een schoner en concurrerender Europa

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 8 september 2020.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.403 EK, D

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2020; Staat van de Europese Unie 2020

  De commissie bespreekt de aanbieding van de Staat van de Europese Unie 2020 en besluit tot het houden van de (eerder uitgestelde) Algemene Europese Beschouwingen (AEB). De commissie wenst ter voorbereiding via videoverbinding een aantal gesprekken met vertegenwoordigers van de Europese instellingen te houden. Met betrekking tot een datum voor de AEB en de invulling van de voorbereiding zal de commissie op 7 juli aanstaande een voorstel formuleren.

  2.
  21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag videoconferentie Europese Raad van 19 juni 2020 en de Top Oostelijk Partnerschap en ministeriële bijeenkomst Oostelijk Partnerschap van 18 en 11 juni 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag videoconferentie Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de verslagen van de RAZ en de Europese Raad en besluit deze te betrekken bij de AEB 2020. De passages over het MFK en het Herstelplan worden betrokken bij de gecombineerde vergadering van de commissies EUZA en FIN van 30 juni.

  3.
  Conferentie over de toekomst van Europa

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 juni 2020 inzake de vaststelling van het Raadsmandaat voor de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK 35.508, A). De commissie geeft aan op te hoogte te willen blijven van de Gezamenlijke Verklaring van de Europese instellingen ten aanzien van de Conferentie en van de rol van de nationale parlementen daarin.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29 232, B en C en 35 505

  Brieven van de minister van Financiën (ter beantwoording van vragen) over steunmaatregelen voor Air France – KLM

  Onder voorbehoud dat de Tweede Kamer de zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 (35 505) op 2 juli 2020 aanvaardt besluit de commissie op vrijdag 3 juli 2020 voor 13.00 uur inbreng voor verslag te leveren. Onder voorbehoud dat de antwoorden op maandag 6 juli 2020 voor 10.00 uur ontvangen worden stelt de commissie voor het voorstel 35 505 te agenderen voor plenair debat op 6/7/8 juli 2020.

  2.
  35 466

  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

  De commissie besluit dat leden - desgewenst - op donderdag 2 juli 2020 voor 13.00 uur inbreng voor verslag kunnen leveren. Onder voorbehoud dat de antwoorden op maandag 6 juli 2020 voor 10.00 uur ontvangen worden stelt de commissie voor voorstel 35 466 te agenderen voor plenair debat op 6/7/8 juli 2020, gezamenlijk met voorstel 35 492.

  3.
  35 492

  Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen

  De commissie besluit dat leden - desgewenst - op donderdag 2 juli 2020 voor 13.00 uur inbreng voor verslag kunnen leveren. Onder voorbehoud dat de antwoorden op maandag 6 juli 2020 voor 10.00 uur ontvangen worden stelt de commissie voor voorstel 35 492 te agenderen voor plenair debat op 6/7/8 juli 2020, gezamenlijk met voorstel 35 466.

  4.
  25 087, N

  Brief van de staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

  De commissie besluit op 8 september 2020 inbreng te leveren ten behoeve van schriftelijk overleg

  5.
  21.501-07 EK, BZ

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 juli 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 juli 2020 wordt voor kennisgeving aangenomen.

  6.
  Rondvraag

  N.a.v. informatie over het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft de fractie van FVD vragen op schrift gesteld. Deze zullen verwerkt worden in een brief aan de minister van Financiën.

  Voor de commissievergadering van 7 juli 2020 zullen de leden Van Rooijen (50PLUS) en Essers (CDA) een voorstel op schrift stellen betreffende de (eventuele) organisatie van een informatiebijeenkomst in het kader van studies over de 'bouwstenen voor een beter belastingstelsel' en kansrijk belastingbeleid.

 • Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Planning wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  Brief van de minister van VWS, mede namens de ministers van J&V en BZK, van 30 juni 2020 (25295, E)

  De commissies nemen kennis van de brief van 30 juni 2020 (25295, E) en besluiten dit onderwerp op 7 juli 2020, aansluitend aan het mondeling overleg, eventueel opnieuw aan de orde te stellen in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ.

  2.
  Correspondentie over noodverordeningen inzake COVID-19 maatregelen

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over (nood)verordeningen die betrekking hebben op de bestrijding van COVID-19; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissies besluiten het verslag van het nader schriftelijk overleg met de minister van J&V (35300 VI/25295, AK) en de bij brief van 26 juni 2020 nagezonden overzichten (35300 VI/25295, AL) ) samen met het verslag schriftelijk overleg met de minister van VWS (25295, D) aansluitend aan het mondeling overleg van 7 juli 2020 in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ ter bespreking te agenderen.

  3.
  Correspondentie over COVID-19 maatregelen met betrekking tot de volksgezondheid

  Verslag schriftelijk overleg (25295, D)

  De commissies besluiten het verslag schriftelijk overleg met de minister van VWS (25295, D) samen met het verslag van het nader schriftelijk overleg met de minister van J&V (35300 VI/25295, AK) en de bij brief van 26 juni 2020 nagezonden overzichten (35300 VI/25295, AL) aansluitend aan het mondeling overleg van 7 juli 2020 in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ ter bespreking te agenderen.

  4.
  Procedure verlenging tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming van 29 juni 2020 (nog niet gepubliceerd)

  De commissies bespreken de brief van 29 juni 2020 (35300 VI/25295, AP). Voor de verlenging van tijdelijke voorzieningen uit de aangenomen Verzamelspoedwet
  COVID-19 (35457), de aangenomen Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434) en de nog aanhangige Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35497) geldt een voorhangtermijn van een week. Indien verlenging per 1 september 2020 noodzakelijk mocht zijn, dan ontvangt de Kamer de ontwerpen van de verlengingsbesluiten in de laatste weken van augustus. De ontwerpbesluiten zullen in dat geval schriftelijk onder de aandacht van de commissies worden gebracht. De commissies besluiten de gevolgde procedure op 8 september 2020 in een gezamenlijke commissievergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ na te bespreken.

  5.
  Mondeling overleg COVID-19-maatregelen 7 juli a.s.

  De commissies inventariseren de onderwerpen die tijdens het mondeling overleg aan de orde kunnen worden gesteld. Een conceptopzet op basis van deze inventarisatie zal deze week worden verspreid onder de leden van de commissies. De opzet zal tevens worden gedeeld met de ministers van VWS, J&V en BZK.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Actieve donorregistratie (communicatieplan en implementatie)

  Brief van de minister voor MZS van 11 juni 2020 in reactie op brieven van de commissie (verslag schriftelijk overleg; 33506, AL))

  Inbreng voor het schriftelijk overleg over de brieven van 11 juni 2020 (33506, AL) en 15 juni 2020 (33506, AM) wordt geleverd door de PvdA-fractie (Nooren), mede namens de fracties van CDA, GroenLinks, SP en SGP, en de PVV-fractie (Van Kesteren), mede namens de fracties van FVD en SGP.

  2.
  Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet

  Brief van de minister voor MZS van 15 juni 2020 (33506, AM)

  Inbreng voor het schriftelijk overleg over de brieven van 11 juni 2020 (33506, AL) en 15 juni 2020 (33506, AM) wordt geleverd door de PvdA-fractie (Nooren), mede namens de fracties van CDA, GroenLinks, SP en SGP, en de PVV-fractie (Van Kesteren), mede namens de fracties van FVD en SGP.

  3.
  Transgenderzorg

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 juni 2020 (31016 / 34640, E)

  De commissie besluit op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Financiën (FIN)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35409

  Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen

  De commissies brengen eindverslag uit. Zij stellen voor het wetsvoorstel op 7 juli 2020 plenair te behandelen, inclusief eventuele stemmingen.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35 473

  Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0

  De commissie besluit tot een zo spoedig mogelijke behandeling van dit wetsvoorstel en levert donderdag 2 juli 2020, uiterlijk voor 13.00 uur, inbreng voor verslag. Onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen maandag 6 juli 2020, voor 10.00 uur, stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 6/7 juli 2020.

  2.
  T02842 Toezegging Hoofdlijnennotitie pensioenen

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitwerking van het pensioenakkoord; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit toezegging T02842 als voldaan aan te merken en op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van SZW over de uitwerking van het pensioenakkoord (EK 32.043, AC)

  3.
  35074, S en 35074, T

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst over de voortgang van de uitwerking van maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’; Wet arbeidsmarkt in balans; Brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën over de voortgang van de uitwerking van maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’; Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

  De commissie besluit de vierde en vijfde voortgangsbrief over de uitwerking van maatregelen op het gebied van werken als zelfstandige (35074, S en 35074, T) voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  21.501-31, X, Y

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag informele Raad WSBVC 9 juni 2020; Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda informele Raad WSBVC van 9 juni 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de geannoteerde agenda en het verslag van de WSBVC-raad van 9 juni (21.501-31, X en Y) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35344

  Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  Inbreng voor het verslag wordt uiterlijk woensdag 1 juli 2020 geleverd. Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 3 juli 2020, 16:00 uur, acht de meerderheid van de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 7 juli 2020, inclusief eventuele stemmingen.

  2.
  35345

  Splitsing gemeente Haaren

  Inbreng voor het verslag wordt uiterlijk woensdag 1 juli 2020 geleverd. Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 3 juli 2020, 16:00 uur, acht de meerderheid van de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 7 juli 2020, inclusief eventuele stemmingen.

  3.
  Toezegging T02845

  Toezegging Verlenging wet (35.424)

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 juni 2020 inzake Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (35424, F) besluit de commissie op 7 juli 2020 gelegenheid voor inbreng voor schriftelijk overleg te geven. Toezegging T02845 wordt als deels voldaan aangemerkt.

  4.
  Rondvraag

  De commissie besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen over de uitvoering van de motie-Vos c.s. (34430, R) over de reactie op de overgebleven adviezen van de Staatscommissie parlementair stelsel.

  De commissie bespreekt de deskundigenbijeenkomst van eerder die dag over de Wet digitale overheid na. Op 7 juli 2020 wordt de procedure besproken.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35422

  Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor 7 juli 2020 over het wetsvoorstel te stemmen. Het streven is dat de commissievoorzitter een stemverklaring namens de hele commissie aflegt. Daartoe wordt een concepttekst rondgestuurd.

  2.
  Noodpakket 2.0 Caribisch Nederland

  De commissie besluit de brief d.d. 19 juni 2020 over het noodpakket 2.0 voor Caribisch Nederland op dit moment voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Rondvraag

  De commissie besluit op verzoek van de leden van de PVV-fractie (Van Hattem) de staatssecretaris van BZK te verzoeken om de Kamer schriftelijk te informeren over recente ontwikkelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35451

  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020, gezamenlijk met de Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35438).

  2.
  35438

  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

  Ten aanzien van dit wetsvoorstel heeft de commissie reeds op 23 juni 2020 eindverslag (35438, D) uitgebracht. De commissie bespreekt het verslag schriftelijk overleg (35438, E) en stelt naar aanleiding daarvan voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020, gezamenlijk met de Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35451). De commissie verzoekt bij dit debat ook de aanwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  3.
  35452

  Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

  De commissie bespreekt de nota naar aanleiding van het verslag en stelt voor dit wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020.

  4.
  Europese Klimaatwet

  Verslag schriftelijk overleg (35448, G)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5.
  BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

  Verslag nader schriftelijk overleg (35377, E)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6.
  Steun individuele bedrijven

  Brief van de ministers van EZK en Financiën van 17 juni 2020 (35420, I)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van FVD (Van der Linden) en door Fractie-Otten (Otten). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7.
  Toezegging T02825 - Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij

  Brief van de minister van LNV van 18 juni 2020 (35347, O)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt gezamenlijk geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), SP (Gerkens) en de Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  De commissie besluit de toezegging T02825 op voldaan te zetten.

  8.
  Overzicht brieven die zijn betrokken bij het MO met de minister van EZK inzake klimaatakkoord en Green Deal

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 7 juli 2020 en het verslag van het mondeling overleg met minister Wiebes van 23 juni 2020 erbij te agenderen.

  De commissie besluit in het vervolg bij mondelinge overleggen van tevoren het gewenste format en de thema's te bespreken.

 • Commissie voor Verzoekschriften
  16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35361

  Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), PvdA (Vos) en PVV (Van Kesteren).

  2.
  35042

  Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Vos).

  3.
  35453

  Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Vos).

  4.
  35063

  Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor 7 juli 2020 over het wetsvoorstel te stemmen. Het streven is dat de commissievoorzitter een stemverklaring namens de hele commissie aflegt. Daartoe wordt een concepttekst rondgestuurd.

  5.
  31288

  Besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, houdende de uitbreiding van de experimenten leeruitkomsten en flexstuderen

  Het Besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, houdende de uitbreiding van de experimenten leeruitkomsten en flexstuderen wordt voor kennisgeving aangenomen.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32 317, LD en LF

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag videoconferentie informele JBZ-raad van 4-5 juni 2020; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 4-5 juni 2020 per videoconferentie; JBZ-Raad

  De commissies besluiten naar aanleiding van het verslag van de informele JBZ-Raad van 4-5 juni 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 8 september 2020.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  16.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35 476

  Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

  De commissie bespreekt de procedure van het wetsvoorstel Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND en besluit inbreng te leveren voor verslag op 3 juli 2020, 13.00 uur en zal de regering daarbij verzoeken de nota naar aanleiding van verslag uiterlijk 6 juli 2020, 10.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

  Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de beantwoording in de nota naar aanleiding van het verslag stelt de commissie voor om plenair debat te voeren op 6 of 7 juli 2020.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Financiën (FIN)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (Voorstellen aangepast MFK en herstelpakket)

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken en van Financiën inzake kabinetsappreciatie Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader 2021-27 en herstelstrategie naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

  De commissies verzoeken de staf om een technische ambtelijke briefing over het MFK en het Herstelplan te organiseren ná het zomerreces van de Kamer. Mede afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen over het MFK en het Herstelplan, zullen de commissies over het doorgang vinden van de briefing op 7 september a.s. nader besluiten.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180014

  Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie

  De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van BZK d.d. 5 juni 2020 en de brief van de Europese Commissie d.d. 22 juni 2020 op 8 september 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  18.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29279, C

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen; Rechtsstaat en Rechtsorde

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer). De commissie heeft de brief tijdens de vergadering vastgesteld.

  2.
  35300 VI, AJ

  voorlichtingsverzoek Raad van State inzake rechtsbescherming

  De commissie besluit een gewijzigde conceptbrief vast te stellen en stelt voor deze plenair af te doen als hamerstuk.

  3.
  COM(2020)262 en COM(2020)264

  Commissiemededeling aanpassing van het EU-recht aan de richtlijn rechtshandhaving en Commissiemededeling inzake evaluatieverslag Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  De commissie besluit de Commissiemededeling inzake de aanpassing van het EU-recht aan de richtlijn rechtshandhaving en de Commissiemededeling inzake evaluatieverslag Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - vooralsnog - niet in behandeling te nemen.

  4.
  COM(2020)258

  Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van slachtoffers

  De commissie besluit op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  5.
  Mededelingen en informatie

  Het toezichtsrapport over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34356) zal op 7 juli 2020 nogmaals aan de orde komen.

  6.
  Rondvraag

  De commissievoorzitter meldt dat tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ van hedenmiddag over (nood)maatregelen COVID-19 is gesproken over het mondeling overleg op 7 juli 2020 met de ministers van VWS, J&V en BZK. De staf wordt gevraagd om te bezien of meerdere leden per fractie aanwezig kunnen zijn bij dit overleg, gelet op de verschillende commissies die betrokken zijn bij het onderwerp.