Stemming moties, ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen en de behandeling van het pakket Belastingplan 2018Verslag van de vergadering van 19 december 2017 (2017/2018 nr. 13)

Aanvang: 14.15 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018,

te weten:

de motie-Postema c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijs (34775, letter L);

de motie-Postema c.s. over de aansluiting bij de tienjaarsrente voor het studievoorschot (34775, letter M);

de motie-Vos c.s. over fossiele subsidies (34775, letter N);

de motie-Ester c.s. over de marginale druk in het inkomensbeleid (34775, letter O).

(Zie vergadering van 12 december 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf over de motie-Postema c.s. (34775, letter L).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer De Grave (VVD):

Voorzitter, dank u wel. De reden dat ik een stemverklaring wil afgeven, is het feit dat de bewindslieden de motie hebben ontraden vanwege het ontbreken van dekking. Wij steunen als VVD nooit moties die geen dekking hebben. We hebben toch nog even goed naar de formulering gekeken. Er staat: "roept de regering op om te bezien of de doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan worden verzacht en bij voorkeur ongedaan kan worden gemaakt". Dat zijn formuleringen die je kunt interpreteren als "ach, het is maar een verzoekje", zo van "kijkt u maar eens", maar zo werkt de politiek niet. Hier staat gewoon dat die korting van tafel moet. Zo wordt dat politiek geïnterpreteerd. Het is dus terecht dat de motie is ontraden wegens het ontbreken van dekking. De VVD zal tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer De Grave. Nog anderen? Ja, de heer Rinnooy Kan.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rinnooy Kan (D66):

Voorzitter. De interpretatie van de heer De Grave brengt mij ertoe om namens mijn fractie een andere interpretatie aan deze motie te geven. Het is namelijk precies zoals de motie het zegt. We vragen aan de regering om te bezien of deze mogelijkheid bestaat en bij voorkeur te komen tot een afschaffing, een verwijdering van de doelmatigheidskorting. In die zin zal mijn fractie deze motie met vreugde steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Rinnooy Kan. Nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Postema c.s. (34775, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie-Postema c.s. (34775, letter M) af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Postema c.s. (34775, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan de stemming over de motie-Vos c.s. (34775, letter N). Ik geef het woord aan mevrouw Vos.

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Deze motie vraagt om de fossiele subsidies in kaart te brengen en een plan voor afbouw te maken. Het kabinet heeft gezegd: laat ons nou eerst ons werk doen; wij zijn bezig met het opstellen van een nieuw energieakkoord. Ik wacht dat graag af en ik houd tot die tijd de motie aan.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor haar motie (34775, letter N) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de motie-Ester c.s. (34775, letter O).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer De Grave (VVD):

Voorzitter. In alle eerlijkheid moet mijn fractie constateren dat ... Ik ben inderdaad aangekomen, maar dat dit ding ogenblikkelijk instort, is wel een hele hevige reactie.

Voorzitter. Ik begin opnieuw. Mijn fractie heeft goed geluisterd. Ik heb al aangegeven dat we het met de inhoud van de motie volledig eens zijn en overigens ook met de urgentie, want het is echt noodzakelijk om iets aan die marginale druk te doen. Goed luisterend moeten we vaststellen dat de minister toch wel vrij veel woorden nodig had om aan te geven wat hij er precies mee wil. Dat klonk niet echt als een royale toezegging. Voor de zekerheid zullen we toch maar voor de motie stemmen. De inhoud moet dan toch maar voorgaan voor onze wens om tegen overbodige moties te stemmen. Dat doet er niks aan af dat de VVD door zal gaan met haar strijd tegen overbodige moties, maar als die niet overbodig is, stemmen wij ook voor.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer De Grave. Meneer Van Strien.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Voorzitter. De PVV is voor het verlagen van de marginale belastingdruk en voor vereenvoudiging van het stelsel. Dat bereik je echter niet met het schrijven van nog meer rapporten, maar door iets te doen. Dat wordt in deze motie niet gevraagd. Wij zullen daarom tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Meneer Van Rij.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rij (CDA):

Voorzitter, dank. Wij waren aanvankelijk voor deze motie, die we mede hebben ondertekend. De derde termijn was interessant. We hebben ons in dat debat niet gemengd. De minister is op zichzelf duidelijk geweest over het eerste dictum en daarover heeft hij een toezegging gedaan. Over het tweede dictum had hij inderdaad wat meer woorden nodig, maar wij zagen daar wel een positieve grondhouding. Aangezien hij het oordeel aan de Kamer laat, blijven wij toch uiteindelijk maar bij ons woord en zullen wij voor de motie stemmen.

De voorzitter:

Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stel ik voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ester c.s. (34775, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.