Stemming moties Algemene financiële beschouwingenVerslag van de vergadering van 27 november 2018 (2018/2019 nr. 9)

Aanvang: 13.54 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

de motie-Postema c.s. over het inzichtelijk maken van de lessen die de regering trekt uit de financieel-economische crisis (35000, letter K);

de motie-Van Strien over flexibiliteit aangaande rekenrente en benodigde buffers bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel (35000, letter L).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wij stemmen als eerste over de motie-Postema c.s. (35000, letter K) over het inzichtelijk maken van de lessen die de regering trekt uit de financieel-economische crisis.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rinnooy Kan (D66):

Dank u wel, voorzitter. D66 onderschrijft op zich de wens die in de motie wordt verwoord, maar wij hebben vorige week goed geluisterd naar de minister van Financiën. Wij zijn tevredengesteld door wat hij aan zeer gedetailleerde toezeggingen, inhoud en timing heeft gedaan. Dus wij zullen de motie niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Rinnooy Kan. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Postema c.s. (35000, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie-Van Strien (35000, letter L) over flexibiliteit aangaande rekenrente en benodigde buffers bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Postema (PvdA):

Voorzitter. In dit huis is al vaker, ook tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, gesproken over de noodzaak om de rekenrente voor de pensioenen ter discussie te stellen. Dat is onder andere door 50PLUS maar ook door mijn eigen partij veelvuldig naar voren gebracht. We vonden het daarom verstandig dat er een motie dienaangaande werd ingediend. We vinden het ook verstandig dat de collega's van de PVV dat vandaag nog een keer bekrachtigd hebben. We zullen die motie graag steunen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Het woord is aan de heer Binnema.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Binnema (GroenLinks):

Voorzitter. Ook GroenLinks gaat de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel en de duurzaamheid en de stabiliteit ervan zeker niet uit de weg. Wij vinden het alleen onverstandig om de rekenrente er op deze manier als één element uit te halen. Dat is, denk ik, een bredere discussie waard, ook in het licht van wat vorige week gebeurd is rondom de discussie over het pensioenakkoord. Wij zullen deze motie dus niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Strien c.s. (35000, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, GroenLinks, de PvdD en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.