Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 26 november 2019Parlementair jaar 2019/2020, 8e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.55 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 73 leden, te weten:

Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Crone, Dessing, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Van Huffelen, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Oomen-Ruijten, Otten, Van Pareren, Pijlman, Pouw-Verweij, Prins-Modderaar, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Sent, Stienen, Van Strien, Teunissen, Veldhoen, Verkerk, Vos, De Vries, Van Wely en Wever,

en de heer Hoekstra, minister van Financiën.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Vendrik en Cliteur, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Herdenking mevrouw F.M. Roscam Abbing-Bos

Aan de orde is de herdenking van mevrouw F.M. Roscam Abbing-Bos.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik verzoek de leden te gaan staan.

Vandaag gedenken wij Fransje Roscam Abbing-Bos, die op 25 oktober jongstleden op 86-jarige leeftijd overleed. Zij was acht jaar lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de VVD, van 13 juni 1995 tot 10 juni 2003.

Francina Maria Roscam Abbing-Bos werd op 30 december 1932 geboren in Holten. Haar vader, Piet Bos, was in 1938 de oprichter van natuurmuseum Diorama, dat nog altijd bestaat onder de naam Natuurmuseum Holterberg. Na het gymnasium alfa werd Fransje Bos directiesecretaresse en vervolgens stewardess bij de KLM.

Tussen 1956 en 1970 vermeldt haar cv "geen beroep", omdat zij na haar huwelijk stopte met werken, zoals gewoon was in die jaren. In 1970 werd Fransje Roscam Abbing actief voor de VVD. Zo was zij vier jaar voorzitter van de VVD-afdeling Holten en van 1974 tot 1978 lid van de Holtense gemeenteraad. Tegelijk was zij secretaris van de VVD-Kamercentrale Zwolle.

In 1991 werd Fransje Roscam Abbing lid van het hoofdbestuur van de partij. Ook was zij lid van het curatorium van het wetenschappelijk bureau van de VVD, de Teldersstichting, en lid van het bestuur van de mr. Annelien Kappeyne van de Coppellostichting, die zich ten doel stelt bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling en sociale cohesie van de Nederlandse pluriforme samenleving.

In 1995 werd Fransje Roscam Abbing lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij hield zich in dit huis vooral bezig met buitenlandse zaken, Antilliaanse zaken, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Haar maidenspeech, op 20 februari 1996, hield zij bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin zij een pleidooi hield voor meer zakelijkheid bij de aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Ik citeer: "Meer aandacht voor de vraag hoe ontwikkelingssamenwerking en economische samenwerking elkaar kunnen versterken. Er moet ontschotting, versmelting van beleidsterreinen plaatsvinden. Daardoor kan overlapping van beleid worden voorkomen."

Haar moeilijkste politieke keuze maakte mevrouw Roscam Abbing in 2001 over een ander onderwerp, namelijk een wetsvoorstel over de gemeentelijke herindeling van Den Haag. Het betrof het door enkele gemeenten afstaan van grondgebied ten gunste van Den Haag. Verder werden enkele gemeenten in de regio Den Haag samengevoegd. Haar man was tot februari 2000 burgemeester van Rijswijk, een van de betrokken gemeentes. Beiden waren zij tegenstander van de annexatie van een deel van het Rijswijkse grondgebied. Uiteindelijk stemde mevrouw Roscam Abbing in de Eerste Kamer om politieke redenen — de VVD was coalitiepartij — vóór het wetsvoorstel. Ze verklaarde later spijt te hebben van haar steun.

In 2003 werd Fransje Roscam Abbing-Bos benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast haar werk in de politiek, was zij onder andere lid van de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen én van de Rijksuniversiteit Leiden, waarvan twee jaar voorzitter van de fractie van buitenuniversitaire leden. Ook was zij lid van het bestuur van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in Holten, voorzitter van de Vrouwenraad Vlagtwedde en lid van de raad van gedelegeerden van woningbouwvereniging Stichting Bonifacius te Rijswijk.

Fransje Roscam Abbing-Bos stond bekend als een charmante vrouw met sterke communicatieve vaardigheden, zowel zakelijk als in het persoonlijke contact. Ze deed haar werk in de Eerste Kamer met hart en ziel, zo liet haar dochter weten.

Moge ons respect voor haar persoon en haar verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor haar familie en vrienden.

Ik verzoek eenieder om een moment stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter:

Dank u wel.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van Forum voor Democratie heb ik mevrouw Pouw-Verweij aangewezen als lid van de commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de bestaande vacatures.

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van de heer A.A. Aartsen tot lid van de Raadgevende Interparlementaire Benelux-Raad in plaats van de heer W.R. van Haga.

De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen. Ik stel vast dat voor de volgende voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen behoefte bestaat: 35231 (R2129), A; 35290 (R2133), A; 35291, A; 35308 (R2312), A; 35312 (R2134), A; 35313 (R2135), A; 35314 (R2136), A; 35315 (R 2137), A; 35318, A.

Ik heet de minister van Financiën van harte welkom.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

 • de motie-Van Rooijen c.s. over het niet korten van de pensioenen (35300, letter Q);
 • de motie-Vendrik c.s. over het periodiek laten uitvoeren van een groene houdbaarheidsstudie (35300, letter R);
 • de motie-Vendrik c.s. over het ondersteunen van fossiele projecten uitsluiten van exportkredietverzekeringen (35300, letter S);
 • de motie-Vendrik c.s. over de uitwerking van een investeringsfonds en een bijbehorende beleidsagenda (35300, letter T);
 • de motie-Sent c.s. over de systematiek van financiering van gemeenten (35300, letter U);
 • de motie-Koffeman c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales (35300, letter V);
 • de motie-Koffeman c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren (35300, letter W);
 • de motie-Koffeman c.s. over de youngtimerregeling (35300, letter X);
 • de motie-Otten c.s. over verhoging van de algemene heffingskorting (35300, letter Y);
 • de motie-Otten c.s. over een onderzoek voor een vereenvoudiging van het toeslagensysteem (35300, letter Z);
 • de motie-Van Rooijen c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (35300, letter AA).

(Zie vergadering van 19 november 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen naar aanleiding van de Algemene Financiële Beschouwingen. De minister van Financiën zal namens de regering aanwezig zijn bij de stemmingen.

Ik heb begrepen dat de heer Koffeman het woord wenst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Ik wil graag mijn motie onder letter W aanhouden en ik zou de Kamer voor volgende week om een derde termijn willen vragen om de motie op verzoek van een aantal collega's van andere partijen licht aan te passen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman.

Op verzoek van de heer Koffeman stel ik voor zijn motie (35300, letter W) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Kan de Kamer zich verenigen met het verzoek van de heer Koffeman aan de Kamer om een derde termijn? Dat is het geval.

De heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Ik wil voorstellen om de motie onder letter AA aan te houden. Daarbij zou ik het verzoek aan de regering willen doen om een standpunt te bepalen over de inhoud van die motie en daarop voor aanstaande dinsdag te reageren.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen.

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (35300, letter AA) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik zie mevrouw Sent ook klaarstaan. Dat betekent waarschijnlijk dat zij ook naar de microfoon gaat komen. Dat is inderdaad het geval. Het woord is aan mevrouw Sent.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Sent (PvdA):

Onder verwijzing naar de inhoud van de door ons ontvangen brief die was toegezegd, wil ik de motie onder letter U graag aanhouden.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Sent.

Op verzoek van mevrouw Sent stel ik voor haar motie (35300, letter U) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wensen andere leden nog het woord? Mevrouw Karimi.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Voorzitter. In afwezigheid van mijn collega Vendrik wil ik u graag vragen om motie R aan te houden.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Karimi.

Op verzoek van de heer Vendrik stel ik voor zijn motie (35300, letter R) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wensen andere leden nog het woord? Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat de moties onder de letters R, U, W en AA zijn aangehouden en worden afgevoerd van de stemmingslijst.

Dank u wel. Dan is allereerst de stemming over de motie-Van Rooijen c.s. over het niet korten van de pensioenen (35300, letter Q). Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Backer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Backer (D66):

Over alles?

De voorzitter:

Indien u wenst, kunt u over alle moties die in stemming worden gebracht — een aantal moties zijn zojuist afgevoerd — een stemverklaring afleggen. Het woord is aan de heer Backer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer (D66):

Voorzitter, dat doe ik graag. Er zijn nu nog maar twee moties die volgens de fractie van D66 passen binnen de kaders van de AFB. Wij vinden dat de motie-Vendrik c.s. over het investeringsfonds (35300, letter T) prematuur is. Wij wachten de voorstellen van het kabinet af en dan is er altijd nog gelegenheid om over de focus van dat fonds te spreken. De motie-Otten c.s. (35300, letter Y) zou een dermate groot gat in de begroting slaan dat we dat niet verantwoord vinden. Verder zal de fractie de voorstellen van het kabinet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Wensen andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Karimi.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb een stemverklaring over de motie-Koffeman c.s. onder letter V. Die motie vraagt om per direct nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten. De GroenLinksfractie gaat tegen deze motie stemmen. Hoewel dit een sympathieke motie is en biomassa ook veel nadelen heeft, waaronder de in de motie genoemde punten, wacht GroenLinks het duurzaamheidskader en de cascaderingskader af om te bepalen wat wel en niet duurzame biomassa is. De motie is wat dat betreft te absoluut en voorbarig.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Karimi. Ik zag ook de heer Van Strien.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Dank u, voorzitter. Ik wil namens de PVV een stemverklaring afleggen over het stopzetten van subsidie voor de biomassacentrales, dus over motie 35300, letter V. Natuurlijk stemt de fractie van de PVV voor het stopzetten van de subsidie voor biomassacentrales en dus voor het behoud van onze bossen. De houtkap in Nederland is inmiddels relatief ernstiger dan in het Amazonegebied. Wij hopen wel dat die 11 miljard teruggaat naar de burger. Dat is namelijk €140 per gezin, een aardig begin van die €1.000 die wij van dit kabinet nog tegoed hebben.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien.

Dan meneer Van Apeldoorn.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn (SP):

Voorzitter. De SP-fractie stemt voor alle nog overgebleven moties, behalve voor de motie-Otten onder letter Y. Wij zijn het eens met de overweging dat de structureel achterblijvende koopkracht moet worden gerepareerd en dat de staatsschuld niet te snel hoeft te worden afgelost, sterker nog, die hoeft voorlopig niet te worden afgelost wat onze fractie betreft. Een verdere verhoging van de algemene heffingskorting is een manier om de koopkracht van ook de lagere inkomensgroepen te repareren, maar in de voorgestelde omvang en als geïsoleerde maatregel staat het wat mijn fractie betreft andere, mogelijk betere maatregelen in de weg.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Apeldoorn.

Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan gaan wij stemmen over motie 35300, letter Q, de motie-Van Rooijen c.s. over het niet korten van de pensioenen. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35300, letter Q).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD, de OSF, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie met de letter R is aangehouden. Dan gaan we door met de stemming over motie 35300, letter S, de motie-Vendrik c.s. over het ondersteunen van fossiele projecten uitsluiten van exportkredietverzekeringen. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35300, letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan de stemming over de motie 35300, letter T, de motie-Vendrik c.s. over de uitwerking van een investeringsfonds en een bijbehorende beleidsagenda. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35300, letter T).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie met de letter U is aangehouden, zodat wij nu stemmen over motie 35300, letter V, de motie-Koffeman c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35300, letter V).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD, de SGP, de OSF, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de ChristenUnie en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie onder letter W is aangehouden, voor de goede orde. Wij stemmen dan nu over motie 35300, letter X, de motie-Koffeman c.s. over de youngtimerregeling. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35300, letter X).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de OSF en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over de motie 35300, letter Y, de motie-Otten c.s. over de verhoging van de algemene heffingskorting. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35300, letter Y).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan de stemming over de motie 35300, letter Z, de motie-Otten c.s. over een onderzoek voor een vereenvoudiging van het toeslagensysteem. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35300, letter Z).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD, de SGP, de OSF, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de ChristenUnie en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie 35300, letter AA, ten slotte, is aangehouden.

Ik dank de minister van Financiën voor zijn aanwezigheid bij deze stemmingen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.55 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

 • a. 
  de stemmingen over de volgende moties te doen plaatsvinden op 26 november 2019:

Motie van het lid Van Rooijen c.s. over het niet korten van de pensioenen (35300, Q);

Motie van het lid Vendrik c.s. over het periodiek laten uitvoeren van een groene Houdbaarheidsstudie (35300, R);

Motie van het lid Vendrik c.s. over het ondersteunen van fossiele projecten uitsluiten van exportkredietverzekeringen (35300, S);

Motie van het lid Vendrik c.s. over de uitwerking van een investeringsfonds en een bijbehorende beleidsagenda (35300, T);

Motie van het lid Sent c.s. over de systematiek van financiering van gemeenten (35300, U);

Motie van het lid Koffeman c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales (35300, V);

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren (35300, W);

Motie van het lid Koffeman c.s. over de youngtimerregeling (35300, X);

Motie van het lid Otten c.s. over verhoging van de algemene heffingskorting (35300, Y);

Motie van het lid Otten c.s. over een onderzoek voor een vereenvoudiging van het toeslagensysteem (35300, Z);

Motie van het lid Van Rooijen c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (35300, AA);

 • b. 
  het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 26 november 2019 en de plenaire behandeling op 9/10 december 2019 onder voorbehoud:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) (35302);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) (35303);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord) (35304);

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty's (Wet bronbelasting 2021) (35305);

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven) (35306);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten) (35307);

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (35241);

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies)Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord) (35255);

 • c. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad te doen plaatsvinden op 3 december 2019:

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

 • 1. 
  de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171) (Wet uitvoering verordening financiële benchmarks) (34789);

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten (35204);

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (35241);

Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES (35246);

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies) (35255);

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening) (35288);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) (35302);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) (35303);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) (35304);

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty's (Wet bronbelasting 2021) (35305);

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven) (35306);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten)Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven) (35307).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van desbetreffende commissies;

 • 2. 
  de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van het Koninklijk besluit d.d. 1 oktober 2019 nr. 2019002047, houdende de benoeming van de heer prof. Dr. N.A.N.M. van Eijk tot voorzitter van de afdeling toezicht, het koninklijk besluit d.d. 1 oktober 2019, nr. 2019002048, houdende de benoeming van de heer H.G. Trip tot lid van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het koninklijk besluit d.d. 1 oktober nr. 2019002049, houdende de ontheffing van de heer mr. H.N. Brouwer uit de functie van voorzitter van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (griffienr. 165858);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 11 november 2019 (griffienr. 165826.02);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 165882);

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 15 oktober 2019 te Amman tot stand gekomen Vijfde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitisiche Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië (Trb. 2019, 162) (griffienr. 165881);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 3 juli 2016 te Saint-Denis tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (Trb. 2016, 111 en Trb. 2017, 43); het voornemen tot opzegging van de op 19 augustus 1985 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen (Trb. 1985, 133), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag en het voornemen tot opzegging van deze overeenkomst (griffienr. 165880);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 november 2019 (griffienr. 165879);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 2 september 2019 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay en het Administratief Akkoord daarbij, ondertekend op 11 oktober 2005 te Montevideo (Trb. 2019, 139), alsmede een toelichtende nota bij dit protocol (griffienr. 165867);

een, van alsvoren, inzake Maatregelen ATCM XLII 2019 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica; Praag, 11 juli 2019 (griffienr. 165886);

een, van alsvoren, inzake Protocol tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen; Straatsburg, 22 november 2017 (griffienr. 165903);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 19 juni 2006 te Chisinau tot stand gekomen Verdrag tussen Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage) (Trb. 2006, 199) en de op 29 augustus 20019 te Chisinau tot stand gekomen notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië (Trb. 20019, 1412 en Trb. 2019, 167), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag en deze notawisseling (griffienr. 165904);

een, van alsvoren, inzake Kabinetsappreciatie CVM-rapporten Roemenië en Bulgarije 2019

(griffienr. 165906);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 21 november 2019 (griffienr. 165895);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2019 (griffienr. 165896);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake Toezichtsrapport en jaarverslag 2018 van het College van Toezicht Auteursrechten (griffienr. 165888);

een, van de minister van Financiën, inzake uitstel advies Commissie toekomst accountancysector (griffienr. 164311.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Financieel Stabiliteitscomité november 2019 (griffienr. 165907).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

 • 3. 
  de volgende geschriften:

een, van V., inzake Nederland is een dictatuur (griffienr. 165874).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van A. en P. Vreugdenhil, inzake opslag duurzame energie (griffienr. 165884).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van K.v.d.B,, inzake wijziging Wajongwet en zzp'er zijn (griffienr. 165869).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van L.T., inzake beslag (griffienr. 165889).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de commissie voor Financiën;

een, van A.B., inzake de vele facetten van orgaandonatie (griffienr. 159856.305).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.