Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering vanwege nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie. De behandeling van het voorstel heeft geruime tijd stilgelegen, omdat de regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van tussenpersonen in strijd was met Europese regelgeving.

Om het op 23 november 2001 tot stand gekomen Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (het Cybercrime Verdrag; Trb 18, 2002) te kunnen ratificeren, zijn enkele noodzakelijke wetswijzigingen door middel van de tweede nota van wijziging in het wetsvoorstel Computercriminaliteit II ondergebracht. Een voorstel tot goedkeuring van het Cybercrime Verdrag (30.036 (R1784)) is op 15 maart 2005 bij de Tweede Kamer ingediend

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 september 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2006 zonder stemming aangenomen.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (30.036) (R1784).


Kerngegevens

ingediend

8 juli 1999

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het voorstel regelt:

  • aansprakelijkheid van tussenpersonen (deze regeling is uit het voorstel gehaald met de eerste nota van wijziging)
  • vernietiging van computergegevens,
  • medewerking aan de ontsleuteling van gegevens,
  • onderscheid tussen opgeslagen en stromende gegevens,
  • onderzoek van e-mail (specifieke regels hierover zijn inmiddels opgenomen in Wet Bevoegdheden vorderen gegevens (29.441))
  • opsporingsonderzoek op openbare computernetwerken,
  • wijziging van de strafbaarstelling van het veranderen, wissen of ontoegankelijk maken van computergegevens en ernstige vormen van spam


Documenten

17