30.036 (R1784)

Goedkeuring Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerkenDit voorstel van rijkswet keurt het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (Cybercrime Verdrag) (Trb. 2002, 18PDF-document en Trb 2004, 290PDF-document) goed. Nederland voldoet al voor een groot deel aan de eisen van het Verdrag. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit II (26.671) past de bestaande wetgeving aan met hogere straffen voor computercriminaliteit, uitbreiding van de strafbaarstelling van enkele delicten en aanscherping van de bevoegdheden van justitie en politie.

Met dit verdrag worden de mogelijkheden ter bestijding van misdrijven die met behulp van computertechnologie worden begaan of die gericht zijn tegen de werking van computersystemen en netwerken vergroot.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 september 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2006 zonder stemming aangenomen.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Computercriminaliteit II (26.671)


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2005

titel

Goedkeuring van het op 23 november 2001 te Boedapest totstandgekomen Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (Trb. 2002, 18)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

Het Verdrag kent vier soorten bepalingen:

 • Het materieel-strafrechtelijke deel omschrijft een aantal gedragingen die de landen in hun nationale wetgeving strafbaar moeten stellen. Het gaat om:
  • wederrechtelijke toegang tot computersystemen,
  • wederrechtelijke onderschepping van computergegevens,
  • verstoring van computergegevens,
  • verstoring van computersystemen,
  • een aantal voorbereidingshandelingen,
  • vervalsing van computergegevens,
  • computergerelateerde fraude,
  • inhoudgerelateerde misdrijven (kinderpornografie), en
  • auteursrechtelijke misdrijven.
 • Het strafvorderlijke deel omschrijft een aantal bevoegdheden die de landen in hun nationale wetgeving moeten toe kennen aan de met opsporing van strafbare feiten belaste organen. Het gaat om:
  • de tijdelijke 'bevriezing' van bepaalde opgeslagen maar vluchtige gegevens,
  • de tijdelijke 'bevriezing' en eventuele ontsluiting van verkeersgegevens,
  • een bevel om specifieke computergegevens waaronder abonneegegevens te verstrekken,
  • de bevoegdheid om computers en computergegevens te doorzoeken en eventueel in beslag te nemen c.q. te kopiëren,
  • de verstrekking van verkeersgegevens, en
  • de onderschepping van specifieke inhoudgegevens.
 • Bepalingen over internationale samenwerking.
 • Inwerkingtredings- en overige bepalingen.


Documenten