31.929

Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkeringDit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat uitkerende instanties (gemeente, UWV, SVB) meer mogelijkheden krijgen om de informatie die een uitkeringsgerechtigde geeft over zijn leefsituatie te checken. Dit kan onder meer via een huisbezoek, hierdoor is het mogelijk voor uitvoeringsorganen om de leefsituatie 'achter de voordeur’ vast te stellen. Wat betreft de leefvorm gaat het er om dat het uitvoeringsorgaan de cliënt kan verzoeken aan te tonen dat hij alleenstaande (ouder) is en hem aanbieden dat het in dat kader een huisbezoek aflegt. Wat betreft de woonsituatie gaat het er om dat het uitvoeringsorgaan de cliënt kan verzoeken aan te tonen waar en hoe hij woont (al dan niet zelfstandig) en hem aanbieden in dat kader een huisbezoek af te leggen. Met het rapport dat het uitvoeringsorgaan opstelt naar aanleiding van het huisbezoek is de leefsituatie dan aangetoond. De gegevens die de cliënt verstrekt, kunnen zo eenvoudig geverifieerd worden.

Als een uitkeringsgerechtigde niet meewerkt aan een huisbezoek heeft dit gevolgen voor de uitkering. Ook wanneer er geen concreet vermoeden van fraude is, mogen controles worden uitgevoerd om de leefsituatie na te gaan, bijvoorbeeld of iemand wel echt alleenstaand is. Deze extra controlemogelijkheid geldt voor alle sociale uitkeringen waarbij de uitkering is gerelateerd aan de samenstelling van het huishouden (bijvoorbeeld AOW, bijstand en kinderbijslag).

Het wetsvoorstel verduidelijkt ook wat de rechtsgevolgen zijn als de cliënt niet aantoont dat de door hem voorgestelde leefsituatie correct is: geen uitkering, een lagere uitkering of een beëindiging van de uitkering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.929, A) is op 16 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en de PVV stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 25 september 2012 en 2 oktober 2012. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

20 april 2009

titel

Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

50