32.316

Invoering beroepsgerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijsDit wetsvoorstel heeft als doel het beroepsonderwijs inhoudelijk te laten aansluiten op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De kwalificatiestructuur is een landelijk instrument voor het waarborgen van deze inhoudelijke aansluiting.

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet studiefinanciering 2000 met de volgende doelen: de beroepsgerichte kwalificatiestructuur structureel in te voeren voor het beroepsonderwijs (1), de positie van kwetsbare deelnemers te verbeteren door een entreekwalificatie voor een vervolgberoepsopleiding of de arbeidsmarkt in het leven te roepen (2), een bredere instroom mogelijk te maken via de invoering van opleidingsdomeinen voor deelnemers die nog niet weten voor welk beroep en diploma ze willen worden opgeleid (3) en een algemeen experimenteerartikel in te voeren (4).

De onderdelen 2 en 3 (entreekwalificatie en opleidingsdomeinen) hebben betrekking op het verruimen van mogelijkheden voor deelnemers die het risico lopen ongediplomeerd het onderwijs te verlaten en ondoelmatige opleidingstrajecten te doorlopen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.316, A) is op 19 mei 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 februari 2010

titel

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt met uitzondering van artikel IV in werking met ingang van 1 januari 2012 en is voor het eerst van toepassing op beroepsopleidingen in het studiejaar 2012–2013. Indien deze wet na 31 december 2011 in het Staatsblad wordt geplaatst, treedt zij met uitzondering van artikel IV in werking met ingang van 1 augustus volgend op de datum waarop zij in het Staatsblad wordt geplaatst of, indien dat eerder is, 1 januari volgend op de datum waarop zij in het Staatsblad wordt geplaatst en is voor het eerst van toepassing op beroepsopleidingen in het studiejaar volgend op de datum waarop zij in het Staatsblad wordt geplaatst.
  • 2. 
    Artikel IV treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011. Indien deze wet na 31 juli 2011 in het Staatsblad wordt geplaatst, treedt artikel IV in werking met ingang van 1 januari volgend op de datum waarop deze wet in het Staatsblad wordt geplaatst of, indien dat eerder is, 1 augustus volgend op de datum waarop deze wet in het Staatsblad wordt geplaatst.

Documenten

17