32.815

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongerenDit wetsvoorstel is gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden en strekt ertoe de Wet werk en bijstand (WWB) aan te passen. Het pakket maatregelen heeft tot doel het versterken van het activerende karakter van de WWB. Dit gebeurt enerzijds door het aanscherpen van de verplichtingen waaraan uitkeringsgerechtigden moeten voldoen, anderzijds door een aantal maatregelen te treffen waardoor de vangnetfunctie van de WWB wordt versterkt.

De belangrijkste maatregelen zijn het aanscherpen van de regels ten aanzien van jongeren tot 27 jaar die thans in de Wet investeren in jongeren (WIJ) zijn opgenomen, en deze over te hevelen naar de WWB, het afschaffen van de bijstand voor inwonenden, het vervangen van de toets op het inkomen van de partner door een toets op gezinsniveau (huishoudinkomen), het vervallen van de specifieke ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met jonge kinderen, de maximering van het gemeentelijke minimabeleid en de introductie van de mogelijkheid om de verplichting op te leggen om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten als tegenprestatie voor bijstandsverlening.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.815, A) is op 11 oktober 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en de PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA en SGP stemden voor.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over het geven van het recht op toelage/uitkering aan elk lid van het gezin met als maximumnorm de echtparenbijstandsnorm (EK 32.815, H) is op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 2011

titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

100
Bladeren:
[1-50] [51-100] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] documenten