33.771

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013Dit verzamelwetsvoorstel bevat een aantal wetstechnische wijzigingen op het gebied van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hierbij kan worden gedacht aan verschrijvingen, foutieve verwijzingen, terminologische onzuiverheden en dergelijke.

Met dit voorstel wordt in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) de mogelijkheid opgenomen om ook verhaal te halen op de kredietruimte van de betaalrekening van degene aan wie een sanctie is opgelegd. Het nemen van verhaal zonder dwangbevel is uitgesloten als de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen van toepassing is. Dit artikel is opgenomen omdat het thematisch aansluit op andere bepalingen uit het wetsvoorstel. Bovendien is de daarin voorgestelde wijziging niet dermate omvangrijk en complex dat zij een afzonderlijk wetsvoorstel rechtvaardigt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.771, A) is op 24 april 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 november 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 oktober 2013

titel

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede in de Wet op de dierproeven tot herstel van een abuis (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onder-delen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treden de artikelen IV en XVI van deze wet in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (Stb. 2013, 76). Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na die datum, treden de artikelen IV en XVI van deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst

Documenten