33.885

Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbrancheDeze novelle wijzigt het voorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32.211). Tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32.211 heeft de Eerste Kamer de motie-Strik c.s. aangenomen (EK 32.211, L). In deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel te splitsen, waardoor de invoering van de vergunningplicht voortvarend ter hand kon worden genomen. Met deze novelle wordt de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten uit het wetsvoorstel gehaald. Door het schrappen van de registratieplicht voor prostituees is het nodig de minimumleeftijd van 21 jaar voor prostitutie op te nemen in de wet. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was de leeftijdsnorm van 21 jaar voorwaarde voor registratie. Hiermee wil de regering (te) jeugdige vrouwen en mannen buiten de prostitutie houden.

Deze minimumleeftijd geeft gemeentelijke toezichthouders de mogelijkheid prostituees te controleren op leeftijd. Zij kunnen te jonge prostituees aanspreken en verwijzen naar hulpverlening. Een klant die seksuele handelingen verricht met een prostituee jonger dan 21 jaar, riskeert een vrijheidsstraf van maximaal 1 jaar. Vergunninghouders worden strafbaar als zij prostituees beneden de 21 jaar voor zich laten werken. Door de landelijk eisen aan exploitanten van prostitutiebedrijven, zorgt de wet dat de vergunde bedrijven (straks ook alle escortbedrijven) een veilige en verantwoorde werkomgeving bieden. De voorgenomen strafbaarstelling van prostituees beneden de 21 jaar wordt geschrapt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 21 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en  PVV stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 25 oktober 2016 het voorlopig verslag (EK, C) uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Op 13 september 2016 vond voor de commissie een deskundigenbijeenkomst over gedwongen prostitutie en mensenhandel plaats. Het verslag van deze bijeenkomst is op 7 oktober 2016 vastgesteld (EK 33.885 / 34.091, B).

stand van zaken wetsvoorstellen

De commissie voor J&V heeft de bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij brief van 14 maart 2018 gevraagd naar een planning ten aanzien van de beantwoording van de vragen die gesteld zijn bij verschillende wetsvoorstellen die in behandeling zijn bij de commissie.


Kerngegevens

ingediend

1 maart 2014

titel

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 november 2009 ingediende voorstel van wet, houdende regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32.211)) tot wet wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via