33.990

Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicapHet voorstel omvat wijzigingen van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en van de Kieswet en dient ter uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, nr. 169PDF-document).

Het wetsvoorstel ziet niet op het treffen van algemene voorzieningen, maar betreft uitsluitend de verplichting tot het treffen van doeltreffende aanpassingen in een concreet geval. Voorts is de verplichting afhankelijk van de specifieke situatie en bestaat deze niet als het een onevenredige belasting vormt. De Wgbh/cz wordt gewijzigd in die zin dat die wet wordt uitgebreid met het terrein goederen en diensten. Door die uitbreiding zal de verplichting om naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten ook op het terrein goederen en diensten van toepassing zijn. Het terrein goederen en diensten omvat niet het ontwerpen en produceren van goederen en diensten, zodat de verplichting om redelijke aanpassingen te treffen ook niet van toepassing is op het ontwerpen en produceren. Bij doeltreffende aanpassingen gaat het om aanpassingen die in een concrete situatie nodig zijn. Het wetsvoorstel wijzigt verder de Kieswet zodanig dat ‘zoveel mogelijk’ maar ten minste 25% van de stemlokalen in de gemeente zo moeten zijn gelegen en ingericht, dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.990, A) is op 21 januari 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 april 2016 zonder stemming aangenomen. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Van Dijk (SGP) c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid (EK 33.992 (R2034) / 33.990, D) en de motie-Teunissen (PvdD) c.s. over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking (EK 33.992 (R2034) / 33.990, E) zijn op 19 april 2016 aangehouden. Deze moties zijn vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben bij brief van 1 mei 2019 nadere vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken voorgelegd naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 29 maart 2019 (EK, B) over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en de facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag (in verband met de toezegging 'Facultatief protocol' (T02290)). De minister van Buitenlandse Zaken heeft bij brief van 31 mei 2019 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, D) dat de commissies op 31 mei 2019 hebben uitgebracht. De commissies bespreken dit verslag op 18 juni 2019.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 14 februari 2017 mondeling overleg (EK, C) gevoerd met de staatssecretaris van VWS over toezegging T02290 inzake Facultatief protocol en het verslag van een schriftelijk overleg van 30 januari 2017 hierover (EK, F).

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992).


Kerngegevens

ingediend

17 juli 2014

titel

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten

Sociale media menu


Volg via